Nr 72/1 (2015)
Slavia Occidentalis

Artykuły

Karolina Borowiec
7-25
W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (1) O czeskiej podstawie fragmentu Rozmyślania przemyskiego
PDF
Wojciech Hofmański
27-37
Język – tożsamość – komunikacja
PDF
Lechosław Jocz
39-63
System samogłoskowy współczesnej kaszubszczyzny północno-zachodniej
PDF
Justyna Kobus
65-72
Nazwy dawnego drewnianego przyrządu do zdejmowania butów z cholewami 30 lat po Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski (na przykładach z wybranych wsi wielkopolskich)
PDF
Anna Kostecka -Sadowa
73-104
Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich
Adrian Kuprianowicz
105-110
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕЛ ГАЙНОВСКОГО ПОВЕТА
Tomasz Lisowski
111-120
Delimitacyjno-semantyczne wykładniki graficzne renesansowej krytyki tekstu w Nowym Testamencie (1551, 1552) w przekładzie Stanisława Murzynowskiego
PDF
Michał Łuczyński
121-124
Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji )
Leonarda Mariak
125-140
Frazeologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza
PDF
Dorota Masłej
141-151
Dlaczego w poezji późnego średniowiecza funkcjonują tylko dwa wersety Modlitwy Pańskiej?
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk
153-158
Zmiany obyczajów motorem zmian językowych (nazwy zwyczajów)
PDF
Marek Osiewicz
159-176
Oboczność ir || er (≤*ir, yr) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowi)
PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska
177-187
Dziewiętnastowieczne listy gończe w badaniach nad urzędową polszczyzną wielkopolską
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
189-195
Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?
Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak
197-200
W sprawie poprawnej klasyfikacji nazwy wodnej kurzyna
Maciej Szymański
201-217
Tłumaczenie polskich związków frazeologicznych w bułgarskim przekładzie Faraona Bolesława Prusa
Kinga Tutak
219-225
Residuum oralne w średniopolskich utworach dedykacyjnych
PDF

Recenzje i omówienia

Natalia Długosz
227-229
Wszystko mamy wypisane na twarzy? Rzecz o bułgarskich frazeologizmach somatycznych w konfrontacji z językiem polskim i albańskim Maciej S z y m a ń s k i, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań 2015, Wydawnictwo Rys, ss. 189
Tadeusz Lewaszkiewicz
230-231
Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa, Z labirynta serbšćiny. Bjesady wo rěći, cyłkowna redakcija: Sonja W ö l k o w a, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2009, ss. 192.
Tadeusz Lewaszkiewicz
232-235
Helmut Wilhelm Schaller, Die „Reichsuniversität Posen” 1941–1945. Vorgeschichte, nationalsozialistische Gründung, Widerstand und polnischer Neubeginn, “Symbolae Slavicae” 29, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, ss. 273.
Tadeusz Lewaszkiewicz
236-237
Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum, red. Anton Eliáš, L’ubor Matejko, Katedra ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, ss. 132+7 s. nlb.
PDF
Beata Milewska
238-241
Hanna Makurat, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spõlëznë Kaszub, Kaszëbsczi Institut, Gdańsk 2014, ss. 318
Bogdan Walczak
242-244
Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 503

Kronika naukowa

Agnieszka Dudek -Szumigaj, Mariusz Koper
245-249
Cmentarze po obu stronach Bugu
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska -Wojaczyk
251-257
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
PDF