Польский переселенческий говор в Респ ублике Хакасия и в Красноярском Крае РФ
PDF

Słowa kluczowe

Polish immigrant dialect in Siberia
Masurian dialect
dialectal systems
language contact

Jak cytować

Егоров, И. М. (2017). Польский переселенческий говор в Респ ублике Хакасия и в Красноярском Крае РФ. Slavia Occidentalis, (73/1), 45–59. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.3

Abstrakt

The article deals with the essential aspects of the phonetic and, primarily, grammatical system of the Polish immigrant dialect spoken in two villages in Western Siberia: Znamenka (Bogradsky District of the Republic of Khakassia) and Alexandrovka (Krasnoturansky District of Krasnoyarsk Krai). The dialect appeared in the Yeniseysk Governorate of the Russian Empire at the end of 1890s as a result of Polish rural migration from Volhynia to Siberia. Before that, the ancestors of those settlers had moved to Volhynia from Masuria. The examined dialect shows relatively good preservation of its original system. At the same time, it has been strongly influenced by Russian, as the dominant language of its surroundings. The main effect of this intensive contact is the further development of trends that had taken place in the original dialect system, which have been supported by the Russian language.
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.3
PDF

Bibliografia

Ананьева Н.Е., 2013, Морфология глагола в польском говоре деревни Вершина Боханского

района Иркутской области, „Исследования по славянской диалектологии” 16, ред.

Л.Э. К алнынь, Москва, c. 203–210.

Dejna K., 1993, Dialekty polskie, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Егоров И.М., 2013, Фонетические особенности польского переселенческого говора в Республике

Хакасия и Красноярском крае, „Полевые исследования студентов РГГУ” VIII, Москва,

с. 98–109.

Касаткин Л.Л., 2013, Русская диалектология, Москва.

Leończyk S., 2013, Mazurskie wioski na południu Syberii. 120 lat

osadnictwa, „Rodacy. Pismo syberyjskie

Kongresu Polaków w Rosji” 2 (60), s. 22–25.

Nitsch K., 1968, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa.

Попова Е.А., 2013, Особенности морфологии глагола в говоре сел Знаменка (Боградский

район, республика Хакасия) и Александровка (Краснотуранский район, Красноярский

край), в: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы

международной конференции 26–28 января 2013 года, Москва, с. 298–299.

Rieger J., 2012, Język polski na wschodzie, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.

Skorwid S., 2015, Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach

przesiedleńczych na terenie Rosji, „Gwary dziś” 7, s. 177–190.

SGOWM – Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T. I: A-Ć Wrocław 1987, t. II: D–G 1991,

t. III: H–K, red. Z. Stamirowska, H. Perzowa, Warszawa 1993, t. IV: L–N , t. V: O–Ó, red. D. Kołodziejczykowa, H. Perzowa, 2002, 2006, t. VI: PA–PÓ, red. D. Kołodziejczykowa, K. Sobolewska,

Warszawa – Kraków 2014.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 27: Печечки – Поделывать, вып. 29: Покорочеть – Попритчиться, вып 30: Поприугомонить – Почестно, ред. Ф.П. Скоролетов,

Санкт-Петербург 1992, 1995, 1996.

Stupiński E., 2008, Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LIII, Łódź, s. 207–218.

Stupiński E., 2009, Wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę okolic Krasnojarska, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LIV, Łódź, s. 197–204.

Urbańczyk S., 1984, Zarys dialektologii polskiej, Wyd. 7, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.