Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální estetiky)

Słowa kluczowe

Roman Jakobson
Russian formalism
Russian exiles in Czechoslovakia
the Linguistic Circle of Prague
structuralism
Slavonic studies

Jak cytować

Zelenka, M. (2014). Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální estetiky). Slavia Occidentalis, (71/2), 7–33. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.01

Abstrakt

Relying on hitherto unpublished archive materials, this paper deals with the life and works of R. Jakobson in inter-war Czechoslovakia, with special emphasis on the methodological transformation of Russian formalism and Czech structuralism. Conjointly, it reconstructs the theoretical sources of Jakobson’s structural aesthetics (such as Russian formalism; Husserl’s phenomenology; anti-psychological concepts; the „Neo-Kantian” School; the Czech tradition of formism as represented namely by O. Hostinský; Masaryk’s views on linguistic structure; etc.), as they are reflected in his preoccupation with poetic language and in producing a metrical theory based on the analysis of three basic elements of Czech metrics (quantity, stress and caesura). The Russian exile Jakobson also helped to establish the Linguistic Circle of Prague by analogy with the Russian model. At the turn of 1930s, Jakobson broadened the focus of his research, which then encompassed, along with linguistics and metrics, also Medieval Czech literature, and Slavonic cultural and comparative studies, where literary history was conceived as immanent movement of poetical forms determined by the capacity if inter-subjective structure and intents of the creative individual. Jakobson’s commending the dialogic nature of scholarly research notwithstanding, his works had epitomised modern rationalism and completed scientistic ideas even before the era ended.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.01

Bibliografia

Bittner K., 1936, Deutsche und Tschechen. Zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes, Brünn.

Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu, 1993, Brno.

Čermák P., Poeta C., Čermák J., (ed.), 2012, Pražský lingvistický kroužek v dokumentech, Praha.

Dandová M ., 1 995, Roman Osipovič Jakobson 1896–1982, Praha (LA PNP, Edice inventářů, č. 484).

Eco U., 2000, Mysl a smysl. Sémiotický pohled na svět, Praha (Vize 97, sv. 2).

Erlich V., 1955, Russian Formalism, The Hague.

Havránková, Marie – Toman, Jindřich (ed.): Quadrilog. Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930–1978, 2001, Praha.

Havránková M., (ed.), 2008, Pražský lingvistický kroužek v korespondenci: Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka, Miloš Weingart: korespondence z let 1923–1970, Praha.

Holenstein E., 1974, Jakobson au le structuralisme phénoménologique, Paris.

Holenstein E., 1975, Jakobson and Husserl, London.

Horálek K., 1967, Filozofie jazyka, Praha.

Chaloupecký V., (ed.), 1942, Na úsvitu křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v století IX–XIII, Praha.

Chvatík K., 1981, Tschechoslowakischer Strukturalismus-Theorie und Geschichte, München.

Chvatík K., 1992, Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře, Praha.

Kuldanová P., 2002, Roman Jakobson v kontextu české vědy a kultury, Brno (nepublikovaná Ph.D. dizertace, uloženo v Ústřední knihovně FF MU v Brně).

Matejka L., (ed.), 1976, Sound, Sign and Meaning, Quinquagenary of the Prague School Linguistic Circle, Ann Arbor.

Mathesius V., (ed.), Co daly naše země Evropě a lidstvu, I, Praha 1939, 1940, II, 1940.

Mayenowa M. R. (ed.), 1966, Praska szkola strukturalna w latach 1926–1943. Wybór materialów, Warszawa.

Michl J.B., 1995Laureatus laureata. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu 1901–1994 a čeští kandidáti, Třebíč.

Mikulášek M., (ed.), 1996, Roman Jakobson, Brno („Litteraria Humanitas” 4). Sborník příspěvků z konference pořádané FF MU v Brně v září 1993 pod názvem Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Romana Jakobsona.

Morávková A., (ed.), 1997, Roman Jakobson – z korespondence, Praha – Litomyšl.

Nezval V., 1959, Z mého života, Praha.

Novák A., 1936, Duch a národ, Praha.

Odložilík O., 2003, Deníky z let 1924–1948 (II. 1939–1948), ed. M. Sekyrková, Praha (Práce z dějin vědy, 5).

Opelík J., a kol., (ed.), 2000, Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3, sv. II, P–Ř, Praha.

Pomorska K., 1968, Russian Formalist. Theory and Its Poetic Ambiance, The Hague.

A Prague School Reader on Aesthetics Literatury Structure and Style, 1955, ed. P. B. Garbin, Washington.

Sb. Prague School Linguistics: 70 Years of Existence of Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson´s Birthday, Prague, March 28–30, Prague 1996.

Roman Jakobson – echoes of his scholarship, Lisse 1977.

Seifert J., 1985, Všecky krásy světa, Praha.

Sériot P., 1 999, Structure et totalité: Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale, Paris.

Sériot P., 2002, Struktura a celek. Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě, přel. A. Krausová a K. Plotzová, Praha.

Schaff A., 1975, Skice o strukturalizmie, Warszawa.

Schooneveld C.H., 1971, Roman Jakobson, A. Bibliography of his Writing, The Hague – Paris.

Slovo v úzkosti a naději. Sborník k 70. výročí narození Antonína Kratochvila, 1994, Brno.

Steiner P., 2010, Ruský formalismus: metapoetika, Brno.

Todorov I., 1968, Qu´est-ce que le structuralisme? Paris.

Toman J., 1995, Magic of a common language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle, Massachusetts Institute of Technology.

Toman J., 2011, Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948, přel. V. Petkevič, Praha.

Tyňanov J. N., 1988, Literární fakt, Praha.

Voráček E., 2004, Eurasijství v ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace, Praha.

Wellek R., 1969, The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School, Ann Arbor.

Wollman F., 1936, K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské, Brno.

Wollman S., 2013, Slovanské literatury ve střední Evropě, Brno.

Zelenka M., 2002, Literární věda a slavistika, Praha.

Zelenka M., 2012, Komparatistika v kulturních souvislostech, České Budějovice.

Žilka T., 2000, Postmoderná sémiotika textu, Nitra.