ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕЛ ГАЙНОВСКОГО ПОВЕТА

Słowa kluczowe

plant names
family traditions
folk culture

Jak cytować

Kuprianowicz, A. (2015). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕЛ ГАЙНОВСКОГО ПОВЕТА. Slavia Occidentalis, (72/1), 105–110. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.06

Abstrakt

The article presents, on the basis of elderberries, birch, St. John’s wort, yarrow, poppy, mint, wormwood, various rituals. The article also contains folk descriptions of plants, combined with the Polish literary language and Latin names. nettle using the aforementioned plants in magical practices, religious beliefs and superstitions connected with family traditions in Hajnówka District. A special attention is paid to the positive and negative influence of plants, for instance hanging elder over the door to ward off bad powers. It has been stated that members of old generations still use the majority of the described plants in various rituals. The article also contains folk descriptions of plants, combined with the Polish literary language and Latin names.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.06

Bibliografia

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, Warszawa 1980, t. 2, 3, red. S. Glinka, Wrocław 1988, 1993, t, 4–10 (Leksyka), red. I. Maryniakowa, Warszawa 1995–2012.

Budziszewska W., Zielnik litewski Michała Federowskiego a jego Lud białoruski, „Slavia Orientalis” 1990, 39, nr 3–4, s. 273–278.

Данiловiч М.А., Слоўнiк дыялектнай фразеалогii Гродзеншчыны, Гродна 2000.

Дыялекталагiчны атлас беларускiх народных гаворак у пяцi тамах, т. I, Раслiнны i жывёльны свет, пад. рэд. М. В. Бiрылы, Ю. Ф. Мацкевiча, Мiнск 1993.

Drożdż A., Kołysanie diabła… – zwyczaje wierzeniowe jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk” (Oddział w Poznaniu), „Nauka” 1/2013, s. 129–149.

Dworakowski S., Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim, Warszawa 1935.

Federowski M., Lud białoruski na Rusi Litewskiej, t. I, II, III, Kraków 1897–1903, t. IV, V, VI, VII, VIII, Warszawa 1935–1981.

Paluch A., Miejsce roślin w praktykach i zwyczajach związanych ze śmiercią człowieka na wsi polskiej, [w:] Etnobotanika. Materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Etnobotanicznego, Kolbuszowa 19–20 VII 1980 r., red. A. Paluch, Wrocław 1985, s. 43–56.

Pastusiak K., Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin, Warszawa 2007.

Вера Калиновская, г. р. 1918 г., село Клейники.

Ксендз Высоцкий Александр, г. р. 1947 г., священник православного прихода в селе Клейники.

Szcześniak K., Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008.