Frazeologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza
PDF

Słowa kluczowe

private letter
phraseology
stylistic phenomena
idiolect
Sienkiewicz

Jak cytować

Mariak, L. (2015). Frazeologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza. Slavia Occidentalis, (72/1), 125–140. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.09

Abstrakt

Key words: private letter, phraseology, stylistic phenomena, idiolect, Sienkiewicz This article contains an analysis of structure, form and function of collocations included in 1400 Henryk Sienkiewicz’s private letters. The wide collection of over 450 collocations creates five semantic categories: health, travelling, finances, people (appearance, behaviour), feelings and emotions. In formal and structural terms the collected material contains collocations in canonical and modified form.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.09
PDF

Bibliografia

Bańkowska Edyta, Mikołajczuk Agnieszka, 2003, Praktyczna stylistyka, Warszawa.

Bartmiński Jerzy, 1993, Styl potoczny, [w:] Bartmiński Jerzy, (red.), Współczesny język polski, Wrocław, s. 115–135.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska -Bartmińska Stanisława, 2 009, Tekstologia, Warszawa.

Bąba Stanisław, 1974, W sprawie klasyfikacji polskich jednostek frazeologicznych (zwrot szeregowy, zwrot rymowany), „Prace Filologiczne” XXV, s. 377–385.

Bąba Stanisław, 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Buttler Danuta, 1974, Polski dowcip językowy, Warszawa.

Buttler Danuta, 1977, Polskie słownictwo potoczne. III Charakterystyka leksykalno-semantyczna zasobu słownikowego, „Poradnik Językowy”, z. 3–4, s. 153–163.

Data Krystyna, 1989, Struktura tekstu listowego, „Język Polski” LXIX, z. 3–5, s. 142–152.

Galle Henryk, Krasnowolski Antoni, 1928, Słownik frazeologiczny, Warszawa.

Górki Konrad, Hrabec Stefan (red.), 1962–1983, Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław, t. 1–11.

Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom 2.

Część pierwsza: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom 2.

Część druga: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom 2.

Część trzecia: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom 4.

Część pierwsza: Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888–1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom 4.

Część druga: Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908–1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom 4. Część trzecia: Henryk Józef Sienkiewicz – Jadwiga Sienkiewiczówna – Helena Sienkiewiczówna – Lucjan Sieńkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.

Ignatowicz-Skowrońska J olanta, 2 008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin.

Koneczna Hanna, Doroszewski Witold (red.), 1965, Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, Wrocław – Warszawa – Kraków, t. 1–2.

Krzyżanowski Julian (red.), 1970, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa, t. 1–4.

Lalewicz Janusz, 1975, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław.

Lewicki Andrzej Maria, Pajdzińska Anna, 1993, Frazeologia, [w:] Jerzy Bartmiński, (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław, t. 2, s. 307–327.

Mariak Leonarda, „Żaba” i „Mgła” – językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy fizyczne) [w druku].

Mariak Leonarda, 2014, Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 21 (41), z. 2, s. 53–71.

Mariak Leonarda, 2014a, Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza, [w:] Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz, (red.), Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń, s. 217–241.

Mariak Leonarda, 2015, „Żaba” i „Mgła” – językowy wizerunek Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (cechy charakteru, postawy), [w:] Mariak Leonarda, Rychter Joanna (red.), Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, Szczecin, s. 181–191.

SF: Skorupka Stanisław, 1989, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa, t. 1–2.

SJPD: Doroszewski Witold, (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, Warszawa, t. 1–11.

Skorupka Stanisław, 1969, Podstawy klasyfikacji jednostek frazeologicznych, „Prace Filologiczne”, t. 19, s. 219–226.

Skubalanka Teresa, 1973, Ekspresywność języka a mowa potoczna, [w:] Stefania Skwarczyńska (red.), Poetyka i stylistyka słowiańska, Wrocław, s. 177–183.

Sławiński Janusz (red.), 1988, Słownik terminów literackich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

SW: Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław, 1900–1927, Słownik języka polskiego, Warszawa, t. 1–8.

SWOK: Kopaliński Władysław, 1985, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa.

Świętosławska Teresa, 1996, O stylu językowym Zagłoby w „Ogniem i mieczem” (w 110 rocznicę Sienkiewiczowskiego arcydzieła), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 35, s. 29–37.

Wilkoń Aleksander, 1976, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, „Zeszyty Naukowe UJ 427 Prace Językoznawcze”, z. 50, Kraków.

Zgółkowie Halina i Tadeusz, 1993, Językowy savoir-vivre, Poznań.