Teologia Praktyczna

Aktualny numer

Nr 20 (2019)
Opublikowany 2019 grudnia 30

ARCHIWUM CZASOPISMA                                     

Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często dyscyplinę teologii pastoralnej. Więcej, sygnalizuje także konieczność dopracowania terminologii, jaką posługują się teologowie w Polsce. Przy tym coraz mocniej jawi się konieczność zmiany świadomości duszpasterzy, pozwalającej im na przestawienie się z myślenia schematycznego, bezkrytycznego, na myślenie otwarte, poszukujące, kierujące się motywem służby Ewangelii. „Teologia Praktyczna” - wznawiające swój byt czasopismo fachowe - jest zaproszeniem do ożywienia i rozwoju tej dyscypliny teologicznej, tak konsekwentnie w Polsce nie uprawianej. Podjęta przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu idea kontynuacji przedwojennego czasopisma „Teologia Praktyczna” w nowym kształcie, pragnie przyczynić się do stworzenia kolejnej płaszczyzny prezentowania inspiracji pastoralnych, głębiej osadzonych w naukowej refleksji teologicznej. W tym duchu redakcja czasopisma zamierza prezentować dorobek naukowy osób związanych nie tylko z poznańskim środowiskiem uniwersyteckim, ale także przedstawicieli innych ośrodków akademickich, zwłaszcza tych, którzy widzą potrzebę umacniania naukowego statusu teologii pastoralnej w Polsce.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; PKP Index; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/tp ISSN: 1642-6738 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

Zawieszenie wydawania czasopisma

Wydawanie czasopisma od 2021 roku jest zawieszone.


Więcej…

2022 października 17

Aktualizacja platformy PRESSto

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto


Więcej…

2019 grudnia 10

Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Teologia Praktyczna Nr 1(2001), Nr 1(2001), Nr 2(2001), Nr 3(2002), Nr 4(2003), Nr 5(2004), Nr 6(2005), Nr 7(2006), Nr 8(2007), Nr 9(2008)  – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 grudnia 20
Wyświetl wszystkie wydania

Wydawanie czasopisma od 2021 roku jest zawieszone