Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich
PDF

Słowa kluczowe

semi-communication
West-Slavonic languages
Czech
Polish
Slovak

Jak cytować

Lipowski, J. (2012). Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich i zachodniosłowiańskich. Slavia Occidentalis, (69), 147–156. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6647

Abstrakt

Semi-communication as a limited form of verbal communication in the linguistic literature has been taken into consideration, especially in relation to the Danes, Swedes and Norwegians. The author compares some characteristic features of the communication between the Czechs, the Poles and the Slovaks. The author presents some common and a number of distinctive features. For example, there is a different inverse proportion between the comprehension of written and spoken language. A special attention is given to the similarity of the role (contributing element) of social, cultural and political phenomena, compensating differences in language systems communicating with groups of users in multiple languages. In this paper, the author also indicates a creation of a new language as one of the results of the Czech and Slovak communication. The author also incorporates in semi-communication the verbal contact of users of regional dialects and the standard language.

PDF

Bibliografia

Braunmüller, Kurt, 2002, Semicommunication and accommodation: observations from the linguistic situation in Scandinavia, “International Journal of Applied Lingusistics“ 12, nr 1, s. 1–23.

Budovičová, Viera, 1974, Spisovné jazyky v kontakte, „Slovo a slovesnost“ XXXV, nr 3, s. 171–181.

Budovičová, Viera, 1988, Semikomunikácka ako faktor medzijazykovej dynamiky, [in] Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe, red. E. Brabcová, F. Štícha, Praha, s. 45–54.

Buzássyová, Klára, 1993, Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a češtine, „Jazykovedný časopis“ XLIV, nr 2, s. 92–107.

Buzássyová, Klára, 1998, Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk (K problému jazykového zákonodarstva), „Slovenská reč“ LXIII, č. 3, s. 131–142.

Čmejrková, Světla, 1993, Čeština v mezikulturní komunikaci, „Slavia“ LXII, nr 3, s. 305–310.

Buzássyová Klára, 1987, Niektoré rozdiely v stupni internacionalizácie medzi češtinou a slovenčinou, „Acta Universitatis Carolinae“, „Philologica“ 4−5, „Slavica Pragensia“ XXX, Praha, s. 77–83.

Dahl, Östen, 2009, Increasis in complexity as a result of language contact, [in:] Convergence and Divergence in Language Contact Situations 8, red. K. Braunmüller, J. House, Amsterdam – Philadelphia, s. 41–52.

Hansen, Erich, 1984, Skandinávské jazykové společenství, „Naše řeč“ 67, nr 2, s. 86–89.

Haugen, Einar, 1966, The Language Gap in Scandinavia, „Sociological Inquiry“, Volume 36, Issue 2, s. 280–297.

Hoffmannová, Jana – Müllerová Olga, 1993, Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci, „Slavia“ LXII, nr 3, s. 311–316.

Horecký, Ján, 1987, Vzťahy medzi slovenčinou a češtinou, „Acta Universitatis Carolinae“, „Philologica“ 4−5, „Slavica Pragensia“ XXX, red. V. Budovičová, Praha, s. 49–53.

Horecký Ján, 1995, Slovensko-česká diglosná situácia, [in] Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, „Sociolinguistica Slovaca“ 1, red. S. Ondrejovič, M. Šimková, Bratislava, s. 183–187.

Krupa Viktor, 1969, O meraní podobnosti jazykov, „Jazykovedný časopis“ XX, č. 2, s. 148–154.

Kuchař Jaroslav, 1964, O koordinaci českého a slovenského názvosloví z hlediska teorie i praxe, „Naše řeč“ XLVII, nr 1, s. 1−9.

Lipowski Jaroslav, 2005, Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě, Wrocław.

Maurud Øivind, 1976, Nabospråksfortståelse i Skandinavia: En undersøkelse om gjensidig forståelse av tal- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige (= Nordisk utredningsserie 13), Stockholm.

Musilová Květoslava, 2000, Česko-slovenský pasivní bilingvismus, [in] Mesto a jeho jazyk, „Sociolingvistica slovaca“ 5, editor S. Ondrejovič, Bratislava, s. 280−288.

Musilová Květoslava, 2004, K jednomu typu paralelního česko-slovenského textu, „Jazykověda – Linguistica“ č. 4, „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis“, Ostrava, s. 349−352.

Musilová Květoslava, 2003, Vývojové tendence v komunikaci Čechů a Slováků po rozdělení ČSFR, [in] České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, s. 223−229.

Sloboda Marián, 2004, Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost, „Čeština doma a ve světě“ XII, č. 3–4, s. 208–220.

Stopyra Janusz, 2010, Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego“ LXVI, s. 133–139. Trudgill Peter, 1986, Dialects in Contact, New York.

Vašek Antonín, 2012, Příspěvek k jazykovým kontaktům česko-slovenským, „Acta Universitatis Carolinae“, „Philologica“ 3–4, „Slavica Pragensia“ XVIII, s. 219–223.

Weinreich Uriel, 1968, Languages in contact, The Hague.