Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym miejscu.
 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx) lub RTF; grafiki lub specjalne znaki są ponadto dostępne w załączonym pliku graficznym w wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią lub mogą stanowić cudzą własność, udzielona została autorowi pisemna zgoda.
 • Jeśli ma to zastosowanie, zgoda taka przedkładana jest wydawcy czasopisma.
 • Formatowanie bibliografii i przypisów.

Wytyczne dla autorów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
1. Autorzy muszą spełnić wymogi dotyczące zasad etyki
2. Muszą spełnić wymogi wydawnicze
3. Artykuł nigdy wcześniej nie mógł być opublikowany

 

ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU

 

 1. Artykuł może być napisany w języku polskim, ukraińskim lub angielskim. Przed przekazaniem do druku powinien zostać bardzo dokładnie sprawdzony przez autora. Artykuł nie powinien być wcześniej opublikowany lub przedłożony do druku w innym czasopiśmie naukowym. W przypadku zaistnienia ww. należy podać stosowne wyjaśnienie w przypisach tekstu artykułu.
 2. Artykuł powinien być zapisany w formacie doc lub rtf – jako dokument tekstowy Microsoft Word oraz przesłany na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. Poszczególne strony tekstu nie powinny zawierać nagłówków, tekst powinien być wyjustowany z obu stron. Wszystkie ilustracje, schematy oraz tablice należy umieścić w odpowiednim miejscu w tekście artykułu, a nie na jego końcu.

W pliku z tekstem artykułu prosimy nie numerować stron oraz nie stosować automatycznego przenoszenia słów.

 1. Objętość artykułu wraz z wykazem literatury oraz abstraktami nie powinna przekraczać 1 ark. dr. (40000 znaków ze spacjami).
 2. W przypadku artykułów napisanych w języku ukraińskim należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim, natomiast w przypadku artykułów w języku polskim – streszczenie w języku ukraińskim i angielskim, w przypadku artykułów w języku angielskim – streszczenie w języku ukraińskim i polskim. Do druku przyjmowane są teksty ze streszczeniami, które zawierają istotne informacje metodologiczne, w szczególności: 1) aktualność tematyki badawczej, 2) zarys tematyczny artykułu, 3) cel (zadania), 4) wyniki oraz wnioski ogólne. Objętość streszczenia: od 100 do 150 słów (800–1000 symboli za spacjami). Słowa kluczowe powinny zawierać pojęcia, które znajdą się w tekście streszczenia.
 3. Wymogi techniczne:
 • Format А4, marginesy — 2,5 cm z każdej strony; czcionka Times New Roman; interlinia — 1,0; wcięcie akapitu — 0,6 cm, wielkość czcionki — 12 pkt; 
 • W pierwszym wersie należy podać nazwę artykułu (w języku oryginału publikacji): czcionka — 12 pkt, wyrównanie do środka.
 • Autor: (należy zachować jednowersowy odstęp od nazwy artykułu) — należy podać pełne imię i nazwisko — czcionka 10 pkt (półgrube wersaliki, wyrównanie do środka);
 • afiliacja wraz z podaniem miasta i kraju — czcionka 10 pkt — zwykła, wyrównanie do środka;
 • adres elektroniczny; indywidualny kod ORCID (należy podać w następnym wersie po nazwie uczelni) — czcionka 10 pkt (zwykła, wyrównanie do środka);
 • streszczenie. Tekst streszczenia i słowa kluczowe (należy podać w następnym wersie po streszczeniu z wcięciem akapitu, np.: Ключові слова:… Słowa kluczowe:…, Keywords…) — czcionka 10 pkt — zwykła, wyrównanie z obu stron.

 

W przypadku, gdy artykuł napisany jest w języku ukraińskim, wówczas punkty 2), 3), 4) oraz 6) należy powtórzyć w języku polskim, a następnie języku angielskim, zachowując taką samą kolejność oraz formę z uwzględnieniem jednowersowego odstępu od wariantu w j. ukraińskim. W przypadku, gdy artykuł napisany jest w języku polskim, wówczas punkty 2), 3), 4), 6) należy zgodnie z analogią powtórzyć w języku ukraińskim і angielskim, gdy artykuł napisany jest w języku angielskim, wówczas punkty 2), 3), 4), 6) należy zgodnie z analogią powtórzyć w języku ukraińskim і polskim (nie należy ponownie podawać tylko adresu elektronicznego).

7) tekst zasadniczy artykułu: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki — 12 pkt (zwykła), interlinia — 1,0. Cytaty, nazwy czasopism — czcionka zwykła w cudzysłowach drukarskich („”). Jeżeli w tekście cytatu będą podane słowa, frazy i pod. w cudzysłowie, wtedy wykorzystujemy cudzysłów cyryliczny («»). Przenośne znaczenia słów itp. podajemy w cudzysłowiu (“”), normalna czcionka. Znaczenie słów, interpretacje konceptów i pod. — w pojedynczym zapisie cudzysłowia (‘’) lub kursywą. Tytuły analizowanych utworów, artykułów lub innych – czcionka kursywa (bez cudzysłowów). Nazwiska cytowanych badaczy, pisarzy itd. należy obowiązkowo podać z zachowaniem inicjałów lub pełnego imienia (jednak w Wykazie wykorzystanej literatury inicjały oraz nazwisko/-a należy podawać tak, jak w cytowanym materiale źródłowym). Wewnątrz nawiasów, jeśli jest to konieczne, wykorzystujemy ukośniki (/……/). W tekście artykułu proponujemy stosowanie skrótów często używanych słów: na przykład — np.,  tabela — tab., rysunek — rys., rok — r., wiek — w.

W tekście nie stosujemy automatycznego rozstrzelenia tekstu, podkreśleń. Przykłady oraz najważniejsze terminy wydzielamy za pomocą kursywy. Znaki diakrytyczne lub czcionki nie występujące w standardowej wersji Office Word należy dołączyć wraz z artykułem na płycie CD, DVD lub przesłać pocztą elektroniczną.

Należy rozróżniać tzw. pauzę (—), półpauzę (–) і łącznik (-).

Pomiędzy nazwiskiem i inicjałami (В. Виноградов) oraz innymi słowami (і т.д., ім. Лесі Українки, с. 234, № 5) należy stosować tzw. twardą spację.

Przypisy. W czasopiśmie korzystamy z przypisów harwardzkich. W tekście artykułu przypisy sporządzamy w następujący sposób: w nawiasach kwadratowych podajemy nazwisko autora lub skróconą nazwę źródła, a następnie rok wydania, (po roku wydania) dwukropek i numer strony, z której pochodzi cytat (poniżej zostały podane przykłady).

Podczas recenzowania artykułów redakcja uwzględnia powołania na publikacje z listy SCOPUS oraz publikacje z poprzednich zeszytów Studia Ukrainica Posnaniensia.

Oryginalny i transliterowany wykaz wykorzystanej literatury (minimalnie 8 źródeł) umieszczamy na końcu artykułu, zachowując jednowersowy odstęp od tekstu zasadniczego (zasady jego sporządzenia zostały przedstawione niżej).

Przypisy dolne. Jeżeli jest to konieczne, dla sporządzenia notatek opisowych, należy stosować przypisy dolne: interlinia — 1,0, wielkość czcionki —  10 pkt.

 

WZÓR PRZYPISÓW DOLNYCH (objaśniające)

Nieprzypadkowo większość swoich powieści ukraiński pisarz osadza w scenerii historycznej, stosując jednocześnie strategie narracyjne, przez niektórych badaczy jego twórczości określane jako postmodernistyczne[1].

 

W bibliografii podajemy inicjały oraz nazwisko/-a jednego lub kilku autorów, po przecinku za pomocą kursywy należy podać nazwę źródła. W przypadku, gdy cytowane źródło stanowi część innej pracy lub periodyku, wówczas po przecinku należy umieścić symbol [в:], [v:] lub [w:] (w języku oryginału) oraz podać nazwę pracy/periodyku, stosując cudzysłów („”). Następnie po przecinku należy podać nazwę miasta, dwukropek — wydawnictwo, przecinek — rok wydania. Następnie nr czasopisma/periodyku (w przypadku, gdy ww. istnieje), nr strony/stron, z której/-ych zaczerpnięty został cytat.

UWAGA! W słownikach, czasopismach naukowych, podręcznikach inicjały oraz nazwisko/-a redaktora/-ów należy wydzielić tzw. czcionką rozstrzeloną (1,5 pkt).

W przypadku odwoływania się do źródła elektronicznego, po symbolu [в:], [in:], [v:] lub [w:] należy podać wszystkie jego elementy w języku oryginału poszczególnych prac, np. [w:] Źródło elektroniczne: http://…….; [в:] Електронний ресурс: http://…….; [в:] Электронный ресурс: http://……. lub w innych językach. Następnie w nawiasach należy wskazać datę dostępu do źródła, np. (22.030.2023).

Następnie z uwzględnieniem jednowersowego odstępu od wykazu wykorzystanej literatury należy umieścić transliterację bibliografii. Opis bibliograficzny powinien być transliterowany z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego.

Zalecamy transliterację ukraińskich znaków za pomocą programu ze strony: http://ukrlit.org/transliteratsiia, polskich  http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/iso-9/, rosyjskich znaków  — https://translit.net/ru/gost-7-79-2000/.

Podając transliterację tytułu źródła należy w nawiasach umieścić jego tłumaczenie na język angielski. Przykłady sporządzenia Wykazu wykorzystanej literatury i transliteracji źródeł zostały podane poniżej.

 

Przykłady przypisów w tekście artykułu

(piszemy tylko to, co znajduje się w kwadratowych nawiasach):

а) monografie, podręczniki, rozprawy doktorskie, autoreferaty itp., np.:

[Sobień-Górska 2020: 17] – M. Sobień-Górska, Ukrainki. Co myślą o Polakach, u których pracują?, Warszawa: Czerwone i Czarne, 2020.

[Белей 1997] Л. Белей, Українська літературно-художня антропонімія кінця ХVІІІ–ХХ ст., автореф. дис. ... д-ра. філол. наук, Ужгород 1997.

б) rozdziały monografii zbiorowych, artykuły naukowe, czasopisma naukowe, materiały konferencji itp.:

[Hojsak 2017: 229] W. Hojsak  Leksemy село/wieś oraz pochodne on nich nazwy osobowe we współczesnym języku ukraińskim i polskim, [w:] Оbce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Risji, Ukrainy, red. K. Glinianowicz, K. Kotyńska, Kraków: Scriptum, 2017, s. 229–239.

[Романенко 2022: 194] – О. Романенко, Міграційний дискурс сучасної української літератури: теоретична модель і тематичні горизонти, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, vol. X/1: 2022, с. 193–212.

в) słowniki, np.:

[Етимологічний словник… 2004, 4: 554] Етимологічний словник української мови, в 7 томах, гол. ред. О. Мельничук, Київ: Наукова думка, 2004, т. 4, с. 554.

г) źródła elektroniczne, np.:

[Українські анекдоти 2017] Українські анекдоти, [в:] Електронний ресурс: http://ukr-anecdotes.com/rozdil/pro-teshhu/page/16 (10.10.2017).

 

PRZYKŁADOWE FORMY ZAPISU MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

W WYKAZIE WYKORZYSTANEJ LITERATURY

Wykaz wykorzystanej literatury

 

Wykaz wykorzystanej literatury

[References]

Monografie, podręczniki, rozprawy doktorskie, autoreferaty

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014.

 Кочерган М., Основи зіставного мовознавства, Київ: Академія, 2006.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich [Geopeotics. Space and Place in Contemporary Literary Theories and Practices], Kraków: Universitas, 2014

M. Kocherhan, Osnovy zistavnoho movosnavstva [The Basics of Comparative Linguistics], Kyiv: Akademiia, 2006.  

Крохмальна Г. , Терміни в ідіостилі вченого, автореф. … канд. філол. наук, Львів 2011.

Krokhmalna H., Terminy v idiostyli vchenoho [Terms in Idio-Style of a Scientist], avtoref. … kand. filol. nauk, Lviv 2011.

Rozdziały monografii zbiorowych, aktykuły naukowe, czasopisma naukowe, materiały konferencji

Мовчан Л., Когнітивна лінгвістика: принципи ана-лізу мовного матеріалу, [в:] „Науковий вісник Східно-європейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство”, 2013, № 1, с. 78–79.

Olijnik S., Ukraińska literatura popularna: nowe horyzonty deskrypcji, „Bibliotekarz Podlaski”, 2016/1 (XXXII), s. 281–288.

 Movchan L., Kohnityvna linhvistyka: pryntsypy analizu movnoho materialu [Cognitive Linguistics: Principle of Analysis of Language Material], [v:] „Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Movoznavstvo”, 2013, № 1, s. 78–79.

Olijnik S., Ukraińska literatura popularna: nowe horyzonty deskrypcji [Ukrainian Popular Literature: New Horizons of Description], „Bibliotekarz Podlaski”, 2016/1 (XXXII), s. 281–288.

Słowniki

Словник української мови, в 11 томах, ред. І. Білодід,    т. 5, Київ: Наукова думка, 1974.

 

Slovnyk ukrainskoi movy [The Ukrainian Language Dic-tionary], v 11 tomakh, red. I. Bilodid, t. 5, Kyiv: Naukova dumka, 1974.

Źródła elektroniczne

Kołomijczuk B. , Poznań był jak Lwów, wywiad przeprowadził Piotr Bojarski, 12.02.2021, [w:] Źródło elektroniczne: https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/rozmowy,c,7/poznan-byl-jak-lwow,159404.html (01.04.2022)

 Kołomijczuk B., Poznań był jak Lwów [Poznań was like Lviv], wywiad przeprowadził Piotr Bojarski, 12.02.2021, [w:] Źródło elektroniczne: https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/rozmowy,c,7/poznan-byl-jak-lwow,159404.html (01.04.2022)

 

Zabronione jest cytowanie i odwoływanie się do prac, które nie zostały opublikowane.

Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do odesłania tekstów autorom w celu wyeliminowania błędów oraz naniesienia poprawek. Autor jest zobowiązany do dokonania niezbędnej korekty zgodnie z wytycznymi recenzentów lub kolegium redakcyjnego.

W przypadku, gdy autor nie dokona korekty tekstu w wymaganym terminie, kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu.

 

PRZYKŁAD FORMATOWANIA TEKSTU ARTYKUŁU

 

Pułapka „ciepłych portretów” – wybrane przykłady ukraińskich heteroobrazów

w literaturze i kinie polskim na początku XXI wieku

 

Ryszard Kupidura

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Poznań — Polska ryszardk@amu.edu.pl; ORCID: 0000-0003-4237-3828

 

Пастка „теплих портретів”. Вибрані приклади українських гетерообразів

у польській літературі та кінематографі початку ХХІ ст.

 

Ришард Купідура

Університет імені Адама Міцкевича, Познань — Польща

 

Хвиля польської солідарності з українцями після агресії Російської Федерації 24 лютого 2022 року була абсолютно безпрецедентною. Безперечно, радикальний історичний прорив у такому масштабі не був би можливим без внеску української міграційної дипломатії, реалізованої, часто несвідомо, сотнями тисяч мігрантів, які через безпосередній контакт із поляками знизили конфліктогенний потенціал українсько-польської історії. Метою цієї статті є простеження еволюції українських гетерообразів, які з’явилися в польському кіно та літературі на початку ХХІ століття, на прикладі короткометражного фільму Пані з України Павла Лозінського, роману Українка Барбари Космовської та репортажів Марти Мазусь та Моніки Собень-Гурської. Автор акцентує також увагу на міграційному контрдискурсі, що виникає на основі „заробітчанської” літератури, ролі польсько-українського театру та інтеркультурній перспективі для майбутніх літературно-художніх пошуків.

 

Ключові слова: міграція, міграційна література, гетерообрази, стереотипи, Павел Лозінський, Барбара Космовська.

 

The trap of “warm portraits” – selected examples of Ukrainian heteroimages

in polish literature and cinema at the beginning of the 21st century

 

Ryszard Kupidura

Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland

 

The expressions of Polish solidarity with Ukrainians after the aggression of the Russian Federation on February 24, 2022 was absolutely unprecedented. Undoubtedly, such a radical historical breakthrough would not have been possible without the contribution of Ukrainian migration diplomacy, implemented, often unknowingly, by hundreds of thousands of migrants who, through direct contact with Poles, reduced the conflict-causing potential of Ukrainian-Polish history. The aim of this paper is to examine the evolution of Ukrainian heteroimages appearing in Polish cinema and literature at the beginning of the 21st century, e.g. Lady from Ukraine by Paweł Łoziński, Ukrainian girl by Barbara Kosmowska and reportages written by Marta Mazuś and Monika Sobień-Górska. The author also focuses attention on the migration counter-discourse in Guest Worker Literature, the role of the Polish-Ukrainian theater and the intercultural perspective for future literary and artistic searches.

 

Keywords: migration, migration literature, heteroimages, stereotypes, Paweł Łoziński, Barbara Kosmowska.

 

Tekst artykułu (12 pkt) ……………………………………...........................................................

 

Wykaz wykorzystanej literatury  (12 pkt)

 

(10 pkt) ………………………………………………………………………………………………………………

 

Wykaz wykorzystanej literatury

[References] (12 pkt)

 

(10 pkt) …………………………………………………………………………………………………

 

 

[1] Odczytanie twórczości Szewczuka w kontekście strategii narracji postmodernistycznej proponuje Natalia Horodniuk w książce Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти, Київ 2006.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.