W kręgu opracowań fundamentalnych Sonja Petrović, Bieda w folklorystycznej tradycji Serbów od XIII do XIX wieku. Przyczynek do badań kultury ludowej, Oficyna Wydawnicza Albatros Plus, Belgrad 2014, ss. 494 (srb. Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе, Издавачко предузеће Албатрос Плус, Београд 2014)
PDF

Jak cytować

Rękas, J. (2015). W kręgu opracowań fundamentalnych Sonja Petrović, Bieda w folklorystycznej tradycji Serbów od XIII do XIX wieku. Przyczynek do badań kultury ludowej, Oficyna Wydawnicza Albatros Plus, Belgrad 2014, ss. 494 (srb. Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе, Издавачко предузеће Албатрос Плус, Београд 2014). Slavia Occidentalis, (72/2), 238–244. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9522
PDF

Bibliografia

Guriewicz Aron, 1987, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kardyni-Pelikánová Krystyna, 2011, Osobliwości środkowoeuropejskiej przestrzeni literackiej: ironiczni moraliści i ludyczni myśliciele, „Porównania” 8, s. 17–32.

Kowalski Piotr, 2002, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Alta 2.

Ługowska Jolanta, 1988, Opowiadania o intencji moralistycznej w „Zbiorze bajek śląskich” Lucjana Malinowskiego, [w:] Kultura, literatura, folklor, red. J. Kolbuszewski, M. Graszewicz, Warszawa,

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 83–92.

Majbroda Katarzyna, 2011, Dlaczego humanistyka ucieka w antropologię? Kilka uwag o dostrzeżonym eskapizmie, „Literatura Ludowa” 2, s. 3–15.

Markowski Michał, 2013, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków, Universitas.

Marquard Odo, 1994, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa, Oficyna Naukowa.

Mickiewicz Adam, 1900, Wykłady o literaturze słowiańskiej. Wygłoszone w Kolegium francuskiem w Paryżu w latach 1840–1841, przeł. Feliks Wrotnowski, Lwów, Drukarnia „Słowa Polskiego”.

Ong Walter, 2011, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rękas Joanna, 2014, Druga młodość folklorystyki, „Literatura Ludowa” 58/4–5, s. 3–11.

Simonides Dorota, 2010, Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole, Nowik.

Simonides Dorota, 2011, Mojego folkloru już nie ma czy to znaczy, że folklorystyka wyczerpała swoje możliwości? Refleksje nestorki terenowych badań folklorystycznych w rozmowie z Janiną Hajduk-Nijakowską, [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Szlendak Tomasz, 2013, Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna” 1, s. 7–25.

Петровић Соња, 2014, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе, Београд, Издавачко предузеће Албатрос Плус.

Толстој Никита Илич, 1995, Секундарна функција обредног симбола, [w:] Језик словенске културе, Ниш, Просвета, s. 141–160.