Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi
PDF

Słowa kluczowe

prawo liturgiczne
rubryki
wierność
materia Eucharystii
modlitwa eucharystyczna
Komunia Święta
nadużycie

Jak cytować

Kwiatkowski, D. (2019). Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Teologia Praktyczna, (20), 99–113. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.07

Abstrakt

Artykuł ukazuje konieczność zachowania wierności prawu liturgicznemu odnoszącemu się szczególnie do Eucharystii. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II dała możliwość różnym adaptacjom w liturgii, ażeby wierni mogli w niej uczestniczyć w sposób bardziej świadomy i zaangażowany. Niestety, ta wolność przez wielu kapłanów bywa niewłaściwie interpretowana i często wprowadzają oni zmiany w celebracjach liturgicznych tam, gdzie tego nie wolno czynić. Dotyczy to przede wszystkim Eucharystii. Należy podkreślić, że wszelkie nadużycia i błędy w sprawowaniu Eucharystii powodują zaciemnienie prawidłowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do tego przedziwnego Sakramentu. Najczęściej przyczyną różnych błędów i nadużyć jest fałszywe rozumienie wolności, niewłaściwe praktyki ekumeniczne, ignorancja oraz przede wszystkim brak wiary. Artykuł uzasadnia tezę, że wierność prawu liturgicznemu jest jednocześnie wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Podstawowym źródłem artykułu jest instrukcja wydana 25 marca 2004 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis Sacramentum. W sposób szczególny w artykule zostały omówione nadużycia dotyczące materii Eucharystii, modlitwy eucharystycznej i Komunii Świętej.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.07
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI (2007): Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramentum Caritatis [SC]. Kraków

Grześkowiak J. (1982): Liturgia dzisiaj. Katowice.

Janczewski Z. (2005): Materia i forma sakramentu Eucharystii. „Prawo Kanoniczne” 48: 2005 nr 3-4, s. 35-51.

Jan Paweł II (2003): Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia [EE]. Poznań.

Jan Paweł II (1984): Kodeks prawa kanonicznego [KPK]. Poznań.

Jan Paweł II (1988): List apostolski Vicesimus quintus annus. Roma.

Katechizm Kościoła katolickiego [KKK]. (1994). Poznań.

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (2016): Wskazania w sprawie materii Eucharystii. „Anamnesis” 84: 2016, s. 26-27.

Kongregacja ds. Kultu Bożego (1976 a): Instrukcja do Konstytucji Apostolskiej Missale Romanum. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 461-464. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego (1976 b): Instrukcja Memoriale Domini. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t.1, s. 596-601. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego (1976 c): III Instrukcja Liturgicae instaurationes. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 703-713. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego (1997): List Okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych Paschalis sollemnitatis. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 3, s. 365-387. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (1999): Dubium. Notitiae t. 35, s. 160-161.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2018 a): Instrukcja De musica sacra. W: R. Kaczyński (red), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 4, s. 1251-1259. Roma 2018.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2018 b): Instrukcja Liturgiam authenticam. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 4, s. 837--973. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2018 c): Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów De fidelium laicorum cooperatione. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 4, s. 485-507. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2018 d): IV Instrukcja Liturgia Rzymskai inkulturacja Varietates legitimae. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 4, s. 1-25. Roma.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2004): Instrukcja o zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis Sacramentum [RS]. Poznań.

Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego (1987): Instrukcja Inaestimabile donum. W: J. Miazek (oprac.), To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła s. 268-277. Warszawa.

Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego (1976): Instrukcja Sacramentali Communione [SC]. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 694-696. Roma.

Kongregacja Obrzędów (1976): Dekret o koncelebracji i Komunii pod dwiema postaciami Ritus concelebration et Communionis sub utraque specie. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 123-126. Roma.

Kongregacja Obrzędów (1987): Instrukcja Eucharisticum Mysterium [EM]. W: J. Miazek (oprac.), To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła s. 154-190. Warszawa.

Kongregacja Obrzędów (1976): Instrukcja Inter oecumenici. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 50-78. Roma.

Kwiatkowski D. (2016): Poznali Go przy łamaniu chleba. Studia i Materiały 184. Poznań.

Kwiatkowski D. (2005): Udział wiernych w modlitwie eucharystycznej. W: H.J. Sobeczko (red.), Modlitwy eucharystyczne Mszału rzymskiego. Dzieje – Teologia – Liturgia s. 93-112. Opole.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego. Rzym 2002 [OWMR]. (2004).

Pastuszko M. (1997): Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II. Kielce.

Paweł VI (1976): Motu proprio Mysterii Paschalis. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 431-433. Roma.

Paweł VI (1976): Motu proprio Sacram Liturgiam [SL]. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 41-44. Roma.

Resp. Part. Ad Missae celebrationem adhiberi possunt variae vini formae, dummodo re vera sint vinum ex vite. W: X. Ochoa: Leges Ecclesiae vol. 5 n. 4196 col. 6588.

Sobór Florencki (2003): Bulla unii z Ormianami Exultate Deo. W: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski t. 3 16a, s. 515-516. Kraków.

Sobór Watykański II (2002): Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [KL]. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje s. 48-78. Poznań.

Święta Kongregacja Obrzędów (1976 a): Instrukcja Inter Oecumenici. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 50-78. Roma.

Święta Kongregacja Obrzędów (1976 b): Instrukcja Musicam sacram. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 275-291. Roma.

Święta Kongregacja Obrzędów (1976 c): II Instrukcja Tres abhinc annos. W: R. Kaczyński (red.), Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae t. 1, s. 296-302. Roma.