Norwid w Czechach. Dzieje recepcji twórczości
PDF

Słowa kluczowe

Norwid
reception
ideological reception milieus
history of literature (Máchal, Wollman, Krejčí)

Jak cytować

Kardyni-Pelikánová, K. (2022). Norwid w Czechach. Dzieje recepcji twórczości. Slavia Occidentalis, (78/1-79/1), 91–103. https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.8

Abstrakt

The author describes the history of the reception of C.K. Norwid’s works in Bohemia, starting with the first references (J.V. Frič), through a discussion of the attitude of authors of “Slovanský peled” and “Moderni revue” to the poet, the milieu of Catholic writers, to finish with the translations by J. Pilař, ornamentally published in large circulation.

https://doi.org/10.14746/so.2021/2022.78-79.8
PDF

Bibliografia

Bartoš O., 1958, Adolf Černý jako překladatel, Sborník slavistických prací věnovaných IV. Mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě, Praha.

Bartoš O., 1964, K problematice historického vývoje překládání z polštiny do češtiny, „Slavia Occidentalis”, s. 2-24.

Bobrownicka M., 1961, Dramaty Słowackiego w przekładach Otokara Mokrego, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków.

Blahynka M., 1984, Jan Pilař, Praha.

Błoński J., 1967, Norwid wśród prawnuków, „Twórczość”, nr 5.

Dokurno Z., 1965, Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida (do roku 1852), Toruń, s. 133 i n.

Feldman W., 1905, Literatura polska r. 1904, „Slovanský peled”, s. 30. Feldman informował w tym piśmie o twórczości Norwida jeszcze kilka razy: 1906, s. 303; 1909, s. 387-390; 1913, s. 272.

Fik I., 1930, Uwagi nad językiem Cypriana Norwida, Kraków, s. 24.

Frič J.V., 1863, Listy o Słowackém, „Rodinná kronika” IV, nr 99, 101; V, nr 19, 30. Przedruk w: Paměti, Praha 1963, t. III.

Głowiński M., 1971, Norwida wiersze-przypowieści, referat powielony, wygłoszony na sesji norwidowskiej w Warszawie we wrześniu 1971 roku.

Górski K., 1964, „Ad leones” (próba analizy), w: Górski K., Z historii i teorii literatury, Seria druga, Warszawa.

Janouch J., 1934, Díla Cypriana Norwida, „Slovanská revue”, listopad-prosinec, s. 10.

Jechová H., 1956, Několik poznámek k překladům Mickiewiczova sonetu „Stepy Akermanskie” do češtiny, w: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Jazyk a literatura III, Praha.

Jechová H., 1965, Obrazy poetyckie Słowackiego i ich czeskie tłumaczenia, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6.

Jodasová H., 1986, Na okraj českých překladů Norvidovy poezje, w: Sborník referátů a sdělení z III celostatní polonistické konference, Ostrava, s. 167-180.

Kardyni-Pelikánová K., 2003, Czescy tłumacze Norwida czyli cztery zapisy konkretyzacji translatorskiej jednego wiersza, w: K. Kardyni-Pelikánová, Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka, Warszawa, s. 154-191.

Kardyni-Pelikánová K., 2000, Czesko-polskie spotkania literackie. Komparatystyka-Genologia – Przekład, Brno.

Kardyni-Pelikánová K., 2003, Jan Pilař, w: K. Kardyni-Pelikánová, Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka, Warszawa, s. 236-241.

Klecel M., Exlibris z Norwidem, https://wpolityce.pl/kultura/549598-exlibris-z-norwidem.

Kochler K., Sarmatia Aeterna (3) Norwid i postsarmaci, https://culture.pl/pl/artykul/sarmatia-aeterna-3-norwid-i-post-sarmaci.

Krejčí K., 1953, Dějiny polské literatury, Praha, s. 304-308.

Kudělka M., 1959, Několik poznámek o překládání polského sylabického verše do češtiny, „Slavia”.

Kvapil F., 1908, Z básní Cypriana Norwida, „Slovanský přehled” X, s. 289-300.

Magnuszewski J., 1951, Słowacki w przekładzie Franciszka Halasa, „Przegląd Zachodni”, nr 1, s. 647-656.

Machal J.,1922, Slovanské literatury, Praha, díl I.

Machal J., 1935, O symbolismu v literatuře polské a ruské, Praha.

Masák E., 1909, Cyprian Norwid, „Meditace”, s. 300-312.

Masák E., 1918, K branám věčnosti. Náboženské touhy v životě a díle Julia Slowackého a Zikmnunda Krasińského, Olomouc.

Matouš J., 1918, Polská čítanka, rec. książki E. Čecha, Srovnávací polsko-česká čitanka, „Moderní revue” XXXII, s. 198.

Matouš J., 1920-1921, „Vydrova Polská literatura v přehledu“, „Nové Čechy” 44, nr 9-10, s. 384.

Matouš J., 1923, Zapomenutý básník, „Cesta” V, nr 14, 15, 16; w tymże roczniku w numerze 26, 27 Matouš zamieścił przekład urywka Ostatniej z bajek.

Pelikán J., 1973, Překladatelské dílo Josefa Matouše, „Sborník prací Filozofické fakulty brneňské univerzity” D 20, s. 111-120.

Pelikán J., 1968, Z problematyki tłumaczeń literatury polskiej na język czeski, „Sborník prací Filologické fakulty brněnské univerzity”.

Putna M.C., 1998, Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918, Praha.

Putna M.C., 2010, Česká katolická literatura v kontextech 1918-1045, Praha.

Putna M.C., 2017, Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989, Praha.

Putna M.C., 2018, Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy, Vyšehrad.

Sborník družiny literární a umìlecké k padesátým narozeninám P. E. Masáka, Olomouc 1933.

Sławińska I., 1957, O prozie epickiej Norwida, „Pamiętnik Literacki”, z. 2.

Sokołowska-Gwizdka J., 2021, Norwid – to wielki zbiorowy obowiązek, „Pamiętnik Literacki” t. LXI, Londyn, czerwiec, s. 11-25.

Staszewska M., 1961, Paradoksy w liryce Norwida, w: Nowe studia o Norwidzie, Warszawa, s. 30.

Stefanowska Z., 1968, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, Warszawa.

Stefanowska Z., 1968, Norwidowski romantyzm, „Pamiętnik Literacki”, t. 59.

Trznadel J., 1969, Czytanie Norwida, „Twórczość”, nr 2.

Votka A., 1910, Katolická moderna česká. Pohled do historie doby nedávné, podává A. Votka, „Osvěta”, s. 108.

Winczer P., Vladimír Holan a Cyprian Kamil Norwid, https://docplayer.cz/21252968-Vladimir-holan-a-cyprian-kamil-norwid.html.

Wollman F., 1928, Slovesnost Slovanů, Praha, s. 90, 114, 162-163.

Żarek J., 1974, Dwa przekłady „Fortepianu Chopina” na język czeski (V. Renča i J. Pilařa), w: Z teorii i historii przekładu artystycznego. Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy, J. Baluch (red.) Kraków, s. 107-119.