Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II
PDF

Słowa kluczowe

św. Jadwiga Śląska
Trzebnica
Jan Paweł II
nauczanie

Jak cytować

Giemza, B. (2017). Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II. Teologia Praktyczna, (18), 213–231. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.15

Abstrakt

Dnia 26 marca 2017 roku minęło 750 lat od kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej (†1243). Z tej racji metropolita wrocławski, abp Józef Kupny ogłosił w metropolii wrocławskiej Rok Jadwiżański (2016–2017). W ramach obchodów zaplanowane są różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym, odbywają się sympozja naukowe. W te rocznicowe obchody wpisuje się prezentowany artykuł Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II. Kardynał Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową przebywał kilkakrotnie w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy k. Wrocławia. Zostało to omówione w pierwszej części artykułu. Święta stała się szczególnie duchowo bliska Janowi Pawłowi II, gdyż jego wybór na papieża dokonał się w liturgiczne święto św. Jadwigi, w dniu 16 października 1978 roku. Ojciec św. dawał temu wyraz w swoim nauczaniu. W drugiej części, na podstawie wpisów do ksiąg pamiątkowych i wypowiedzi papieża odnoszących się do św. Jadwigi Śląskiej, zostało omówionych siedem zagadnień szczegółowych.

https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.15
PDF

Bibliografia

Biskupi polscy u grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy w dniach od 20 do 31 sierpnia 1965 r. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 20: 1965 nr 11–12 s. 264–265.

Boniecki A.: Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków 1983.

Jan Paweł II: List do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu, Watykan, 16 X 1979. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 34: 1980) nr 1–3 s. 21–22.

Jan Paweł II: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie. Kraków 2006.

Karol Wojtyła/Jan Paweł II: Do Wrocławia przybywałem wiele razy... Kazania, wykłady i słowa pozostawione mieszkańcom Dolnego Śląska. Red. G. Sokołowski. Wrocław 2008.

Giemza B.: Świeci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II. wyd. 2 uzup. i popr. Wrocław 2017.

Gulbinowicz H.: Przemówienie powitalne. Jasna Góra 5 VI 1979. „Chrześcijanin w Świecie” 11: 1979 nr 8(80) s. 110–111.

Gulbinowicz H.: Umiłowani w Panu. List zapraszający na uroczystości jadwiżańskie w Trzebnicy, 21.IX.1979. W: Patientia et Caritas. Listy pasterskie Metropolity Wrocławskiego Kardynała Henryka Gulbinowicza 1976–1995. Wrocław 1995 s. 64–67.

Kiełbasa A.: Jadwiżański Rok Jubileuszowy w archidiecezji wrocławskiej z okazji 750-lecia śmierci patronki Śląska. W: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21–23 września 1993. Red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik. Wrocław 1995 s. 469–491.

Kiełbasa A.: Dwie święte Jadwigi w przesłaniu Jana Pawła II. „Ethos” 11: 1998 nr 1–2 (41–42) s. 159–174.

Kiełbasa A.: Święta Jadwiga Śląska jako wychowawczyni własnych dzieci i swoich wnuków. Trzebnica 1999.

Kiełbasa A.: Święta Jadwiga Patronka dnia wyboru Jana Pawła II. wyd. 3 uzup. Trzebnica 2003.

Kronika domu trzebnickiego t. I (1945–1965).

Kronika Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy.

Kronika Kolegium świętej Jadwigi w Trzebnicy t. II (1.I.1966–30.VI.1978).

Kronika parafii św. Jadwigi w Trzebnicy, t. I: 1945–04.03.1977.

Książka pamiątkowa Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy od 1963–1980.

Księga pamiątkowa Bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy 1946–1998.

Kuś J.: Wokół kultu św. Jadwigi Śląskiej i Królowej Jadwigi w Krakowie. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 6: 1978) s. 247–256.

Nigg W.: Święta Jadwiga Śląska. Opole 1997.

Nitecki P.: Pielgrzymki księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II na Dolny Śląsk. „Dolny Śląsk” 16: 2011 s. 8–33.

Posiedzenie Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Ogólnego w Trzebnicy, w klasztorze Sióstr Boromeuszek, w dniach 1 i 2 maja 1974 roku. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 29: 1974 nr 6 s. 160–161.

Sienkiewicz J.: Św. Jadwiga Śląska w modlitwach i pieśniach. Trzebnica 2003.

Sokołowski G.: Do Wrocławia przybywał wiele razy. „Nowe Życie” 34:2017 nr 6 s. 42–45.