O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest publikacja efektów szeroko rozumianych badań ukrainistycznych, które są adresowane zarówno do polskich, jak i zagranicznych znawców, a także miłośników kultury ukraińskiej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo i literaturoznawstwo ukraińskie, językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie, zagadnienia związane z akwizycją języka obcego (w szczególności języka ukraińskiego jako obcego), polsko-ukraińskie badania komparatystyczne w zakresie literackim, językowym i kulturowym, teoretyczne i praktyczne aspekty przekładoznawstwa. Na łamach pisma ukazują się pzeważnie teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), ale mile widziane są również teksty folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne.

Artykuły publikowane są w języku ukraińskim, polskim i angielskim oraz abstraktami w każdym z powyższych języków, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy. 

Czasopismo dąży do rozszerzania przestrzeni dialogu w zakresie wiedzy o Ukrainie i przyczynia się do pogłębienia refleksji dotyczącej problemów ukraińskiego języka, literatury, myśli filozoficznej i religijnej, historii. Redakcja zachęca autorów do zaprezentowania badań o charakterze interdyscyplinarnym i innowacyjnym, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie kierunków i ścieżek rozwoju szeroko rozumianej wiedzy ukrainistycznej i ukrainoznawczej, która obecnie w większym stopniu niż dotąd uwzględnia perspektywę kulturoznawczą. Udział autorów z afiliacją zagraniczną w ostatnie lata wynosi 60–80 procent.

Historia czasopisma

Od początku powstania w 2013 roku „Studia Ukrainica Posnaniensia” funkcjonują jako rocznik, a od 2019 roku jako półrocznik.

Proces recenzji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Studia Ukrainica Posnaniensia

  1. Redakcja dokonuje wstępnej oceny tekstu i dokonuje weryfikacji za pomocą programu antyplagiatowego. 

  2. Do oceny każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni od siebie recenzenci, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. Jeden z recenzentów, ze względu na obcojęzyczny charakter publikacji, jest afiliowany w zagranicznej instytucji akademickiej, innej niż narodowość autora pracy.

  3. Recenzje wykonywane są w oparciu o model double-blind peer review, czyli są obustronnie anonimowe (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.

  4. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Wniosek, skierowany na adres redakcji powinien zawierać wskazanie przyczyn, dla których, zdaniem wnioskodawcy, artykuł powinien zostać poddany dodatkowej ocenie.

  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji ujawniane są w ciągu 6 miesięcy począwszy od końca miesiąca, w którym wydana została wersja papierowa czasopisma zawierająca recenzowany tekst

Formularz recencji:


Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, CC BY-NC-SA) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy, VoR) w otwartych repozytoriach pod warunkiem podania linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i recenzowanie rękopisów, a także za publikację artykułów.

Prawa autorskie

Autorzy publikowanych tekstów są właścicielami praw autorskich. Zachowują pełne prawa autorskie.

Polityka antyplagiatowa

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu Similarity Check. Similarity Check to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. Służy porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.

 Zasady etyki

Zasady etyczne odnoszące się do publikacji w „Studia Ukrainica Posnaniensia”

Redakcja "Studia Ukrainica Posnaniensia" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w  kwartalniku „Studia Ukrainica Posnaniensia” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 Do obowiązków Redakcji należą:

Decyzje o publikacji
Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja ma obowiązek uwzględniać aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego.

Zakaz dyskryminacji
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim (tzn. osobom, które nie są zaangażowane w proces publikacji). Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkowie Redakcji nie mogą w swoich publikacjach/wystąpieniach powoływać się, cytować lub w jakikolwiek inny sposób odnosić do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich autorów/ek.

Do obowiązków recenzentów/ek należą:

Decyzje redakcyjne
Recenzent/ka wspiera Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

Terminy
Recenzent/ka ma obowiązek zadeklarować, czy wykona pracę w wyznaczonym terminie. Jeżeli uzna, że sporządzenie recenzji w tym terminie nie jest możliwe, powinien/nna poinformować o tym Redakcję.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi konstruowane przez recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Wszystkie recenzowane prace są poufne. Nie można ich pokazywać ani rozmawiać na ich temat z innymi osobami, niż członkowie Redakcji. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. Treść recenzji należy również traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów/ek recenzentom/kom.

Potwierdzenie źródeł
Recenzent/ka powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

Do obowiązków autorów/ek należą:

Właściwe oznaczenie autorstwa pracy/ujawnienie źródeł finansowania/ konflikt interesów
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Pozostałe osoby zaangażowane w pracę nad artykułem powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące, np. wykonawcy badań terenowych.

Do obowiązków autorów/ek należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik) oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Redakcja uznaje, że ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.

Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autorzy i autorki mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy złożonej do publikacji.

Publikacje wielokrotne, konkurencyjne
Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor/ka odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redakcję. Również Redakcja dowiedziawszy się o istotnych błędach od osób trzecich, podejmuje niezbędne kroki w celu stosownej korekty.

Oryginalność i plagiat/potwierdzenie źródeł
Autorzy/ki przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Obowiązani są przy tym ujawniać źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji, poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy/ki powinni upewnić się, że nazwiska autorów/ek cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy/ki nie mogą powoływać się na informacje uzyskane prywatnie, bez wyraźnej zgody pochodzącej z danych źródeł. Nie mogą też wykorzystywać bez zgody odpowiednich organów informacji poufnych.

Redakcja ma obowiązek dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Finansowanie

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program Wsparcie dla Czasopism Naukowych (styczeń 2022 – grudzień 2023)