Redakcja półrocznika „Studia Ukrainica Posnaniensia” zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru VIII/2 (2020)

 

 Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, historię języka ukraińskiego, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności j. ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie związki literacko-kulturowe oraz językowe, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w latach ubiegłych wyniósł 80 procent. Czasopismo indeksowane jest w m.in. w Index Copernicus International, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, PBN Polska Bibliografia Naukowa i innych. 

          Na zgłoszenia i teksty artykułów czekamy do 30 listopada 2019 pod adresem sup@amu.edu.pl  Objętość artykułów nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami. Informacje na temat przygotowania tekstów do druku znajdują się na stronie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/about