Informacje fonetyczno -ortofoniczne w podręczniku Tomasza Karpowicza Kultura języka polskiego . Wymowa , ortografia , interpunkcja.

Main Article Content

Paweł Nowakowski
Przemysław Wiatrowski

Abstrakt

The aim of the article is to assess the quality of phonetic and orthophonetic knowledge presented in the academic textbook by Tomasz Karpowicz entitled Polish Language Culture. Pronunciation, Spelling and Punctuation, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009. An analysis of phonetic and orthophonetic information has identified numerous factual mistakes and gaps, as many pronunciation problems requiring definition of correct standards were disregarded.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowakowski, P., & Wiatrowski, P. (2013). Informacje fonetyczno -ortofoniczne w podręczniku Tomasza Karpowicza Kultura języka polskiego . Wymowa , ortografia , interpunkcja. Slavia Occidentalis, (70/1), 87-100. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9744
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., Wstęp do językoznawstwa. Skrypt dla studentów
 2. studiów uniwersyteckich, Poznań 1982.
 3. Basztura C., Źródła, sygnały i obrazy akustyczne, Warszawa 1988.
 4. Benni T., Fonetyka opisowa języka polskiego z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego, Wrocław 1959.
 5. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia
 6. poprawności gramatycznej, Warszawa 1971.
 7. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia
 8. poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.
 9. Dukiewicz L., Fonetyka, [w:] L. Dukiewicz, I. Sawicka, Fonetyka i fonologia, Kraków 1995,
 10. s. 9–103.
 11. Dunaj B., Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego polszczyzny w XX wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001, s. 75–81.
 12. Dunaj B ., System fonetyczno-fonologiczny, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 65–75.
 13. Dunaj B., Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, z. 3, s. 161–172.
 14. Dunaj B., Zmiany fonetyczne (i fonologiczne) w polszczyźnie po 1945 roku, [w:] Przemiany
 15. współczesnej polszczyzny. Materiały konferencji naukowej Opole 20–22.09.1993 r., red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole 1994, s. 41–52.
 16. Dyszak A., Benenowska I., Od głoski do zdania. Wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Część I. Wiadomości, Bydgoszcz 2009.
 17. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.
 18. Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
 19. Jadacka H., Współczesne błędy wymawianiowe, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 47–52.
 20. Jakobson R., Halle M., Podstawy języka, przeł. L. Zawadowski, Wrocław 1964.
 21. Jassem W., Mowa a nauka o łączności, Warszawa 1974.
 22. Jassem W., Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa 1973.
 23. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
 24. Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, uzup. S. Urbańczyk, wyd. 8, Kraków 1995.
 25. Ladefoged P., A Course in Phonetics, 4th ed., Los Angeles 2001.
 26. Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.
 27. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.
 28. Nowakowski P., Fonetyka tekstu wtórnie mówionego (na przykładzie badań zróżnicowania współczesnej wymowy scenicznej), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. VIII, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 91–116.
 29. Nowakowski P., Methodological fundamentals of research into stage pronunciation, „Studia Phonetica Posnaniensia” 2000, t. 6, s. 63–82.
 30. Nowakowski P., Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Poznań 1997.
 31. Nowakowski P., Wiatrowski P., Fonetyka polszczyzny miejskiej Poznania – perspektywy badawcze, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 2, red. M. Ś więcicka, Bydgoszcz 2008, s. 85–106.
 32. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2002.
 33. Pike K.L., Phonemics: A Technique for Reducing Languages to Writing, Ann Arbor 1947.
 34. Pogonowski J., Hierarchiczne analizy języka, Poznań 1991.
 35. Rutkiewicz-Hanczewska M., Błąd wymowy czy wada wymowy? O nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego, „Język Polski” 2009, z. 4–5, s. 353–364.
 36. Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa–Kraków 1977.
 37. Steffen-Batogowa M., Automatyzacja transkrypcji fonematycznej tekstów polskich, Warszawa 1975.
 38. Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.
 39. Wierzchowska B., Opis fonetyczny języka polskiego, Warszawa 1967.
 40. Wierzchowska B., Wymowa polska, wyd. II zmien. i rozszerz., Warszawa 1971.
 41. Wiśniewski M ., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. (Skrypt dla studentów filologii polskiej), wyd. 5, Toruń 2007.
 42. Р. Якобсон, Звук и значение, [w:] Избранные работы, Москва1985, s. 30–91.
 43. Błażej Osowski, Germanizmy leksykalne w gwarze miejskiej Poznania i brneńskim hantecu
 44. Dějiny zemí Koruny české, II, Od nástupu osvícenství po naši dobu, 8 vyd., Praha-Litomyšl 2002.
 45. Dvorník P., Kopřiva P., Velký slovník hantecu, 2. doplněné vydání, Brno 2002.
 46. Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 185–210.
 47. Kubíčková J., Nosková J., „Řeže v Brně”. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa, [w:] Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches
 48. im 19. Jahrhundert, k vydání připravili L. Fasora, J. Hanuš a J. Malíř, Brno 2008, s. 383–411.
 49. Obara J., Kalki jako jeden z przejawów interferencji językowej, „Rozprawy Slawistyczne”
 50. Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov, 2. rozšířené vydání, hlavní editor J. Hugo, Praha 2006.
 51. Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak, Warszawa-Poznań 1997.
 52. Teplý L., Pernes J., Brno. Procházka dějinami a architekturou města. A Walk through the history and Architecture of the City. Ein Rundgang durch die Geschichte und Architektur der Stadt, Brno 2002.
 53. Walczak B ., Wpływy niemieckie w polszczyźnie Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 1992,
 54. nr 1–2, s. 67–75.
 55. Walczak B., Witaszek-Samborska M., Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania,
 56. „Rozprawy Slawistyczne” 4, Interferencje językowa na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 283–295.