Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym miejscu.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx) lub RTF; grafiki lub specjalne znaki są ponadto dostępne w załączonym pliku graficznym w wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią lub mogą stanowić cudzą własność, udzielona została autorowi pisemna zgoda.
  • Jeśli ma to zastosowanie, zgoda taka przedkładana jest wydawcy czasopisma.
  • Formatowanie bibliografii i przypisów.

Wytyczne dla autorów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
1. Autorzy muszą spełnić wymogi dotyczące zasad etyki
2. Muszą spełnić wymogi wydawnicze
3. Artykuł nigdy wcześniej nie mógł być opublikowany

 

ZASADY I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU

 

1. Artykuł może być napisany w języku ukraińskim, polskim lub angielskim. Przed przekazaniem do druku powinien zostać bardzo dokładnie sprawdzony przez autora. Artykuł nie powinien być wcześniej opublikowany lub przedłożony do druku w innym czasopiśmie naukowym. W przypadku zaistnienia ww. należy podać stosowne wyjaśnienie w przypisach tekstu artykułu.

2. Artykuł powinien być zapisany w formacie doc lub rtf – jako dokument tekstowy Microsoft Word 2003, 2007 i przesłany na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej. Poszczególne strony tekstu nie powinny zawierać nagłówków, tekst powinien być wyjustowany z obu stron. Wszystkie ilustracje, schematy oraz tablice należy umieścić w odpowiednim miejscu w tekście artykułu, a nie na jego końcu.

W pliku z tekstem artykułu prosimy nie numerować stron oraz nie stosować automatycznego przenoszenia słów.

3. Objętość artykułu wraz z wykazem literatury oraz abstraktami nie powinna przekraczać 1 arkusza drukowanego (tj. 40 000 znaków ze spacjami).

4. W przypadku artykułów napisanych w języku ukraińskim należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim, natomiast w przypadku artykułów w języku polskim – streszczenie w języku ukraińskim i angielskim, w przypadku artykułów w języku angielskim – streszczenie w języku ukraińskim i polskim. Do druku przyjmowane są teksty ze streszczeniami, które zawierają istotne informacje metodologiczne, w szczególności: 1) aktualność tematyki badawczej, 2) zarys tematyczny artykułu, 3) cel (zadania), 4) wyniki oraz wnioski ogólne. Objętość streszczenia: od 100 do 150 słów (800–1000 symboli za spacjami). Słowa kluczowe powinny zawierać pojęcia, które znajdą się w tekście streszczenia.

5. Wymogi techniczne:

1)  Format А4, marginesy — 2,5 cm z każdej strony; czcionka Times New Roman;       interlinia — 1,0; wcięcie akapitu — 0,6 cm, wielkość czcionki —  12 pkt; 

2)  W pierwszym wersie należy podać NAZWĘ ARTYKUŁU (w języku oryginału publikacji): czcionka — 12 pkt, półgrube wersaliki, wyrównanie do środka.

3)  AUTOR: (należy zachować jednowersowy odstęp od nazwy artykułu) — należy podać pełne imię i nazwisko — czcionka 10 pkt (półgrube wersaliki, wyrównanie do środka);

4)  AFILIACJA WRAZ Z PODANIEM MIASTA I KRAJU — czcionka 10 pkt — zwykła, wyrównanie do środka;

5)  ADRES ELEKTRONICZNY ; indywidualny kod ORCID (należy podać w następnym wersie po nazwie uczelni) — czcionka 10 pkt (zwykła, wyrównanie do środka);

6)  STRESZCZENIE. Tekst streszczenia i słowa kluczowe (należy podać w następnym wersie po streszczeniu z wcięciem akapitu, np.: Ключові слова:… Słowa kluczowe:…, Keywords…) — czcionka  10 pkt — zwykła, wyrównanie z obu stron.

 

W przypadku, gdy artykuł napisany jest w języku ukraińskim, wówczas punkty 2), 3), 4) oraz 6) należy powtórzyć w języku polskim, a następnie języku angielskim, zachowując taką samą kolejność oraz formę z uwzględnieniem jednowersowego odstępu od wariantu w j. ukraińskim. W przypadku, gdy artykuł napisany jest w języku polskim, wówczas punkty 2), 3), 4), 6) należy zgodnie z analogią powtórzyć w języku ukraińskim і angielskim, gdy artykuł napisany jest w języku angielskim, wówczas punkty 2), 3), 4), 6) należy zgodnie z analogią powtórzyć w języku ukraińskim і polskim (nie należy ponownie podawać tylko adresu elektronicznego).

7) TEKST ZASADNICZY ARTYKUŁU: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki — 12pkt (zwykła), interlinia — 1,0. Cytaty, nazwy czasopism — czcionka zwykła w cudzysłowach drukarskich („”). Jeżeli w tekście cytatu będą podane słowa, frazy i pod. w cudzysłowie, wtedy wykorzystujemy cudzysłów cyryliczny («»). Przenośne znaczenia słów itp. podajemy w cudzysłowiu (“”), normalna czcionka. Znaczenie słów, interpretacje konceptów i pod. — w pojedynczym zapisie cudzysłowia (‘’). Tytuły analizowanych utworów, artykułów lub innych – czcionka kursywa (bez cudzysłowów). Nazwiska cytowanych badaczy, pisarzy itd. należy obowiązkowo podać z zachowaniem inicjałów lub pełnego imienia (jednak w Wykazie wykorzystanej literatury inicjały oraz nazwisko/-a należy podawać tak, jak w cytowanym materiale źródłowym). Wewnątrz nawiasów, jeśli jest to konieczne, wykorzystujemy ukośniki (/……/). W tekście artykułu proponujemy stosowanie skrótów często używanych słów: na przykład — np.,  tabela — tab., rysunek — rys., rok — r., wiek — w.

W tekście nie stosujemy automatycznego rozstrzelenia tekstu, podkreśleń. Przykłady oraz najważniejsze terminy wydzielamy za pomocą kursywy. Znaki diakrytyczne lub czcionki nie występujące w standardowej wersji Office Word należy dołączyć wraz z artykułem na płycie CD, DVD lub przesłać pocztą elektroniczną.

Należy rozróżniać tzw. pauzę (—), półpauzę (–) і łącznik (-).

Pomiędzy nazwiskiem i inicjałami (В. Виноградов) oraz innymi słowami (і т.д., ім. Лесі Українки, с. 234, № 5) należy stosować tzw. twardą spację.

PRZYPISY. W czasopiśmie korzystamy z przypisów harwardzkich. W tekście artykułu przypisy sporządzamy w następujący sposób: w nawiasach kwadratowych podajemy nazwisko autora lub skróconą nazwę źródła, a następnie rok wydania, (po roku wydania) dwukropek i numer strony, z której pochodzi cytat (poniżej zostały podane przykłady).

Podczas recenzji artykułów redakcja uwzględnia badania naukowe, które będą zawierać cytowania z publikacji w czasopismach opublikowanych w bazie parametrycznej SKOPUS oraz w poprzednich wydaniach czasopisma Studia Ukrainica Posnaniensia.

Oryginalny i transliterowany WYKAZ WYKORZYSTANEJ LITERATURY (nie mniej jak 8 źródeł) umieszczamy na końcu artykułu, zachowując jednowersowy odstęp od tekstu zasadniczego (zasady jego sporządzenia zostały przedstawione niżej).

PRZYPISY DOLNE. Jeżeli jest to konieczne, dla sporządzenia notatek opisowych, należy stosować przypisy dolne: interlinia — 1,0, wielkość czcionki —  10 pkt.

 

WZÓR PRZYPISÓW DOLNYCH (objaśniające)

Наголосимо, що в цьому разі компроміс для дослідника неможливий. У своїх міркуваннях над поезією В. Стуса, уміщених у тому-таки виданні[1], М. Павлишин виділяє чотири можливі моделі прочитання цих творів.

Nieprzypadkowo większość swoich powieści ukraiński pisarz osadza w scenerii historycznej, stosując jednocześnie strategie narracyjne, przez niektórych badaczy jego twórczości określane jako postmodernistyczne[2].

 

W bibliografii inicjały oraz nazwisko/-a jednego lub kilku autorów należy wydzielić tzw. czcionką rozstrzeloną (1,5 pkt), po przecinku za pomocą kursywy podać nazwę źródła. W przypadku, gdy cytowane źródło stanowi część innej pracy lub periodyku, wówczas po przecinku należy umieścić symbol [в:], [v:] lub [w:] (w języku oryginału) oraz podać nazwę pracy/periodyku, stosując cudzysłów („”). Następnie po przecinku należy podać nazwę miasta, dwukropek — wydawnictwo, przecinek — rok wydania. Następnie nr czasopisma/periodyku (w przypadku, gdy ww. istnieje), nr strony/stron, z której/-ych zaczerpnięty został cytat.

UWAGA! W słownikach, czasopismach naukowych, podręcznikach inicjały oraz nazwisko/-a redaktora/-ów należy wydzielić tzw. czcionką rozstrzeloną (1,5 pkt).

W przypadku odwoływania się do źródła elektronicznego, po symbolu [в:], [in:], [v:] lub [w:] należy podać wszystkie jego elementy w języku oryginału poszczególnych prac, np. [в:] Электронный ресурс: http://…….; [в:] Електронний ресурс: http://…….;   [w:] Źródło elektroniczne;: http://……. lub w innych językach. Następnie w nawiasach należy wskazać datę dostępu do źródła, np. (22.10.2018).

Następnie z uwzględnieniem jednowersowego odstępu od wykazu wykorzystanej literatury należy umieścić transliterację bibliografii. Opis bibliograficzny powinien być transliterowany z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego.

Zalecamy transliterację ukraińskich znaków za pomocą programu ze strony: http://ukrlit.org/transliteratsiia, rosyjskich znaków  — https://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ polskich  http://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/iso-9/.

Podając transliterację tytułu źródła należy w nawiasach umieścić jego tłumaczenie na język angielski. Przykłady sporządzenia Wykazu wykorzystanej literatury i transliteracji źródeł zostały podane poniżej.

 

PRZYKŁADY PRZYPISÓW

w tekście artykułu

(piszemy tylko to, co znajduje się w kwadratowych nawiasach):

а) monografie, podręczniki, rozprawy doktorskie, autoreferaty itp., np.:

[Космеда 2012: 59] Т. Космеда, Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич: Коло, 2012, с. 59.

[Белей 1997] Л. Белей, Українська літературно-художня антропонімія кінця ХVІІІ–ХХ ст., автореф. дис. ... д-ра. філол. наук, Ужгород 1997.

б) rozdziały monografii zbiorowych, artykuły naukowe, czasopisma naukowe, materiały konferencji itp.:

[Космеда 1997: 251] Т. А. Космеда, Функционально-семасиологическое исследование имен предметно признаковой семантики, [в:] Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда, Очерки по функциональной лексикологии, Львов: Свит, 1997, с. 251.

[Білецька 2014: 25] О. В. Білецька, Графічна форма постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики, [в:] „Мовознавство”, гол. ред.  В. Г. Скляренко, Київ 2014, № 2, с. 25.

[Космеда, Осипова 2013: 25–34] Т. Космеда, Т. Осипова, Индивидуально-авторское воспроизведение параметров невербальной коммуникации в идиостиле писателя как элитарной языковой личности, [в:] Язык и культура в эпоху глобализации, сб. науч. трудов по матер. І межд. науч. конф. „Язык и культура в эпоху глобализации”, СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013, вып. 1, т. 2, с. 25–34.

в) słowniki, np.:

[Етимологічний словник… 2004, 4: 554] Етимологічний словник української мови, в 7 томах, гол. ред. О. С. Мельничук, Київ: Наукова думка, 2004, т. 4, с. 554.

г) źródła elektroniczne, np.:

[Українські анекдоти 2017] Українські анекдоти, [в:] Електронний ресурс: http://ukr-anecdotes.com/rozdil/pro-teshhu/page/16 (10.10.2017).

 

PRZYKŁADOWE FORMY ZAPISU MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

W WYKAZIE WYKORZYSTANEJ LITERATURY

Wykaz wykorzystanej literatury

 

Wykaz wykorzystanej literatury

[References]

Monografie, podręczniki, rozprawy doktorskie, autoreferaty

T. Koсмеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвісти-ки: формування і розвиток категорії оцінки, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000.

T. Kosmeda, Aksiolohichni aspekty prahmalinhvistyky: formuvannia i rozvytok katehorii otsinky [Axiological As-pects of Pragmalinguistics: Formation and Development of Estimation Category], Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2000.

Г. І. Крохмальна, Терміни в ідіостилі вченого, ав-тореф. … канд. філол. наук, Львів 2011.

H. I. Krokhmalna, Terminy v idiostyli vchenoho [Terms in Idio-Style of a Scientist], avtoref. … kand. filol. nauk, Lviv 2011.

Rozdziały monografii zbiorowych, aktykuły naukowe, czasopisma naukowe, materiały konferencji

Л. Мовчан, Когнітивна лінгвістика: принципи ана-лізу мовного матеріалу, [в:] „Науковий вісник Східно-європейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство”, 2013, № 1, с. 78–79.

 L. Movchan, Kohnityvna linhvistyka: pryntsypy analizu movnoho materialu [Cognitive Linguistics: Principle of Analysis of Language Material], [v:] „Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Movoznavstvo”, 2013, № 1, s. 78–79.

 

Słowniki

Словник української мови, в 11 томах, ред.   І. К. Бі-лодід, т. 5, Київ: Наукова думка, 1974.

 

Slovnyk ukrainskoi movy [The Ukrainian Language Dic-tionary], v 11 tomakh, red. I. K. Bilodid, t. 5, Kyiv: Naukova dumka, 1974.

Źródła elektroniczne

І. Кочан, Варіанти і синоніми термінів з між-народними компонентами, [в:] Електронний ресурс: http://vlp.com.ua/fi les/03_38.pdf (22.02.2018).

І. Коchan, Varianty i synonimy terminiv z mizhna-rodnymy komponentamy [Variants and Synonyms of Terms with International Components], [v:] Elektronnyi resurs: http://vlp. com.ua/fi les/03_38.pdf (22.02.2018).

 

Zabronione jest cytowanie i odwoływanie się do prac, które nie zostały opublikowane.

Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do odesłania tekstów autorom w celu wyeliminowania błędów oraz naniesienia poprawek. Autor jest zobowiązany do dokonania niezbędnej korekty zgodnie z wytycznymi recenzentów lub kolegium redakcyjnego.

W przypadku, gdy autor nie dokona korekty tekstu w wymaganym terminie, kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu.

 

PRZYKŁAD FORMATOWANIA TEKSTU ARTYKUŁU

.

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ:

ВІД ПОРУШЕННЯ НОРМИ ДО ТРАДИЦІЇ

(на матеріалі словника А. Нелюби, Є. Редька

Словотворчість незалежної України. 2012–2016)

 

ОКСАНА ХАЛІМАН

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

Харків — Україна

khaliman_oksana@ukr.net ; ORCID: 0000-0001-6952-0627

 

FORMY STOPNIOWANIA PRZYMIOTNIKÓW: OD ODSTĘPSTWA OD NORMY DO TRADYCJI

(na materiale słownika А. Neluby i J. Red`ki Słowotwórstwo niepodległej Ukrainy. 2012–2016)

 

OKSANA CHALIMAN

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody,

Charków — Ukraina

 

STRESZCZENIE. W artykule opisano tendencje tworzenia form komparatiwu i superlatiwu we współczesnym języku ukraińskim na materiale słownika A. Neluby, J. Red`ki Słowotwórstwo niepodległej Ukrainy. 2012–2016 (2017). Modele tworzenia form od przymiotników jakościowych oznaczających cechę niestopniowalną, dzierżawczych, przymiotników złożonych itp. sprzyjają reinterpretacji, rozszerzeniu struktury semantycznej słów podstawowych. Cechuje je regularność. Podkreślono potrzebę usystematyzowania odpowiednich tendencji z uwzględnieniem ich regularnej odtwarzalności w gramatyce języka ukraińskiego, ujęciem i objaśnieniem nowych odcieni semantycznych w źródłach leksykograficznych.

Słowa kluczowe: przymiotnik, komparatyw, superlatyw, gramatyka, słownik, język ukraiński.

 

DEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES: FROM NORM VIOLATION TO TRADITION

(based on dictionary compiled by A. Neliuba, Ye. Redko

Word-Formation in Independent Ukraine. 2012–2016)

 

OKSANA KHALIMAN

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine

 

ABSRACT. The article focuses on the tendencies description of the comparative and superlative forms in modern Ukrainian based on the dictionary compiled by A. Neliuba, Ye. Redko Word-Formation in Independent Ukraine. 2012–2016 (2017). The formation models favour the reinterpretation, enlarge the semantic structure of the initial words from qualitative adjectives, which nominate non-grade characteristics, from relative, compound adjectives, from nouns with the omission of the adjectivity stage, the inclination to the synthetic forms. These formation models are marked with regularity. The need to codify the correspondent tendencies, taking into account the regularity of reproduction in the Ukrainian language grammar books sources has been argumented, as well as the need to fi xate and interpret new semantic shades in lexico-graphic sources.

Key words: adjective, comparative, superlative, grammar, dictionary, Ukrainian language.

 

Tekst artykułu (12 pkt) ……………………………………...........................................................

 

Wykaz wykorzystanej literatury  (12 pkt)

 

(10 pkt) ………………………………………………………………………………………………………………

 

Wykaz wykorzystanej literatury

[References] (12 pkt)

 

(10 pkt) …………………………………………………………………………………………………

 [1] Розвідка опублікована також у виданні: М . П а в л и ш и н , Стус як текст, Мельбурн 1992.

[2] Odczytanie twórczości Szewczuka w kontekście strategii narracji postmodernistycznej proponuje Natalia Horodniuk w książce Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти, Київ 2006.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.