Język – tożsamość – komunikacja
PDF

Słowa kluczowe

Multilingualism
identity
communication

Jak cytować

Hofmański, W. (2015). Język – tożsamość – komunikacja. Slavia Occidentalis, (72/1), 27–37. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.02

Abstrakt

This article discusses relation between language awareness, identity and multilingualism. Notion of bilingualism can be interpreted in many different ways – depending on research perspective (sociological, psychological, pragmalinguistic etc.). The most recent research (thanks tneuropsychological instruments) shows relatively objective view of this phenomenon. In this way, it is possible to separate natural bilingualism from (even perfect!) knowledge of foreign language – and double (lingual) identity from efficient exploitation of new, second languaculture.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.02
PDF

Bibliografia

Aleksander Zdzisław, 1999, Sytuacja edukacyjna kaszubskiego w warunkach dwujęzycznych lub dyglosji (rozważania teoretyczne z aneksem empirycznym), [w:] Kazimierz Kossak-Główczeski (red.), Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, Gdańsk.

Dąbrowska Ewa, Kubiński Wojciech (red.), 2003, Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków.

Dubisz Stanisław, 2007, Język polski poza granicami etnicznymi, „Kwartalnik Polonicum”, nr 4; http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/kwartalnik4.pdf [dostęp 30.05.2014].

Dubisz Stanisław, 2007, Język polski poza granicami etnicznymi, „Kwartalnik Polonicum”, nr 5; http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/kwartalnik4.pdf [dostęp 30.05.2014].

Dzięgiel Ewa, 2003, Polszczyzna na Ukrainie, Warszawa.

Friederici Angela D., Rueschemeyer Shirley-Ann, 2006, Language Acquisition: biological versus cultural implications for brain structure, [w:] Paul B. Baltes, Patricia A. Reuter-Lorenz, Frank Rösler, (red.), Lifespan Development and the Brain. The Perspective of Biocultural Co- constructivism, Cambridge, s. 161–182.

Hofmański Wojciech, 2012, Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności, „Slavia Occidentalis” 69, s. 91–108.

Hofmański Wojciech, 2014, O potrzebie badań nas słowiańską komunikatywnością, [w:] Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová, (red.), Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, Praha, s. 199–208.

Hofmański Wojciech, 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praha.

Hofmański Wojciech, Januszkiewicz Michał, 2011, Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność, [w:] Iza Matusiak-Kempa, Sebastian Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn, s. 244–253.

Haugen Einar, 1966, The Language Gap in Scandinavia, “Sociological Inquiry” nr 36, s. 280–297.

Kurcz Ida, 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Lipowski Jaroslav, 2013, Paralele w semikomunikacji użytkowników języków północnogermoańskich i zachodniosłowiańskich, „Slavia Occidentalis” 69, s. 147–156.

Lubaś Władysław, 2008, Jak język w krajach słowiańskich „utożsamia”/”identyfikuje” narodowość?, [w:] Stanisław Gajda, (red.), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole, s. 133–148.

Moir Anna, Jessel David, 1993, Płeć mózgu. Warszawa.

Nekvapil Jiří, Sloboda Marián, Wagner Peter, 2009, Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace, Praha.

Polański Kazimierz (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.

Rehbein, Jochen., ten Thije Jan D., Verschik, Anna, 2010, Lingua Receptiva (LaRa) – Remarks on the Quintessence of Receptive Multilingualism, http://www.jantenthije.eu/wp-content/uploads/ 2010/12/IJB2-LaRa-REHBEINetal-quintessence.pdf [dostęp 28.05.2014].

Wróbel Henryk, 1980, Współczesna polszczyzna i jej odmiany, Katowice.