Współczesne zagrożenia pokoju. Nauczanie Jana Pawła II do dyplomatów

Main Article Content

Paweł Makowski

Abstrakt

Artykuł przedstawia nauczanie Jana Pawła II na temat przeszkód w realizacji pokoju skierowane do dyplomatów. Papież podkreślał, że przeszkody stojące na drodze do realizacji pokoju nie mają nic ze słusznego pluralizmu idei i działań i objawiają się w bolesnych starciach pomiędzy osobami, grupami, kategoriami osób, narodami i blokami państw. Podważają godność i prawa człowieka oraz narodu. Pogłębiają one wzajemną nieufność i nienawiść, stając się wielkim niebezpieczeństwem dla utrzymania porządku na arenie międzynarodowej. Jan Paweł II, mówiąc o pokoju, zwracał uwagę, że we współczesnym świecie staje się on wartością coraz bardziej odległą, że pokój jest zagrożony wszędzie tam, gdzie duch ludzki jest gnębiony przez biedę lub krępowany przez społeczno-polityczne czy ideologiczne nakazy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makowski, P. (2017). Współczesne zagrożenia pokoju. Nauczanie Jana Pawła II do dyplomatów. Teologia Praktyczna, (18), 233-249. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.16
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

dr, absolwent studiów podyplomowych z zakresu: Służby Zagranicznej i Międzynarodowej (UAM), Negocjacji i Sztuki Dyplomacji (CDV) oraz Zarządzania w Administracji Publicznej (UEK). Wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Arcand T.: Ambassador of Canada. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 224-225.
 2. Calvo J.E.: Ambassador of Spain. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 213-215.
 3. Grosfeld J.: Wstęp do encykliki Sollicitudo rei socialis. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 277-279.
 4. Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus. W setną rocznicę encykliki Rerum novarum, Rzym 1991. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 396-445.
 5. Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II. Z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio, Rzym 1987. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 280-324.
 6. Jan Paweł II: Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II. Odkupiciel człowieka, Rzym 1979. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 24-62.
 7. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Rzym 1988. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. II. Wyd. M. Kraków 2006 s. 221-294.
 8. Jan Paweł II: Dialog i współpraca drogą do rozwoju i pokoju. Do ambasadora Japonii (29 października 2002 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 2 (2002) s. 39-40.
 9. Jan Paweł II: Klimat życzliwości jest konieczny do rozwoju współpracy. Przemówienie do Grupy Demokratycznej Parlamentu Europejskiego (13 listopada 1980 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. XIV. Wyd. M. Kraków 2009 s. 831.
 10. Jan Paweł II: Na forum pokoju i sprawiedliwości. Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2 października 1979 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. XIV. Wyd. M. Kraków 2009 s. 24-34.
 11. Jan Paweł II: Narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (11 stycznia 1992 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 546-553.
 12. Jan Paweł II: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2002 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. IV. Wyd. M. Kraków 2007 s. 836.
 13. Jan Paweł II: „Nie” śmierci, egoizmowi i wojnie! „Tak” życiu i pokojowi! Przemówienie do korpusu dyplomatycznego(13 stycznia 2003 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 613-617.
 14. Jan Paweł II: Otwórzmy serca i umysły na wyzwania naszych czasów. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10 stycznia 2002 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 608-612.
 15. Jan Paweł II: Oby wszyscy odkryli miłość Ojca wszechświata. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (11 stycznia 1999 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 592-596.
 16. Jan Paweł II: Od czego zależy prawdziwy i trwały pokój. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (9 stycznia 1988 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 513-520.
 17. Jan Paweł II: O wspólne dobro społeczności międzynarodowej. Przemówienie w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (13 maja 1985 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. XIV. Wyd. M. Kraków 2009 s. 740-745.
 18. Jan Paweł II: Podzielona Korea jest symbolem sytuacji świata. Spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Seulu (4 maja 1984 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 5 (1984) s. 10.
 19. Jan Paweł II: Pokój bez sprawiedliwości jest namiastką pokoju. Spotkanie z korpusem dyplomatycznym w Bogocie (2 lipca 1986 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (1986) s. 7.
 20. Jan Paweł II: Pokój nie jest możliwy bez solidarności i sprawiedliwości. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (11 stycznia 1986 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 496-505.
 21. Jan Paweł II: Pokój przekracza ludzkie siły. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10 stycznia 1987 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 506-512.
 22. Jan Paweł II: Przyszłość Ameryki Łacińskiej wymaga zdecydowanych i ofiarnych działań. Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w Nuncjaturze Apostolskiej (11 października 1992 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 12 (1992) s. 16-17.
 23. Jan Paweł II: Światła i cienie współczesnego świata. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (13 stycznia 1996 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 577-582.
 24. Jan Paweł II: W duchu dialogu i współpracy. Do ambasadora Państwa Izrael przy Stolicy Apostolskiej (29 września 1994 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 12 (1994) s. 35-36.
 25. Jan Paweł II: W trosce o lepszą przyszłość rodziny ludzkiej. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (12 stycznia 2004 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 618-621.
 26. Jan Paweł II: Wyzwania stojące przed ludzkością: życie, chleb, pokój i wolność. Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10 stycznia 2005 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Wyd. M. Kraków 2007 s. 622-627.
 27. Jan Paweł II: Zadanie dyplomatów we współczesnym świecie. Spotkanie z korpusem dyplomatycznym we Fryburgu (13 czerwca 1984 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (1984) s. 20.
 28. Kebreth G.: Ambassador of Ethiopia. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 205.
 29. Kowalczyk J.: Papież i dyplomacja pokoju. „Przewodnik Katolicki” 41 (2003) s. 3.
 30. Mazurkiewicz P.: Wstęp do encykliki Centesimus annus. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 393-395.
 31. Nonault J.P.: Ambassador of the Congo. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 189-190.
 32. Paz F.R.: Ambassador of Cuba. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 220-221.
 33. Polak G.: Wojna i pokój. Teksty Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. św. Stanisława BM. Kraków 2008.
 34. Rumi G.: Autorytet Papieża we współczesnym świecie. „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 3(2000) s. 28-29.
 35. Szostek A.: Wstęp do encykliki Veritatis splendor. W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. I. Wyd. M. Kraków 2006 s. 447-449.
 36. Suchocka H.: Przemówienie ambasador Hanny Suchockiej (3 grudnia 2001 r.). „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 2 (2002) s. 34-36.
 37. Tanaskovic D.: Ambassador of the Federal Republic of Yugoslavia. W: Papal Diplomacy. John Paul II and the Culture of Peace, B.J. O’Connor (red.). Wyd. St. Augustine’s Press, South Bend. Indiana 2005 s. 261.
 38. Troska J.: Moralność życia cielesnego. Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu. Biblioteka Pomocy Naukowych 14. Poznań 1999.
 39. Zwoliński A.: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Wyd. Polwen. Radom 2005.
 40. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/jp2_25lat_pokoj.html [dostęp: 30.04.2017].
 41. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyplomata [dostęp: 30.04.2017].