Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne

Main Article Content

Jolanta Kostecka

Abstrakt

Autorka w artykule proponuje analizę teoretycznych i praktycznych aspektów spiralnej koncepcji czasu. W pierwszej części wyjaśnia znaczenie pojęć: czas i wieczność, a następnie omawia konstrukcję spiralnej koncepcji czasu. Kolejne części pracy odnoszą się kolejno do aspektów czasowych w prawie, spojrzenia na czas w świetle nauki Kościoła katolickiego i teologii (perspektywa wieczności) oraz do zastosowania spiralnej koncepcji czasu w normach prawa kanonicznego. Przedmiotowa koncepcja stanowi syntezę dwóch innych teorii czasu, tj. cyklicznej i linearnej. Kościelny prawodawca korzysta ze spiralnej koncepcji czasu i konstruuje normy prawne mające na celu pomoc ludziom w odnalezieniu sensu ich życia – wieczności. Istotne jest, aby ukierunkować ich na troskę o jakość przeżywanego czasu – przemianę chronos w kairos. Współcześnie powszechnym doświadczeniem staje się problem nieustannego braku czasu, pośpiechu i lęku przed śmiercią, związany w pewien sposób z utratą perspektywy wieczności. W tym kontekście kairos to czas niosący nadzieję, dający szansę na wyjście z kryzysu i rozpoczynanie od nowa – korzystając z dotychczasowych doświadczeń, powracając do pewnych zdarzeń, lecz przeżywając je niejako w ruchu spiralnym, na nowym, wyższym etapie rozwoju. Autorka zwraca również uwagę, że prawo kanoniczne jest podporządkowane misji Kościoła, która polega na prowadzeniu wiernych do wieczności. Oznacza to konieczność ciągłego rozwoju i dążenia do chrześcijańskiej doskonałości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostecka , J. (2019). Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne. Teologia Praktyczna, (20), 85-98. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jolanta Kostecka , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

mgr, doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Augustyn (2013): Wyznania. Tłum. W. Kubiak. Kraków.
 2. Bielecki S. (1999): Chrześcijanin i czas według Listów św. Pawła. Jak rozumieć Pismo Święte? (11). Lublin.
 3. Czas (2006). W: S. Dubisz, L. Drabik, E. Sobol (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN t. 1 s. 508-509.Warszawa.
 4. Człowiekowska J. (2011): Czas w materialnym prawie administracyjnym. W: J. Zimmermann (red.), Czas w prawie administracyjnym s. 80-98. I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Warszawa.
 5. Dziewiecki M. (2005): Komunikacja pastoralna. Kraków.
 6. Fuliński A. (2004): Czas i problemy pokrewne. W: J.A. Janik (red.), Nauka – Religia – Dzieje. XII Seminarium w Castel Gandolfo 5-7 sierpnia 2003. Czas – Wieczność – Nieskończoność s. 89--95. Kraków.
 7. Gadacz T. (2002): Czas. W: D. Kalisiewicz (red.), Wielka encyklopedia PWN t. 6 s. 321. Warszawa.
 8. Jan Paweł II (1994): List apostolski Tertio millennio adveniente. http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/806.
 9. Jaskiernia J. (2004): Kontekst czasu w prawie konstytucyjnym. W: A. Wierciński (red.), The Peculiarity of Man Vol. 9. O naturze czasu s. 341-353. Kielce–Warszawa.
 10. Konecki K (2014): Czas z Chrystusem. Rok liturgiczny. Włocławek.
 11. Nowacki J., Tobor Z. (1994): Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa.
 12. Pawluk T. (1985): Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1. Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn.
 13. Rusiecki J. (2012): Koncepcje czasu a liturgia. W: J. Nowak (red.), Misterium Chrystusa w roku liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Bogusławowi Nadolskiemu TChr z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej s. 41-50. Poznań.
 14. Sobeczko H. (2010): Liturgia – liturgika – mistagogia. W: C. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz (red.), Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji s. 63-84. Lublin.
 15. Stinissen W. (1997): Wieczność pośrodku czasu. Poznań.
 16. Świerzawski W.J. (2004): Rok liturgiczny naszą drogą z Chrystusem. Duchowość Eucharystyczna. Sandomierz.
 17. Wasilewski A. (1966): Upływ czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym. „Państwoi Prawo” 1:1966 s. 57-66.
 18. Wronkowska S. (2005): Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań.