Nr 69 (2012)

Artykuły

Hauke Bartels
7-22
Massnahmen zur Dokumentation des Niedersorbischen
PDF
Maria Borejszo
23-44
Obraz pasterzy w staropolskich kolędach i pastorałkach (na materiale tzw. „Kantyczek karmelitańskich” z XVII i XVIII wieku)
PDF
Edward Breza
45-80
Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich
PDF
Renata Bura
69-89
Łužiski serbski słownik K. B. Pfula jako słownik „odrodzeniowy”
PDF
Wojciech Hofmański
91-107
Języki w kontakcie. Fenomen słowiańskiej komunikatywności
PDF
Lechosław Jocz
109-121
System samogłoskowy współczesnego języka górnołużyckiego
PDF
Ken Sasahara, Goro Christoph Kimura
123-130
Sorbian studies in Japan: trends and perspectives
PDF (English)
Dorota Kozaryn
131-138
Uwagi o świadomości językowej Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – wyrazy przestarzałe
Janina Labocha
139-145
Pragmatyczne mechanizmy składni języka mówionego
PDF
Jaroslav Lipowski
147-156
Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich
PDF
Tomasz Lisowski
157-177
Relikty leksykalne szesnastowiecznej czeskiej Biblii kralickiej w Nowym Testamencie Biblii warszawskiej (1975)
PDF
Witold Mańczak
179-184
Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją zachodzi w tekstach w ponad 60% wyrazów
PDF
Marek Osiewicz
185-198
Oddziaływanie spółgłosek płynnych na poprzedzaj ące je samogłoski wąskie nietylne (na materiale listów polskich z I połowy XVI wieku)
PDF
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
199-211
Symbioza nazw, czyli o intertekstualności onimicznej
PDF