Pressto.

Nagłowek strony

Nr 73/1 (2016)

Spis treści

Artykuły i rozprawy

W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów (2). Sposoby wprowadzania przytoczeń w Životě Krista Pána oraz Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca
Karolina Borowiec 7-27
Niemieckie objaśnienia nawiasowe w prasie górnołużyckiej PDF
Renata Bura 29-43
Польский переселенческий говор в Респ ублике Хакасия и в Красноярском Крае РФ
Илья Михайлович Егоров 45-59
Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych PDF
Lechosław Jocz 61-93
Grupa nominalna w ustawach . System wewnątrztekstowych-odniesień
Romana Łapa 95-104
Jeszcze o prapolskim etnonimie Polanie PDF
Michał Łuczyński 105-119
Językowe właściwości autora czy zecera w XVII-wiecznym tekście drukowanym ? PDF
Alicja Pihan –Kijasowa 121-132
Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej PDF
Krzysztof Skibski 133-144
Polskie nazwy służebne związane z funkcjonowaniem i ochroną średniowiecznych szlaków komunikacyjnych
Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak 145-156
Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według św. Mateusza
Joanna Waliszewska 157-173
Czym jest i dokąd sięga rodzaj (nie)naturalny?
Piotr Wojdak 175-191

Recenzje i omówienia

Męka Pana Jezusowa. Z szesnastowiecznego rękopisu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wydali Marek Osiewicz, Rafał Wójcik i Wiesław Wydra, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 281
Bogdan Walczak 193-194
Marcin Maciołek, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Uniwersytet Śląski: Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2013, ss. 304 PDF
Bogdan Walczak 195-196
Илияна Генев-Пухалева, Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминологив на правото на околната среда, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3367, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 230
Natalia Długosz 197-200
Juwenalia historycznojęzykowe, pod redakcją Karoliny Borowiec, Doroty Masłej i Olgi Ziółkowskiej, Wydawnictwo Rys, Poznań 2015, ss. 148
Marta Siwińska 201-203
Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Marka Olejnika, Alicji Pihan-Kijasowej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin-Włodawa 2015, ss. 327 PDF
Tomasz Lisowski 204-211
III Међунаодни Конгрес Слависта (Веоград, 18–25.IX.1939). Репринт -издање материjала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић, Славистичко Друштво Србиjе, Веоград 2008, XXVII + ss. 785 PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 212-214
Александр Дмитриевич Дуличенко, Основы славянской филологии. Историко-етнографическая и етнолингвистическая проблематика, Т. I–II, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, ss. 526+640 PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 215-216
Philipp Hofeneder, Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991, LIT Verlag GmbH &Co. KG, Wien 2013, ss. 214 PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 217-218
Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, ss. 296 PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 219-221
Wybór tekstów. Z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. (Tom 1), (...). Od połowy XIX w. (Tom 2), pod redakcją Marka Cybulskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 630+688 PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 222-224

Kronika

Sprawozdanie z konferencji „Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia i współczesność”
Beata Kuryłowicz 225-228

Nekrologi

Witold Mańczak (1924-2016) PDF
Bogdan Walczak 226-233
Pan Profesor Stanisław Bąba (5.09.1939 – 2.09.2014) PDF
Krzysztof Skibski 234-237
Śp. Profesor Elżbieta Kędelska (16.03.1949 – 10.11.2014) PDF
Arleta Łuczak 238-242


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo