Nr 70/1 (2013)
Slavia Occidentalis

Recenzje i omówienia

Dorota Heck
167-168
Lidia Wiśniewska, Między Bogiem a naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ss. 438.
PDF
Karolina Gromnicka
169-170
Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. Mieczysław Balowski, Wydawnictwo PRO, Poznań 2011, ss. 299+10 fotokopii.
Ksenia Małgorzata Olkowska
171-174
Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, red. Leonarda Mariak i Adrianna Seniów, Szczecin 2011, ss. 314.
Katarzyna Wojciechowska
174-176
Vera Mitrinović, Południe-Północ. Serbsko-polskie paralele językowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 359.
Tadeusz Lewaszkiewicz
176-177
Monika Grzelka, Agnieszka Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Wydawnictwo Rys, Poznań 2012, ss. 290.
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
177-178
Władysław Kupiszewski, Wybrane nazwy temporalne w gwarach polskich, „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”, Tom IX, Wydawnictwo BEL, Studio Sp. z o.o., Warszawa 2012, ss. 146+mapa.
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
178-181
Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, Из- вршни уредницы: Божко Ћорић и Рајна Драгићевић, Главни уредник: Рајна Драгићевић, Фило- лошки факултет, Београд 2012, ss. 771.
PDF