Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

W założeniu, każdego roku będzie się ukazywał jeden tom czasopisma.
Materiały należy składać do końca kwietnia danego roku.

Tekst artykułu należy dostarczyć w programie Word (zapisane jako Rich Text Format), czcionką Times New Roman 12 punktów.

Wszystkie teksty cytowane w artykule umieścić w kursywie bez stosowania cudzysłowu.

Nie stosować pogrubień, podkreśleń ani innych zmian wielkości czcionki.
Do tekstu należy dołączyć tłumaczenie tytułu w języku niemieckim i angielskim, a także umieszczony na końcu spis bibliografii oraz krótkie streszczenie w języku angielskim.

Podać krótką notę biograficzna (tytuł, stopień naukowy, afiliację i e-mail).
Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).
Przykłady opisu bibliograficznego:

druk zwarty,
R. Pisula: Odpusty w misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka. Poznań 2001 s. 8-16.

artykuł w czasopiśmie,
J. K. Pytel: Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 9: 2000 s. 43-52.
H. Markiewiczowa: Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w literaturze pedagogicznej. Próba zarysu historycznego. „Studia Theologica Varsaviensia”. R. 38: 2000 nr 1 s. 201-215.

artykuł w pracy zbiorowej,
R. Rogowski: Kościół zagubiony. W: Katolicyzm na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu 21-23 listopada 2000 roku. Pod redakcją Józefa Baniaka. Poznań 2001 s. 89-106.

Materiały można przekazać osobiście - Wydział Teologiczny UAM (ks. dr hab. Mieczysław Polak), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań lub e-mail mpolak@amu.edu.pl

Czasopismo „Teologia Praktyczna” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW.  Za umieszczoną w „TP” publikację naukową autor otrzymuje 4 punkty.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.