Profesor Bogdan Walczak – lingwista kompletny
PDF

Słowa kluczowe

history of science
artist biographies
linguistics
researcher
academic teacher
organizational functions

Jak cytować

Pihan-Kijasowa, A. (2017). Profesor Bogdan Walczak – lingwista kompletny. Slavia Occidentalis, (70/1), 7–19. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9728

Abstrakt

Bogdan Walczak, full professor, doctor habilitatus and one of the most distinguished students of Professor Władysław Kuraszkiewicz. Since his graduation from the Polish Faculty of Adam Mickiewicz University in
1965, he developed his career at the Poznań university where he was awarded his doctor and doctor habilitatus degrees. At the behest of the University Council of the Faculty of Polish and Classical Philology he was appointed professor. Bogdan Walczak made his academic debut in 1964. Since that time, he has published over a thousand research and popular science works on various linguistic sub-disciplines, with special emphasis placed on linguistics related to the Polish and Slavic languages. The history of the general Polish language and its regional variations have been at the centre of his research. On the other hand, he has devoted a large part of his work to contemporary Polish, the culture of the Polish language and the cultural heritage enshrined in the Polish language, glottodidactics, onomastics, social linguistics and methodology of linguistic research. Professor Bogdan Walczak is also a valued academic teacher and organizer of research activities.
He has received many awards, including the Order of Polonia Restituta and the Medal of the Commission of
National Education for his remarkable research and academic achievements and for his organizational work,
which has been of such importance to his alma mater.
In 2012, when he retired, he was granted the esteemed title of senior professor of Adam Mickiewicz University
in Poznań.
PDF

Bibliografia

ème Colloque Européen sur le Grammaire et le Lexiques Comparés des Langues Romanes. Resumé des communications, Tel Aviv 1995, s. 56.

Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski i R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 295–308.

Autorytety i normy. Materiały z konferencji 13–15 maja 2002 r., red. D. Kowalska, Łódź 2003, s. 499–505.

Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj i M. Rak, Kraków 2011, s. 185–190.

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLI, 1988, s. 137–144.

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIII, 1997, s. 157–167.

Być Europejczykiem, red. A. W. Mikołajczak, Gniezno 2002, s. 82–108.

Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał i A. Piotrowska- Wojaczyk, t. 1–3, Poznań 2013.

Dzieje Lubelszczyzny, t. VI: Między Wschodem a Zachodem, cz. II: Piśmiennictwo pogranicza, red. R. Łużny i S. Nieznanowski, Warszawa 1991, s. 89–103.

Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, hrsg. A. Greule und F. Lebsanft, Tübingen 1998, s. 153–167.

Glottodydaktyka polonistyczna, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin 2010, s. 13–21.

Glottodydaktyka polonistyczna II, red. A. Mielczarek, Poznań 2012, s. 19–27.

„Grabonoskie Zapiski Regionalne” 5, 1995, s. 55–63.

Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne” 4, Lublin 1989, s. 283–295.

Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci (Materiały z konferencji międzynarodowej), red.

S. Nieznanowski i J. Święch, Lublin 1991, s. 25–39.

Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja, red. L. Ludorowski, Lublin 1995, s. 219–231.

Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa. M. Karpluk i Z. Leszczyński, Lublin 1993, s. 23–42.

Język osobniczy jako przedmiot badań naukowych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988, s. 129–139.

Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska i Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz 2010, s. 109–115.

„Język Polski” XCI, 2011, zesz. 203, s. 103–108.

Język polski. Współczesność – Historia V, red. W. Książek-Bryłowa i H. Duda, Lublin 2005,

s. 183–187.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1982, s. 172–194.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1984, s. 149–164.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1986, s. 183–214.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1987, s. 231–242.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1990, s. 5–19.

Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1992, s. 87–97.

Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Rzeszów 2009, s. 39–

Korowód idei i metod. Prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. G. Kubski i M. Mikołajczak, Zielona Góra 2006, s. 23–32.

Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 120–133.

Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa 1997, s. 269–280.

Les contacts linguistiques franco-polonais, éd. Z. Cygal-Krupa, Lille 1995, s. 233–242.

„Lingua Posnaniensis” XXIX, 1987, s. 89–103.

„Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2, 2006, s. 5–13.

J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Bogdan Walczak – uczony, nauczyciel, przyjaciel, po prostu OSOBOWOŚĆ, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia...., op. cit., t. 1, s. 21–22.

Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk i R. Pawelec, Warszawa 2007, s. 175–182.

Norma językowa w polszczyźnie, red. M. Bugajski, Zielona Góra 1995, s. 81–92.

Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. H. Wiśniewska i Cz. Kosyl, Lublin 1992, s. 181–189.

O języku literatury, Katowice 1981, s. 289–302

Opisać słowa, red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 222–232.

Paisievi četenija. Sbornik s rezjumeta, Plovdiv 2006, s. 5.

Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk –Łódź 1989, s. 77–93.

„Polonistyka” LVI, 2003, nr 6, s. 324–328.

Polska powieść historyczna XX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1990, s. 87–104.

Polszczyzna północno-wschodnia 2, red. B. Nowowiejski, Białystok 1999, s. 69–107.

Polszczyzno moja… Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. G. Dąbkowska i D. Lewandowska-Jaros, Warszawa 2009, s. 299–309.

„Poradnik Językowy” 1980, zesz. 9–10, s. 506–514.

„Poradnik Językowy” 1986, zesz. 9–10, s. 625–632.

„Poradnik Językowy” 1995, nr 9–10, s. 1–16.

„Postscriptum” 2006, nr 2 (52), s. 154–165.

Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIV, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, Poznań 2005, s. 85–95.

„Prace Filologiczne” XXXI, 1982, s. 299–308.

„Prace Filologiczne” XXXII, 1985, s. 323–335.

„Prace Filologiczne” XXXIII, 1986, s. 171–179.

„Prace Filologiczne XXXIV, 1988, s. 273–296.

„Prace Filologiczne” LIII, 2007, s. 665–674.

„Rocznik Wieluński” 1, 2001, s. 7–16.

„Prace Filologiczne” LI, 2006, s. 421–437.

Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik

i M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 41–47.

„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXIV, 1989, s. 279–285.

„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXII, 1986, s. 291–298.

„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LII: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej. Część II, Łódź 2007, s. 143–150.

„Slavia Occidenttalis” 46/47, 1991, s. 167–184.

„Slavia Occidentalis” 48/49, 1992, s. 241–247.

„Slavjanski Dialozi” IV, 2007, kn. 8, s. 140–151.

Słowiańskie kontakty. Język i literatura, red. B. Tichoniuk, Zielona Góra 1996, s. 63–72.

Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, t. 2, red. M. Blicharski przy udziale J. Lubochy-Kruglik, Katowice 2000, s. 73–80.

„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny” nr 96 za 1978, Poznań 1980, s. 52–56

„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny” nr 97–99 za 1979–1981, Poznań 1983, s. 190–194

„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny” nr 102 za 1985, Poznań 1987, s. 67–76.

„Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny” nr 107 za 1991–1993, cz. 2, Poznań 1994, s. 149–158.

„Prace Filologiczne” XXX, 1981, s. 113–124.

Studia Językoznawcze, t. 1, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2002, s. 399–410.

„Studia Anglica Posnaniensia”, „An international Review of English Studies” XVI, Poznań 1983, s. 121–131.

„Studia Anglica Posnaniensia” XXIII, 1990, s. 85–94.

Studia historycznojęzykowe I, red. M. Kucała i Z. Krążyńska, Kraków 1994, s. 7–13 , 93–100.

„Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 45–55.

„Studia Polonistyczne” VII, 1980, s. 141–150.

„Studia Polonistyczne” X, 1983, s. 105–131.

„Studia Polonistyczne” XIV/XV, 1987, s. 321–333.

„Studia Polonistyczne” XVI/XVII, 1991, s. 307–330.

„Studia Polonistyczne” XVIII/XIX, 1992, s. 147–168.

„Studia Językoznawcze” 7, 2008, s. 179–190.

„Studia Językoznawcze” 8, 2009, s. 167–176

Studia polonistyczne w Azji. International Conference, Yongin [Seul] 2007, s. 45–56.

Studia romanica in honorem Stanislai Gniadek, red. H. Misterski i J. Sypnicki, „Prace Komisji Językoznawczej PTPN” t. XXII, Poznań 1994, s. 45–57.

„Studia Romanica Posnaniensia” IV, 1978, s. 119–135.

„Studia Romanica Posnaniensia” XIII, 1988, s. 193–199.

„Studia Romanica Posnaniensia” X, 1983, s. 49–57.

Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej, red. Cz. Kosyl, Lublin 2001, s. 231–240.

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 30, 1993, s. 91–101.

Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV, red. M. Białoskórska, Szczecin 1998, s. 113–137.

Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź 1997, s. 75–84.

Terytorialne i etniczne zróżnicowanie nazewnictwa, red. A. Belchnerowska, B. Frankowska-Kozak i J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin 2006, s. 13–20.

„Tgolí chole Mêstró”. Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln – Wien 1990, s. 185–192.

Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice 2004, s. 29–45.

Trylogia – Sobieski – Victoria wiedeńska. Cz. I. Trylogia. W stulecie dzieła, red. L. Ludorowski, Lublin 1985, s. 241–262.

Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994, s. 179–187.

Varia Linguistica, red. Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 1998, s. 137–148.

W kręgu wiernej mowy, red. M. Wojtak i M. Rzeszutko, Lublin 2004, s. 409–417.

Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, red. S. Podobiński i M. Lesz-Duk. Częstochowa 2001, s. 21–27.

Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymaczaka, Wrocław– Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988, s. 413–422.

Warsztat współczesnego onomasty. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, red. D. Kopertowska, Kielce 1983, s. 153–162.

Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 425–434.

Wpływy obce w nazewnictwie Polski, „Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 27, Łódź 1993, s. 325–333.

„Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze” 10, Gdańsk 1984, s. 45–50.

„Zeszyty Naukowe wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze” 11, Gdańsk 1985, s. 97–100.

„Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie” nr 38, „Prace Wydziału Humanistycznego” nr 11, Szczecin 1982, s. 327–345.

Z polskich studiów slawistycznych, Seria 5, Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 315–323.

Z polskich studiów slawistycznych, Seria VI, t. 2, Językoznawstwo, Warszawa 1983, s. 227–234.

Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską, red. J. Świdzińskiego, Poznań 1999, s. 151–158.

„Życie i Myśl” 1984, nr 4, s. 58–74.

Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, red. A. W. Mikołajczak i M. Walczak- Mikołajczakowa, Gniezno 2003, s. 28–46.