Nr 73/1 (2016)
Slavia Occidentalis

Artykuły i rozprawy

Karolina Borowiec
7-27
W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (2). Sposoby wprowadzania przytoczeń w Životě Krista Pána oraz Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.1
PDF
Renata Bura
29-43
Niemieckie objaśnienia nawiasowe w prasie górnołużyckiej
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.2
PDF
Илья Михайлович Егоров
45-59
Польский переселенческий говор в Респ ублике Хакасия и в Красноярском Крае РФ
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.3
PDF
Lechosław Jocz
61-93
Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.4
PDF
Romana Łapa
95-104
Grupa nominalna w ustawach . System wewnątrztekstowych-odniesień
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.5
PDF
Michał Łuczyński
105-119
Jeszcze o prapolskim etnonimie Polanie
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.6
PDF
Alicja Pihan –Kijasowa
121-132
Językowe właściwości autora czy zecera w XVII-wiecznym tekście drukowanym ?
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.7
PDF
Krzysztof Skibski
133-144
Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.8
PDF
Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak
145-156
Polskie nazwy służebne związane z funkcjonowaniem i ochroną średniowiecznych szlaków komunikacyjnych
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.9
PDF
Joanna Waliszewska
157-173
Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.10
PDF
Piotr Wojdak
175-191
Czym jest i dokąd sięga rodzaj (nie)naturalny?
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.11
PDF

Recenzje i omówienia

Bogdan Walczak
193-194
Męka Pana Jezusowa. Z szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik i Wiesław Wydra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 281
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.12
PDF
Bogdan Walczak
195-196
Marcin Maciołek, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2013, ss. 304
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.13
PDF
Natalia Długosz
197-200
Илияна Генев-Пухалева, Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминологив на правото на околната среда, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3367, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 230
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.14
PDF
Marta Siwińska
201-203
Juwenalia historycznojęzykowe, pod redakcją Karoliny Borowiec, Doroty Masłej i Olgi Ziółkowskiej, Wydawnictwo Rys, Poznań 2015, ss. 148
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.15
PDF
Tomasz Lisowski
204-211
Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Marka Olejnika, Alicji Pihan-Kijasowej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Włodawa 2015, ss. 327
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.16
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
212-214
III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.17
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
215-216
Александр Дмитриевич Дуличенко, Основы славянской филологии. Историко-етнографическая и етнолингвистическая проблематика, Т. I–II, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, ss. 526+640
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.18
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
217-218
Philipp Hofeneder, Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991, LIT Verlag GmbH &Co. KG, Wien 2013, ss. 214
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
219-221
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, ss. 296
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.20
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
222-224
Wybór tekstów. Z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. (Tom 1), (...). Od połowy XIX w. (Tom 2), pod redakcją Marka Cybulskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 630+688
https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.21
PDF