Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba? Przyczynek do eschatologii praktycznej
PDF

Słowa kluczowe

Jezus Chrystus
eschatologia
niebo
dobry człowiek
sumienie

Jak cytować

Kulik, B. . (2019). Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba? Przyczynek do eschatologii praktycznej. Teologia Praktyczna, (20), 53–68. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.04

Abstrakt

Według diagnozy postawionej przez papieża Franciszka, zainteresowanie eschatologią na poziomie akademickim i duszpasterskim przeżywa kryzys. Ojciec Święty wyraził swoja opinię przy okazji XXIII wspólnego posiedzenia członków Akademii Papieskich zgromadzonych 4 grudnia 2018 roku w Watykanie, które odbyło się pod hasłem: „Wieczność, inne oblicze życia”. Jednakże można zauważyć, że pewne problemy dotyczące związku życia doczesnego i wiecznego wciąż nurtują współczesnego człowieka i skłaniają do stawiania pytań o jego los po śmierci. Artykuł jest próbą odpowiedzi na jedno z takich pytań: „Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba?”. Prezentowane rozważania mają na celu stać się przyczynkiem do eschatologii praktycznej. Oznacza to, że poprzez teologiczną refl eksję nad treścią pojęć: „dobry człowiek” i „dostać się do nieba” pragnie się doprowadzić do sformułowania odpowiedzi i wskazania praktycznych wniosków kształtujących właściwe postawy wobec życia i wieczności.

https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.04
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI (2012): Gdy Bóg będzie «wszystkim we wszystkich». Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą Anioł Pański. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_25112012.html [dostęp: 28.01. 2019].

Benedykt XVI (2005): Homilia inauguracyjna. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/inauguracja_24042005.html [dostęp: 28.01.2019].

Benedykt XVI (2012): Radość wiary. Red. G. Vigini. Częstochowa.

Biblia Jerozolimska. (2006). Poznań.

Czy nie wystarczy być dobrym człowiekiem? http://czybogistnieje.pl/czy-dobrzy-ludzie-zawsze-trafiaja-do-nieba/ [dostęp: 24.01.2019].

Czy to możliwe, żeby «dobrzy ludzie» mogli wylądować w piekle? https://www.kazdystudent.pl/a/przyzwoici.html [dostęp: 24.01.2019].

Franciszek (2018): Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate [GE]. https://opoka.org.pl/biblioteka-/W/WP/franciszek_i/adhortacje/gaudete_19032018.html [dostęp: 12.02.2019].

Franciszek (2018): Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della XXIII Solenne Seduta Pubblica delle Pontifi cie Accademie. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pontmessages/2018/documents/papa-francesco_20181204_messaggio-pontifi cie-accademie.html [dostęp: 24.01.2019].

Gądecki S., Jędraszewski M. (2016): Dekalog. Rozważania wygłoszone w ramach cyklu Verba Sacra z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Poznań.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją grecką tekstu. (201710). Tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski. Warszawa.

Harrington D.J. (2001): Ewangelia według świętego Marka. W: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red), Katolicki komentarz biblijny s. 981-1033. Warszawa.

Karris R.J.: Ewangelia według świętego Łukasza. W: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red.), Katolicki komentarz biblijny s. 1034-1107. Warszawa.

Katechizm Kościoła katolickiego. (1994) [KKK]. Poznań.

Keener C.S. (2000): Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. Red. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski. Warszawa.

Kulik B. (2018): Czy jesteśmy naprawdę skazani na wieczność? Wieczność: życia, nieba i piekła. W: B. Kulik, W. Pałęcki (red.), Jest nadzieja, bo jest życie wieczne s. 127-147. Lublin.

Kupczak J.: Walter Kasper i Joseph Ratzinger o komunii dla osób rozwiedzionych i w powtórnych związkach. „Teologia i Moralność” 13: 2018 nr 1(23) s. 39-60.

Leske A. (2000): Ewangelia według św. Mateusza. W: W.R. Farmer (red.), Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek s. 1133-1205. Warszawa.

da Lucca P. (1616): Dottrina del ben morire. Wenecja. https://books.google.pl/books?id=6sBQAAAAcAAJ&pg=PA1&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=true [dostęp: 12.02.2019].

Machinek M. (2019): Dla kogo jest katolicki pogrzeb? http://uwm.edu.pl/tmor/index.php/2019/01/10/dla-kogo-jest-katolicki-pogrzeb/ [dostęp: 18.02.2019].

Mickiewicz F. (2012): Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 12-24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. W: A. Paciorek i in. (red.), Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament. T. 3/2. Częstochowa.

Müller G.L. (2018): Przedmowa. Dlaczego adhortacja «Amoris Laetitia» może i powinna być rozumiana w sensie ortodoksyjnym. W: R. Buttiglione, Przyjacielska odpowiedź krytykom «Amoris Laetitia» s. 5-28. Kraków.

Müller G.L., Lisicki P. (2018): Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i współczesności z Kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki. Łomża.

Nitrola A. (2010): Trattato di escatologia. T. 2. Pensare la venuta del Signore. Cinisello Balsamo. Milano.

Paciorek A. (2008): Ewangelia według św. Mateusza. Rozdziały 14-28. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. W: A. Paciorek (red.), Nowy komentarz biblijny. Nowy Testament. T. 1/2. Częstochowa.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (Biblia Poznańska). Nowy Testament. (1975). Oprac. zespół pod red. M. Petera i M. Wolniewicza. Poznań.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia). (2003). Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Red. A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, T. Hergesel, R. Rubinkiewicz. Poznań.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Biblia Paulistów). (2009). Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa.

Popowski R. (19973): Wielki słownik grecko-polski. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. Warszawa.

Ratzinger J. (1995): Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym. Red. K. Tarnowski. Kraków.

Ratzinger J. (2014 a): Eschatologia – śmierć i życie wieczne. W: K. Góźdź, M. Górecka (red.), Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia. T. 10.) s. 25-257. Lublin.

Ratzinger J.( 2014 b): Niebo. W: K. Góźdź, M. Górecka (red.), Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia. T. 10.) s. 305-308. Lublin.

Ratzinger J. (2013): Poza Kościołem nie ma zbawienia? W: K. Góźdź, M. Górecka (red.), Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia. T. 8/2.) s. 975-999. Lublin.

Ratzinger J. (1996): Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L. (1999): Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. Poznań–Kraków.

Ryś G. (2016): Moc Słowa. Kraków.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium [LG]. http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/113-konstytucjadogmatyczna-o-kosciele-lumen-gentium.html [dostęp: 29.12.2019].

Stählin G. (1957): μῦθος. W: G. Kittel (red), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament s. 769-803. Stuttgart.

Szymik S. (2018): «Kto wierzy, ma życie wieczne» (J 6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego. W: B. Kulik, W. Pałęcki (red.), Jest nadzieja, bo jest życie wieczne s. 15-30. Lublin.

Turnau J. (2019): Czy człowiek niewierzący, ale dobry może trafi ć do nieba? Wyjaśnia Jan Turnau, http://wyborcza.pl/10,155167,22694939,czy-czlowiek-niewierzacy-ale-dobry-moze-trafi c-donieba-wyjasnia.html?disableRedirects=true [dostęp: 24.01.2019].