Pieśni wielkanocne z kancjonału radomskich bernardynów. Nieznane warianty tekstowe z rękopisu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
PDF

Słowa kluczowe

hymnbook
the Bernardines
religious Easter songs
mystery play songs
litany suffragia

Jak cytować

Trościński, G. (2013). Pieśni wielkanocne z kancjonału radomskich bernardynów. Nieznane warianty tekstowe z rękopisu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Slavia Occidentalis, (70/1), 135–146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9766

Abstrakt

The article is dedicated to anonymous 16th century religious Easter songs recorded in manuscript L 1684, which is part of the collection of the Diocese Library in Sandomierz. The manuscript, discovered by the article’s author, belonged to the Bernardine convent in Radom; parts of it were created in the second half of the 16th century, in the second half of the 17th century or in the early 18th century. The song Wszechmogący Ojca Najwyższego Syn Jezu Chryst is a mystery play song with references to religious Easter songs popular among the Bernardines, as well as songs included by Mikołaj from Wilkowieck in his mystery play, which revolves around motifs from the Scriptures and Biblical apocrypha. The song Chrystus Pan Zmartwychwstał includes diverse material where a text by Jakub Lubelczyk serves as a frame for the middle verses. The framework includes appellative prayers of the living for the dead (suffragia) from the 15th and 16th centuries, previously presented in the last part of ogurodzica. The discovered texts offer previously unknown variants of mystery
songs and procession litanies.
PDF

Bibliografia

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław 1962, s. 171, 231).

A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, Warszawa b.r., t. 1, s. 52.

M. Korolko, Geneza i rozwój średniowiecznych pieśni wielkanocnych w Polsce, [w:] Polskie pieśni wielkanocne. Średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużewski, zebrał i oprac. M. Korolko, oprac. językowe J. Puzynina, T. Dobrzyńska, oprac. paleograficzne H. Kowalewicz, wstęp ikonograficzny W. Rączkowski, Warszawa 2001, t.1, s. 7–27.

S. S. Jagodyński, Pieśni katolickie nowo reformowane, b.m.r., s. 81.

H. Kowalewicz, „Historia o Trzech Królach” i „Pieśń przed wojną z Turkami”. Dwa zabytki polskołacińskiej poezji średniowiecznej, [w:] idem, Średniowieczne wiersze polsko-łacińskie oraz Koronka brata Seweryna, wstęp i dobór tekstów W. Wydra, Poznań 2010, s. 70, 74–75.

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 2004, s. 94 (Redakcja A).

Piśmiennictwo religijne w dobie staropolskiej i epoce oświecenia, pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego (w druku).

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, s. 213.

G. Trościński, Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. M. Kuran, K. Kaczor i M. Kurana, przy współpracy D. Szymczaka, Łódź 2013, s. 105–128.

G. Trościński, „Panów na chłopy uskarżanie się”. Świadectwo popularności średniowiecznej „Satyry na chytrych kmieciów” w rękopisie radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Ruch Literacki” 2012, z. 6. s. 699-710.

G. Trościński, Rękopiśmienne wierszowane literaria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część pierwsza: pieśni z kanjonału L 1642, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4(9).

G. Trościński, „Skarga umierającego” w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 151–164.

W. Wydra, Bernardyńska sylwa poetycka z końca XVIII wieku, [w:] W kręgu dawnej poezji, Warszawa 1983, s. 127–128.

W. Wydra, O czeskim wzorze pieśni „Krystus z martwych wstał je” i trzech okresach w dziejach średniowiecznej polskiej pieśni religijnej, [w:] idem, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003, s. 15–29.

W. Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003, s. 7–29.

W. Wydra, Średniowieczne polskie tropy wielkanocne, [w:] idem, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003, s. 137–151.

W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992,

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.