Transkrypcja Rozmyślania przemyskiego a sposób myślenia o składni tekstu

Main Article Content

Olga Stramczewska

Abstrakt

The article’s author turns to the example of Rozmyślanie przemyskie in order to demonstrate how transcriptions of text were affected by editors’ opinions on the Polish syntax of the 15th century. At the same time, the transcription influenced opinions of the readers. To this end, selected elements of two different transcriptions of Rozmyślanie przemyskie have been compared, namely excerpts from Chrestomatia staropolska and the equivalent excerpts from the version edited by Wacław Twardzik and Feliks Keller. Special attention has been paid to issues related to sentence delimitation in the transcription, which strongly affects the image of the 15th century Polish syntax reflected in the specific historical editions. Supplements to the text, introduced by editors and inspired by source suggestions, have also been submitted to a syntax analysis. The same holds true for conjunctions and prepositions “extracted” from the onsets or the codas of words included
in the Freiburg edition. Both editions present different pictures of the historical text’s syntax which stemmed from their editors’ varying approaches to the text. Therefore, depending on the actual edition, the reader will be provided with different answers to the following key questions revolving around Polish syntax: what type of predicate combinations prevailed?; how strong was the predicative nature of participle constructs?; how long were the
sentences?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stramczewska, O. (2013). Transkrypcja Rozmyślania przemyskiego a sposób myślenia o składni tekstu. Slavia Occidentalis, (70/1), 115-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9764
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, red. Wiesław Wydra i W.R. Rzepka, Wrocław –Warszawa – Kraków 1995, s. 125–134.
 2. Dobrzeniecki T., Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego”, [w:] Średniowiecze. Studia
 3. o kulturze IV, Wrocław 1969, s. 196–521.
 4. Kwilecka I., O swobodnych średniowiecznych przekładach biblijnych (na przykładzie tłumaczeń francuskich, czeskich i polskich), „Język Polski” LVIII, 1978, s. 87–98.
 5. Mazurkiewicz R ., Kilkanaście dalszych uzupełnień do źródeł „Rozmyślania przemyskiego”,
 6. [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. Roman Laskowski i R. Mazurkiewicz, Kraków
 7. , s. 198–201.
 8. Mika T., Interpunkcja „Kazań świętokrzyskich” a ich składnia i styl, [w:] „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, Warszawa 2009, s. 70–76.
 9. Mika T., Twardzik W., Jak zagadkowe cztery tytuły rozdziałów w „Rozmyślaniu przemyskim”
 10. pozwalają wyobrażać sobie jego zagubiony autograf, [w:] Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag (hrsg. v. Irina Podtergera, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Unipress Bonn). Przedruk w: „Język Polski” XCI, 2011 (5), s. 321–334.
 11. Naumow A., „Rozmyślanie przemyskie” w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich, „Teksty drugie” 3, 1994.
 12. Pisarkowa K., Historia składni języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1984.
 13. Rojszczak D., Do spisu źródeł „Rozmyślania przemyskiego”, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 276–284.
 14. Rojszczak D., Kontekst patrystyczny „Rozmyślania przemyskiego”. Wokół Judasza, „Poznańskie Studia Teologiczne”, t. 18, Poznań 2005, s. 261–278.
 15. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu, wyd. S. Vrtel-Wierczyński, Warszawa 1952.
 16. „Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa”. Z rękopisu grecko-katolickiej kapituły przemyskiej, wyd. Aleksander Brückner, Kraków 1907.
 17. Rozmyślanie przemyskie, wyd. Felix Keller i Wacław Twardzik, Weiher – Freiburg, t. 1, 1998, t. 2, 2000.
 18. Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 1951, s. 440–448.
 19. Twardzik W., O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków 1997.
 20. Twardzik W., Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie Rozmyślania przemyskiego, [w:] Język w przestrzeni społecznej, red. S. Gajda, Opole 2002, s. 369–373.
 21. Twardzikowie J. i W., Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie „Rozmyślania przemyskiego”. Fragmen albo kąsek większej całości, [w:] Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. I. Bobrowski, Kraków 2003, s. 329–343.
 22. Twardzikowie J. i W., Trzy niedostrzeżone funkcje składniowe staropolskiego wyrazu iż(e),
 23. [w:] Opuscula Polono-Slavica, Wrocław 1979, s. 391-396.
 24. Wierzbicka A., System składniowo-stylistyczny polskiego Renesansu, Warszawa 1966.
 25. Wydra W., “Sed magis amica veritas”. Abrewiacje w średniowiecznych tekstach polskich,
 26. [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, T. XVII, Kraków
 27. , s. 16–19.
 28. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. Jerzy Woronczak, Wrocław 1955.