,,O zaświatowym buncie i o opętaniu Adama-Ducha...”. Antropologia neognostycka Jakuba Boehmego a III część Dziadów

Słowa kluczowe

Dziady
Mickiewicz
Boehme
neognosis
anthropology
adamism

Jak cytować

Fedorowicz, K. (2014). ,,O zaświatowym buncie i o opętaniu Adama-Ducha.”. Antropologia neognostycka Jakuba Boehmego a III część Dziadów. Slavia Occidentalis, (71/2), 59–74. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.03

Abstrakt

This article develops Rafał Marceli Blüth’s thesis about influence of Jakob Boehme’s conception on anthropological vision contained in III part of Dziady. The demise of Mickiewicz’s Konrad is proceeding in similar manner to Adam in terms of neognostic from Zgorzelec. Problem of will and human participation in divinity and against the divinity’s realization in history presented in literary work corresponds with author of Aurora’s visions. Futhermore, imitation Christi makes a condition of man’s salvation and most likely poses a crucial problem for philosophical reconstruction of messianic vision contained in Mickiewicz’s literary work. Moreover, it is possible to indicate on number of locus communis of Boehme’s theory and represented world in III part of Dziady.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.03

Bibliografia

Literatura podmiotowa

Mickiewicz A., 1993, Komentarz, [w:] Boehme J., Ponowne narodziny, tł. J. Kałążny, A. Pańta, Poznań.

Mickiewicz A., 1997, Literatura słowiańska. Kurs drugi, oprac. J. Maślanka, Warszawa.

Mickiewicz A., 1998, Literatura słowiańska. Kurs trzeci, oprac. J. Maślanka, Warszawa.

Mickiewicz A., 2 003, Listy. Część druga 1831–1840, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa.

M ickiewicz A., 2004, Listy. Część czwarta 1849–1855, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa.

Mickiewicz A., 2012, Dziadów drezdeńskie (część III), oprac. J. Skuczyński, Wrocław.

Literatura przedmiotowa

Adama Mickiewicz wspomnienia i myśli, 1958, oprac. St. Pigoń, Warszawa.

Bierdiajew M., 2001, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tł. H. Paprocki, Kęty.

Augustyniak P., 2013, Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem, Warszawa.

Boehme J., 1993, Ponowne narodziny, tł. J. Kałążny, A. Pańta, Poznań.

Boehme J., 1998, Aurora, czyli Jutrzenka o poranku, tł. A. Pańta, Zgorzelec.

Boehme J., 2005, Teozoficzne okólniki, tł. A. Pańta, Zgorzelec.

Boehme J., 2008 Mysterium ziemskie i niebieskie, tł. J. Jankowski, Wieluń.

Boehme J., 2008, Żyjąc w prostocie Chrystusa, Wieluń.

Borowy W., 1958, Dziady część trzecia, [w:] idem, O poezji Mickiewicza, t. II, Lublin.

Blüth R.M., 1987, ,,Chrześcijański Prometeusz” Wpływ Boehmego na koncepcję III części ,,Dziadów”, [w:] idem, Pisma literackie, oprac. P. Nowaczyński, Kraków.

Brzozowski J., 1977, O Prologu ,,Dziadów” drezdeńskich i jego zagadkowym duchu, [w:] Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza, Łódź.

Burta M., 1998, Adam Mickiewicz i Jakub Boehme, [w:] Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały Konferencji Międzynarodowej Grodno-Nowogródek, 11–17 maja 1997, red. J. Bachórz, t. 2, Gdańsk.

Burta M., 2005, Reszta prawd. ,,Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza, Warszawa.

Dernałowicz M., 1985, Adam Mickiewicz, Warszawa.

Dopart B., 2002, Poemat profetyczny. O ,,Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków.

Frankfurtczyk, 2013, Teologia niemiecka, tł. P. Augustyniak, Warszawa.

Garewicz J., 1987, Wprowadzenie w metafizykę Jakuba Boehmego, ,,Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 32.

Górski K., 1979, Semantyka ognia w praktyce pisarskiej Mickiewicza, [w:] Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. A. Dobakówna, M. Maciejewski, A. Paluchowski, T. Polanowski, Cz. Zgorzelski, Lublin .

Kępiński Z., 1980, Mickiewicz hermetyczny, Warszawa.

Kleiner J., 1997, Mickiewicz, t. II, Dzieje Konrada, cz. II, Lublin.

Kosian J., 2001, Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej: Jakub Boehme, Anioł Ślązak i Daniel Czepko, Wrocław.

Kubacki W., 1951, Arcydramat Mickiewicza: studia nad III częścią ,,Dziadów”, Kraków.

Latawiec Cz., 1929, Dziady Mickiewicza: nowe oświetlenie problemów, Poznań.

Markiewicz B., Szymańska B., 1985, Od mistycyzmu do symbolizmu, Wrocław.

Masłowski M., 1998, ,,Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza: mądrość i samotność, [w:] ,Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Masłowski M., 1998, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa.

Pigoń St., 1955, Objaśnienia wydawcy, [do:] A. Mickiewicz, Utwory dramatyczne, Warszawa.

Pigoń St., 1929, Autograf ,,Zdań i uwag”, Wilno.

Piórczyński J., 1991, Absolut, człowiek, świat: studium myśli Jakuba Boehmego i jej źródła, Warszawa.

Przybylski R., 1993, Słowo i milczenie Polaków: studium o ,,Dziadach”, Warszawa.

Siemieński L., 1871, Religijność i mistyka w życiu i poezji Adama Mickiewicza, Kraków.

Siwicka D., 2001, BoehmeJakob, [hasło w:] Mickiewicz – encyklopedia, red. J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Warszawa.

Szturc W., 1995, Faust Goethego: ku antropologii romantycznej, Kraków.

Szucki H., 1929, Mickiewicz a Boehme (Przyczynki do mistyki polskiej), ,,Pamiętnik Literacki”, nr 26.

Trentowski B., 1978, Podstawy filozofii uniwersalnej, [w:] idem, Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o literaturze, tł. M. Żułkoś-Rozmaryn, Warszawa.

Wehr G., 1999, Jakub Boehme, tł. J. Prokopiuk, Wrocław.

Weintraub W., 1982, Poeta i prorok: rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa.

Ziołowicz A., 1996, Misterium jako fragment całości. O III części ,,Dziadów” Adama Mickiewicza, [w:] idem, Misteria polskie: z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków.