Propozycje leksykalne w „Łužiskim serbskim słowniku” K. B. Pfula – czasownik

Main Article Content

Renata Bura

Abstrakt

The Łužiski serbski slownik by Křesćan Bohuwěr Pful originated as a result of the Sorbian national revival. As a revival dictionary, it presents a rich collection of words in which borrowings from other Slavic languages abound, accompanied by the dictionary author’s vocabulary proposals. Among other word forms, Pful suggested 95 verbs which reflect very diversified lexical resources with impressive word formations. Various derivatives have been identified with respect to the basis upon which they were formed, including adjectival, noun, verb, adverbial, pronoun and numeral as well as compound verbs. Some of the verb formations suggested by Pful have been incorporated into the lexical resources of Upper Sorbian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bura, R. (2013). Propozycje leksykalne w „Łužiskim serbskim słowniku” K. B. Pfula – czasownik. Slavia Occidentalis, (70/1), 63-74. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9736
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Faßke H., 1988, Sorbischer Sprachatlas, t. XII, Morphologie. Die Flexion der Adjektive. Pronomen und Verben, Bautzen.
 2. Faßke H., 1981, Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Morphologie.
 3. Unter Mitarbeit von Siegfried Michalk. Bautzen.
 4. Grzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, wyd. VI,
 5. Warszawa.
 6. Jakubaš F., 1954, Hornjoserbsko-němski słownik. Budyšin.
 7. Jenč H., 1963, Typy hornjoserbskeho nominalneho kompozita z wjazacym wokalom -o- a jeho
 8. rozšěrjenosć, „Lětopis” A / 2, s. 133–153.
 9. Jenč H., Michałk F., Šěrakowa I., 1989–1991, Deutsch-obersorbisches Wörterbuch, Bautzen.
 10. Jenč H., 1999, Die Entwicklung der Lexik der obersorbischen Schriftsprache vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Bautzen.
 11. Jenč H., 2002, Leksika hornjoserbskeje spisowneje rěče do časa narodneho wozrodźenja a wot tutoho časa sem – konfrontatiwna analyza, [w:] Prašenja sorabistiki, Lwiw – Budyšin, s. 268–274.
 12. Jungmann J., 1835–1839. Slownjk česko-německý, Praha.
 13. Kral J., 1927, Serbsko-němski słownik hornjołužiskeje rěče, Budyšin.
 14. Hórnik M., 1854/55–I, Notatka, [w:] Serbowka/Kwětki, Praga.
 15. Lewaszkiewicz T., 1986, Dziedzictwo leksykalne epoki Pfula i Smolera we współczesnej
 16. górnołużycczyźnie (na przykładzie formacji z zakresu apelatywnych nazw miejsc), „Lětopis” A, s. 20–24.
 17. Linde M.S.B., 1854–1860, Słownik języka polskiego, wyd. II, Lwów.
 18. Pful K.B., 1866, Łužiski serbski słownik, Budyšin.
 19. Rězak F ., 1 920, Deutsch-wendisches encyklopädisches Wörterbuch der oberlausitzer Sprache, Bautzen.
 20. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 1880/1882–1976, t. I–XXIII, JAZU, Zagreb.
 21. Völkel P., 1981, Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, wyd. IV poprawione i uzupełnione, Budyšin.
 22. Völkel P., 2005, Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, oprac. T. Meškank, Budyšin.
 23. Wróbel H., 1998, Czasownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia,
 24. red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, s. 537–583.