Residuum oralne w średniopolskich utworach dedykacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

orality
16th and 17th century dedications
punctuation

Jak cytować

Tutak, K. (2015). Residuum oralne w średniopolskich utworach dedykacyjnych. Slavia Occidentalis, (72/1), 219–225. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.17

Abstrakt

The act of dedications played a fundamental role in oral societies. It was of equal importance to chirographic and typographic communities as an element of a work’s para-textual frame. In selected Polish dedication works from the 16th and the 17th centuries, the author of the article looks for an oral residuum which could be identified in the complex structure of this type of expression, rooted in rich tradition and shaped in the time of oral literature. In particular, the author of the article proves that even a characteristic feature of the written sub-code like punctuation was subordinated to the listening audience.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.17
PDF

Bibliografia

Cybulski Marek, 2003, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź.

DDP: Kawecka-Gryczow a Alodia (red.), 1983, Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, Wrocław.

Godlewski Grzegorz, 2007, Lęk przed wielkimi literami. Dyskusja z Jackiem Goodym i Wielką Teorią Piśmienności, [w:] Godlewski Grzegorz (red.), Almanach antropologiczny. Temat: Oralność/Piśmienność, Warszawa, s. 163–190.

Godyń Jan, 2009, Retoryka w pieśni pasyjnej Władysława z Gielniowa, Psałterzu floriańskim i Kazaniach tzw. świętokrzyskich (funkcje średniowiecznej interpunkcji), [w:] Godyń Jan, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Kraków, s. 217–231.

Havelock Eric, 2006, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa.

Jędrzejko Ewa, Kita Małgorzata, 2002, Z najlepszymi życzeniami czyli o dobrych życzeniach i języku życzliwym, Warszawa.

Mika Tomasz, 2012, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań.

Mroczek Katarzyna, 1978, Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 69, z. 2, s. 127–148.

Ocieczek Renarda, 1982, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice.

Olson David R., 2010, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, Warszawa.

Otwinowska Barbara, 1998, Mowa, [w:] Teresa Michałowska, (red.), Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, Wrocław, s. 562–568.

Tutak Kinga, 2013, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia i interpunkcja), Kraków.

Wierzbicka Anna, 1966, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, [w:] Anna Wierzbicka, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Górny Wojciech, Składnia przytoczenia w języku polskim, Warszawa, s. 7–278.