Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków)

Słowa kluczowe

W. St. Reymont
reception
comparison
history of Czech literature
literary relationships and connections

Jak cytować

Kardyni-Pelikánová, K. (2014). Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków). Slavia Occidentalis, (71/2), 121–144. https://doi.org/10.14746/so.2014.71.07

Abstrakt

This article endeavors to register the Czech reception of works by W. St. Reymont, interpreted from various perspectives: the journalistic, the critical, and the literary-scholarly. The author demonstrates that the journalistic and critical sources were often colored by Polish criticism and assumptions generally accepted there, while the literary-scholarly writings were adapted to literary research paradigms embraced by individual scholars. The last part brings attention to the previously undisclosed literary dialogue that V. Martínek, an author of Czech regional prose carried on with Reymont. The entire work is supplemented with a selected bibliography of Czech works about Reymont.
https://doi.org/10.14746/so.2014.71.07

Bibliografia

Bláhová Kateřina: Historie literární. Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století, „Česká literatura“ 2006, nr 4, s. 45-86.

Bláhová Kateřina: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914), Praha 2009.

Horák J.: Z dějin literatur slovanských, Praha 1948.

Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 283.

Janáčková Jaroslava: Český román 19. století, Praha 1967.

Janáčková Jaroslava: Román mezi modernami. Studie z historii poetiky, Praha 1988.

Janáčková Jaroslava: Stoletou alejí. O české próze minulého věku, Praha 1985.

Janáčková Jaroslava: Vesnický román v české próze 19. století. Nástin problému, Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3-4, Slavica Pragensia XVI, Praha 1975.

Jodełka - Burzecki Tomasz, Reymont przy biurku. Z zagadnień warsztatu pisarskiego, Warszawa 1978.

Kamionka - Straszakowa Janina.: Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1874, zwłaszcza rozdział Typy społeczne i wzory osobowe.

Kardyni - Pelikánová Krystyna: W poszukiwaniu istoty (eidos) Słowiańszczyzny. Literatura polska w badaniach Franka Wollmona in eadem: Pokłosie komparatysty, Brno 2007.

Kardyni - Pelikánová Krystyna.: „Chłopi” Reymonta w czeskich przekładach, „Prace Polonistyczne“ XXXIII, 1977.

Kardyni - Pelikánová Krystyna: Panoramiczne powieści chłopskie w Czechach i w Polsce na przełomie XIX i XX wieku (Naši J. Holečka, Do třetího a čtvrtého pokolení J. Herbena, Rok na vsi A. i V. Mrštíków a Chłopi W. S. Reymonta), „Slavia 1975, s. 259–273.

Kocówna Barbara, Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp B. K. Warszawa 1975.

Krejčí Karel: „Sjużet” i „szkic fizjologiczny” w twórczości Żeromskiego i Reymonta, w zbiorze: Żeromski i Reymont, Warszawa 1978.

Krejčí Karel: Dějiny polské literatury, Praha 1953, s. 449-459.

Krejčí Karel: Fyzilogická črta v české literatuře, in: Spisy Univerzity J. E. Purkyně – Filozofická fakulta. Slovanské studie, Brno 1979, s. 59–73, przedruk w: Krejčí K.: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky, Praha 2014.

Krejčí Karel: Román hr. Jana Potockého, jeho genologie a genealogie, „Slavia“ 1971, nr 4; przedruk w: Krejčí K.: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky, Praha 2014, moje tłumaczenie polskie: Karel Krejčí, Powieść Jana hr. Potockiego, jej genologia i genealogia, in: „Litteraria Humanitas. Komparatistika. Genologie. Translatologie” VIII, Brno 2000, s. 207–234.

Krzyżanowski Julian: W. St. Reymont. Twórca i dzieło, Lwów 1937.

Lichański Stefan: „Chłopi“ Wł. St. Reymonta, Warszawa 1969.

Máchal Jan: Slovanské literatury, t. I 1922, t. II 1925, T. III 1929.

Pešat Zdeněk: Tři podoby literární vědy, Praha 1998.

Rzeuska Maria: „Chłopi“ Reymonta, Warszawa 1951.

Skwarczyńska Stefania: Poglądy Francka-Luisa Schoella na polską kulturę i na jej miejsce w kulturze europejskiej, in eadem: W orbicie literatury, teatru, kultury narodowej, Warszawa 1985, s. 317-354.

Wollman Frank: Juliusz Słowacki.Theokratické řešení vůdcovského problému, Bratislva 1927.

Wollman Frank: K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské, Brno 1936.

Wollman Frank: Slovesnost Slovanů, Praha 1928.

Wollman Frank: Żeromski a Reymont, Bratislava 1926;

Wyka Kazimierz: Reymont, czyli ucieczka do życia. Opr. Barbara Koc, Warszawa 1979, s.168.

Wyka Kazimierz: Zasługi polskie Francka-Luisa Schoella in: Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 384.