Religijność a postawa wobec kary śmierci
PDF

Słowa kluczowe

postawa religijna
typ religijności
postawa wobec kary śmierci

Jak cytować

Korczyński, T., & Śliwak, J. (2019). Religijność a postawa wobec kary śmierci. Teologia Praktyczna, (20), 129–151. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.09

Abstrakt

Celem prezentowanych w tym artykule analiz było poszukiwanie powiązań pomiędzy religijnością a postawą wobec kary śmierci. Problem badawczy można oddać w pytaniu: Czy istnieje zależność pomiędzy religijnością a postawą wobec kary śmierci? W artykule sformułowano pięć hipotez i w celu ich weryfi kacji zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skalę Intensywności Postawy Religijnej – W. Prężyny, Skalę Relacji do Boga – D. Hutsebauta, Skalę Religijności Personalnej – R. Jaworskiego oraz Kwestionariusz Postaw wobec Kary Śmierci – w opracowaniu autorów artykułu. Ogółem przebadano 100 osób, wśród nich było 55 kobiet oraz 45 mężczyzn. Średni wiek wyniósł 31,59 (SD = 9,01). Analiza wyników niniejszej pracy pozwala dosyć jednoznacznie stwierdzić, że istnieją powiązania między analizowanymi zmiennymi, tzn. postawą wobec kary śmierci a religijnością. Pozostałe hipotezy potwierdziły się tylko częściowo. W wielu przypadkach obraz powiązań w podgrupie kobiet był różny niż w podgrupie mężczyzn.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.09
PDF

Bibliografia

Bartula P. (1998 a): Kara śmierci – powracający dylemat. Kraków.

Bartula P. (1998 b): Podważanie abolicjonizmu w 12 punktach. W: E. Nowicka-Włodarczyk (red.), Kara śmierci s. 13-25. Kraków.

Beccaria C. (1959): O przestępstwach i karach. Warszawa.

Bronk A. (1996): Nauka wobec religii. Lublin.

Chaim W. (1991): Psychologiczna analiza religijności niespójnej. Lublin.

Chudy W. (1989): Przeciwko karze śmierci. Argumenty fi lozofi czne. „Ethos” 2 nr 5 (1) s.147-152.

De Vries B., Walker L.J. (1986): Moral reasoning and attitudes toward capital punishment. „Develop mental Psychology” 22 s. 509-513.

Donohue J.J., Wolfers J. (2006): Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate. „Stanford Law Review” t. 58 z. 3 s. 791-841.

Grześkowiak A. (1982): Kara śmierci w polskim prawie karnym. Toruń.

Grześkowiak A. (1988): Współczesne problemy kary śmierci. „Przegląd Powszechny” 1 s. 23-37.

Harvey O.J., (1986): Belief systems and attitudes toward the death penalty and other punishment. „Journal of Personality” 54 s. 659-675.

Hutsebaut D., (1980): Belief as livd relations. „Psychologica Belgica” 20 s. 33-47.

Jarosz M. (2003): Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin.

Jaworski R. (1989): Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin.

Kłoczkowski J. (2003): Akt religijny. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 1. Wyd. zbiorowe. Warszawa.

Krahé B. (2005): Agresja. Gdańsk.

Kuczkowski S. (1993): Psychologia religii. Kraków.

Makselon J. (1990). Psychologia dla teologów. Kraków.

McKelvie S.J., Daoussis L. (1982): Extraversion and attitude towards capital punishment. „Personality and Individual Diff erences” t. 3 z. 3 s. 341-342.

McKelvie S.J. (1983): Personality and belief in Capital Punishment: a replication and extension. „Personality and Individual Diff erences” t. 4 z. 2 s. 217-218.

Mika S. (1969): Skuteczność kar w wychowaniu. Warszawa.

Pastuszka J. (1964): Osobowość a religijność człowieka. Analiza psychologiczna. „Roczniki Filozoficzne” 12 z. 4 s. 5-16.

Prężyna W. (1981): Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin.

Prężyna W. (1973): Intensywność postawy religijnej a osobowość. Lublin.

Prężyna W. (1968): Skala Postaw Religijnych. „Roczniki Filozofi czne” 4 s. 75-90.

Prokopiuk J. (1968): Szkice z psychologii religii. Warszawa.

Robbers M. (2006): Personality traits as predictors of attitudes toward the death penalty – an exploratory gendered study. „Punishment & Society” t. 8 nr 2 s. 203-222.

Ross L.T., Kaplan K.J. (1993-1994): Life ownership orientation and attitudes toward abortion, suicide, doctor-assisted suicide, and capital punishment. „Omega” 28 s. 17-13.

Szostek A. (1989): Nie będziesz zabijał (Wj 20,13). „Ethos” 2 nr 5(1) s. 137-146.

Śliwak J. (1993): Altruizm a religijność człowieka. Badanie empiryczne, „Roczniki Filozofi czne” 41 z. 4 s. 53-78.

Śliwak J. (2005): Religijne style poznawcze a postawa wobec śmierci. W: J. Makselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Kraków.

Śliwak J., Szafrańska M. (2000): Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga. W: T. Doktór, K. Franczak (red.), Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje s. 161-185. Warszawa.

Śliwak J., Bartczuk R. (2011): Skala Przeżywanych Relacji Religijnych D. Hutsebauta. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności s. 171-200. Lublin.

Śliwak J., Zarzycka B., Rak R. (2011): Kryzys w wartościowaniu a relacje religijne. „Czasopismo Psychologiczne” 17,1 s. 75-86.

Valliant P.M., Oliver C.L. (1997): Attitudes toward capital punishment: a function of leadership style, gender and personality. „Social Behavior and Personality” 25 s. 161-168.

Wandrasz M. (1998): Religijność a postawa wobec choroby. Lublin.

Watson P.J., Ross D.F., Morris R.J. (2003): Borderline personality traits correlate with Death Penalty decision. „Personality and Individual Diff erences” t. 35 z. 3 s. 421-429.