Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego
PDF

Jak cytować

Labocha, J. (2012). Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego. Slavia Occidentalis, (69), 139–145. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6646

Abstrakt

In her book Składnia rozmowy telefonicznej (“Syntax of Telephone Conversations”) Krystyna Pisarkowa presents syntactical structures of a simple and compound sentences appearing in spoken dialogues and discusses their pragmatic conditions. Moreover, she devotes attention to lexical indicators of segmentation of a spoken text and the expressions performing phatic and connotative functions. In many places in the book the author provides inspiring instructions for researchers studying the structure of a spoken text.
PDF

Bibliografia

I. Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. Tom II Fleksja, Katowice 1992, s. 167–170.

K. Handke, Pojęcie i termin „archaizm” na tle zawartości polskich leksykonów, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Materiały VII Kolokwium Językoznawczego Gorzów Wlkp., 16–18 czerwca 1997, Szczecin 1999, s. 7–20.

J. E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok 2008.

K. Hoffmanowa, Próbki dobrej literatury wieku, t. 1, Wrocław 1838.

Z. Klemensiewicz, Miłośnictwo języka w dziejach polszczyzny, „Język Polski” 1945, z. 1, s. 1–7; z. 2, s. 47–52.

Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1965, s. 364.

B. Matuszczyk, Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006, s. 234–235.

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, s. 115, przypis 28.

J. Siwkowska, „Grammatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Panna Tańska układa synonimy, „Poradnik Językowy” 1951, z. 9, s. 8–14; z. 10, s. 13–15.

B. Walczak Co to są dawne słowa?, [w:] „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2011, t. 10, s. 321–329.

Janina Labocha, Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego.

Bachtin M., 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa.

Ducrot O., 1984, Le Dire et le dit, Paris.

Kałkowska A., 1996, Poziomy tekstu, czyli polifonia druga, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda i M. Balowski, Opole, s. 61–68.

Pisarkowa K., 1974, O spójności tekstu mówionego, [w:] Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M. R. Mayenowa, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 41–71.

Pisarkowa K., 1974, O stosunkach między parataksą a hipotaksą (na przykładzie polskich zdań przeciwstawnych i przyzwolonych), „Język Polski” LIV, s. 81–93.

Pisarkowa K., 1975, Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Pisarkowa K., 1977, Rozważania o argumentacji w języku naturalnym, „Polonica” III, s. 79–88.

Pisarkowa K., 1978, Odchylenie twórcze w języku potocznym, [w:] Tekst – Język – Poetyka. Zbiór studiów, red. M. R. Mayenowa, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s.163–172.

Pisarkowa K., 1978, Tekst o tekście w Kazaniach gnieźnieńskich, [w:] Studia z polskiej składni historycznej, cz. II, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 5–27.

Pisarkowa K., 1983, Pisemny akt mowy jako lekarstwo na konflikt, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, s. 161–169.

Pisarkowa K., 1986, O komunikatywnej funkcji przemilczania, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, s. 25–34.

Rudek-Data K.,1984, Funkcja tekstotwórcza pytania w dialogu, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa II, red. B. Dunaj, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze”, z. 79, Kraków, s. 183–192.

Warchala J., 1991, Dialog potoczny a tekst, Katowice.

Wierzbicka A., Wierzbicki P., 1968, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Żydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice.