W sprawie poprawnej klasyfikacji nazwy wodnej kurzyna

Słowa kluczowe

classification of hydronyms
etymology
river names
place names

Jak cytować

Sosnowski, J., & Witczak, K. T. (2015). W sprawie poprawnej klasyfikacji nazwy wodnej kurzyna. Slavia Occidentalis, (72/1), 197–200. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.15

Abstrakt

According to Jerzy Duma (1999a: 135; 1999b: 93) and Urszula Bijak (2013: 156), the river name Kurzyna (attested in 1564–1565), referring to the upper course of the river Wolbórka, derives from the appellative kura (f.) ‘hen’ or perhaps from the personal name *Kura by the means of the suffix *-ina. This explanation seems impossible for formal reasons. The river name in question is evidently motivated by the forest name Kurzyna (located near the town Tuszyn), mentioned by Jan Łaski (silva dicta Kurzyna) as early as in 1511–1522. Łaski informed also that a small stream flows out from the forest Kurzyna (in torrente ex Cyrzyna decurrente). It is suggested that the name of the forest Kurzyna derives from the Old Polish noun kurzyna (f.) ‘beard lichen, Usnea barbata (L.) Weber’. The river name Kurzyna repeats undoubtedly the homonymic forest name.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.15

Bibliografia

Bijak U., 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 142), Kraków, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego.

Cieślikowa A., 1 990, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Procesy onimizacji, (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 71), Wrocław – Warszawa – Kraków, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Duma J., 1999a, Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy, Warszawa, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Duma J., 1999b, Gewässernamen im rechten Zuflussgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda, Lief. 14, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

Kozierowski S., 1926, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. 1, Poznań, Krajowy Instytut Wydawniczy. Sławski F., 1966–1969, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 3, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Szulowska W., Wolnicz-Pawłowska E., 2001, Nazwy wód w Polsce, część I. Układ alfabetyczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper.

Urbańczyk S. (red.), 1960–1962, Słownik staropolski, t. 3, Wrocław – Kraków – Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.