GAROWAĆ – O PEWNYM MAŁO ZNANYM, A WIELOZNACZNYM CZASOWNIKU
PDF

Słowa kluczowe

lexicography
semantics
relations of meaning
Polish language

Jak cytować

OSOWSKI, B. (2020). GAROWAĆ – O PEWNYM MAŁO ZNANYM, A WIELOZNACZNYM CZASOWNIKU. Slavia Occidentalis, (77/1), 103–112. https://doi.org/10.14746/so.2020.77.7

Abstrakt

Garować is a word which at present belongs primarily to the colloquial variety of the Polish language. Wielki słownik języka polskiego [The Great Dictionary of the Polish Language] mentions 6 meanings of the verb. However, this number does not exhaust the range. The goal of the article is to present the scope of the contemporary meanings of the word. To this end, an online questionnaire was distributed which produced 1,302 replies related to the subject of my interest. The article presents excerpted meanings arranged by prevalence (taking into consideration, if relevant, data of geographic and sociological nature). Next, a scheme of the meanings’ affiliation was suggested. Therefore, this text connects with the works using both the achievements of lexicography as well as empirical research into semantics, based on the ndata from the questionnaires.

https://doi.org/10.14746/so.2020.77.7
PDF

Bibliografia

Chodera J., Kubica S., 1996, Podręczny słownik niemiecko-polski, wyd. 15, Warszawa.

PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1-50, Poznań 1994-2005.

SJPD – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski¸ t. 1-11, Warszawa 1958-1969.

SL – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814.

SStp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, Kraków 1953-2002.

SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

SWil – A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, Wilno 1861. Wersja elektroniczna: https://eswil.ijp.pan.pl/index.php (4.12.2020).

SXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1-34, red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, od t. 35 K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław 1966-1994, Warszawa 1995-.

SXVII – Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, Kraków 1996-. Wersja elektroniczna: https://sxvii.pl/ (4.12.2020). de Vincenz A., Hentschel G., Das Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache, Göttingen–Oldenburg, http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/wdlp/ (4.12.2020).

WSJP – Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://www.wsjp.pl/ (4.12.2020).

Gatkowska I., 2017, Dom ‘house/home’ in empirical lexical networks, „Ethnolinguistic” 28, s. 121-140.

Handke K., 1986-1987, O regionalizmie frekwencyjnym, „Studia Polonistyczne” 14-15, s. 71-76.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2009, O sposobach definiowania regionalizmów wielkopolskich przez uczniów, w: A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Studia na polszczyzną miejską Poznania, Poznań, s. 190-205.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2015, Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 29, s. 87-96.

Tokarski R., Znaczenie słowa i zasada wewnętrznej motywacji cech semantycznych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 20, z. 2, s. 195-204.

Waszakowa K., 2003, Opis porównawczy znaczeń podstawowej nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim, w: Studia z semantyki porównawczej.

Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. 2, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa, Warszawa, s. 49-68.

Wstęp – Wstęp, w: Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://www.wsjp.pl/index.php?pokaz=wstep&l=1&ind=0?pwh=0 (4.12.2020).

Zasady – Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasady opracowania, zestawił P. Żmigrodzki, wyd. 4, Kraków 2020, https://www.wsjp.pl/pobieranie/zasady_opracowania_wsjp.pdf (4.12.2020).

Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.