Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji )

Słowa kluczowe

ethnonymy
toponymy
Pre-Polish tribes
proper names
etymology

Jak cytować

Łuczyński, M. (2015). Prapolski etnonim Glopeani (głos w dyskusji ). Slavia Occidentalis, (72/1), 121–124. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.08

Abstrakt

The article is devoted to the analysis and interpretation of the name „Glopeani”, one of the West-Slavic ethnonyms mentioned in the Bavarian Geographer (around 845 AD). Traditionally, they are assumed to be the „Goplans” and believed to have lived around Lake Gopło in the Kujawy region, with their capital in Kruszwica, beween the 7th and 9th centuries AD. According to an author, the latinized name „Glopeani” should be transcribed as „Głobjanie”. According to many authors, the position of „Glopeani” on the list suggest that this tribe might have lived in Pomerania, Great Poland or Masovia. On the basis of the analysis of Old-Polish toponymy, author attempts to localise the Głobjan tribe in the North-West part of Poland.
https://doi.org/10.14746/so.2015.72.08

Bibliografia

BER – Georgiev Vladimir I., (red.), 1962-, Bălgarski etimologičen rečnik, Sofia.

Boryś Wiesław, 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Brückner Aleksander, 1902, Ezopy polskie, Kraków.

ÈSSJA – Trubačëv Oleg Nikolaevič, (red.), 1974-, Etimologičeskij slovar’ slavjanskich jazykov, Moskva.

Górnowicz Hubert, 1973, Ze studiów na toponomastyką Pomorza Gdańskiego. III. Nazwy miejscowe z sufiksem -ica i jego pochodnymi, „Prace Filologiczne” 24, s. 53–95.

Grković Milica, 1987, Imena v gramotach Stefana Dušana, [w:] Zbornik Šeste jugoslovenske onomastičke konferencije: Donji Milanovac, 9–12 oktobra 1985, red. Pavle Ivić, Beograd, s. 247–254.

Kislovski j Sergiej Vladimirovič, 1974, Znaete li vy? Slovarь geografičeskich nazvanij Leningradskoj oblasti, Leningrad.

Kowalik-Kaleta Zofia, 1987, Zarys ewolucji systemu patronimicznego w Macedonii od XII do XIII wieku, „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica” 5, s. 129–140.

Kozierowski Stanisław, 1916, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań.

Łbik Lech, 1997, Zagadkowe rowy i wały ziemne na bydgoskim Czyżkówku i Osowej Górze, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” z. 2, s. 9–16.

Nalepa Jerzy, 2003, O nowszym ujęciu problematyki plemion słowiańskich u Geografia Bawarskiego.

Uwagi krytyczne, „Slavia Occidentalis” 60, s. 9–63.

RBE – Čolakova Kristalina, (red.), 1975, Rečnik na bălgarskija ezik, Sofia.

Rospond Stanisław, 1985, Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław.

Witczak Krzysztof Tomasz, 2000, Z problematyki plemiennej, część 6: „Goplanie”, Biedzanie, czyli rzecz o prapolskim zasiedleniu Kujaw, „Slavia Occidentalis” 57, s. 149–165.

Chrzanowski Witold, 2008, Kronika Słowian: Polanie, Kraków.

Selimski Ludwig, 1977, Staropolskie sgłoba < złoba, „Slavia Occidentalis” 34–37, s. 101–102.

SPsł. – Sławski Franciszek (red.), 1974–2001, Słownik prasłowiański, t. 1–8, Wrocław.

Tomaszewski Adam, 1938, Rdzeń głob-, „Język Polski” 23, s. 58.

Zierhoffer Karol, 1957, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław.

Żebrowski Jakub, 1937, O rdzeniu *głob- w języku polskim, „Język Polski” 22, s. 143–147, 177–182.