Planowanie duszpasterskie Kościoła w Polsce na przykładzie programu Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (2013–2017)

Main Article Content

Mateusz Tutak
Tomasz Wielebski

Abstrakt

Jan Paweł II w liście Novo millenio ineunte (2001) zachęcał Kościół, aby „program zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji […] znalazł wyraz we wskazaniach duszpasterskich dosto sowanych do sytuacji każdej wspólnoty” (29). Z kolei Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Succesores (2004) apeluje, aby działalność apostolska w diecezji była odpowiednio zorganizowana, zgodnie „z programem czy planem duszpasterskim, którego opracowanie domaga się uprzedniej analizy warunków socjalnych w których żyją wierni, tak aby działalność duszpasterska była coraz bardziej skuteczna” (AS 165). Dokument zauważa także konieczność opracowania na poziomie parafi alnym programu inicjatyw związanych z opieką duszpasterską, który określi sposoby ich realizacji (AS 212). Celem artykułu jest pokazanie tego, jak wygląda planowanie duszpasterskie Kościoła w Polsce, na przykładzie realizowanego w latach 2013–2017 ogólnopolskiego programu duszpasterskiego Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (2013–2107). Autorzy artykułu, wykorzystując ankietę internetową (online survey), przeprowadzili we wrześniu 2017 roku badania wśród polskich proboszczów, prosząc ich o ocenę istoty, sposobu przygotowania, treści, propagowania oraz realizacji wspomnianego programu duszpasterskiego. W swoim artykule przedstawiają oni wybrane wyniki badań, poprzedzając je ukazaniem teologicznych
podstaw planowania duszpasterskiego, a kończąc sformułowaniem wniosków i postulatów pastoralnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tutak, M., & Wielebski, T. (2018). Planowanie duszpasterskie Kościoła w Polsce na przykładzie programu Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (2013–2017). Teologia Praktyczna, (19), 51-73. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.04
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Mateusz Tutak, Wydział Teologiczny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adiunkt w Katedrze Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW; sekretarz i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Tomasz Wielebski, Wydział Teologiczny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prakseologii
Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego UKSW; prodziekan ds. nauki i komunikacji, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Referencje

 1. Aparecida: V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Gubin 2014.
 2. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.
 3. Benedykt XVI: Przemówienie do trzeciej grupy biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizyta ad limina Apostolorum Od parafi i do wolontariatu – laikat gotowy spieszyć z pomocą potrzebującym, gdziekolwiek się znajdują, Watykan 17 XII 2005. Poznań 2005 s. 25–34.
 4. Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Watykan 2013.
 5. Franciszek: Homilia podczas mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów Idźmy na rozstaje dróg, Rio de Janerio 27 VII 2013. „L’Osservatore Romano” 10: 2013 s. 17–18.
 6. Franciszek: Przemówienie do członków papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Piękno chrześcijańskiej rodziny, Watykan 27 X 2016. „ L’Osservatore Romano” 11: 2016 s. 33–35.
 7. Franciszek: Przemówienie do biskupów Bangladeszu, Dhaka 1 XII 2017, 2. http://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2017/december/documents/papa-francesco_20171201_viaggioapostolico-bangladesh-vescovi.html [dostęp: 12.03.2018].
 8. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017. Rok 2013–2014. Red. S. Stułkowski. Poznań 2013 s. 9–16.
 9. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017. Rok 2016–2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2016 s. 9–15.
 10. Giddens A.: Socjologia. Warszawa 2012.
 11. Houtard F., Goddijn W.: Duszpasterstwo całościowe i planowanie duszpasterstwa. „Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1–10 (1965–1966). Poznań–Warszawa 1968 s. 166–178.
 12. Jan Paweł II: List apostolski Novo millenio ineunte. Watykan 2001.
 13. Jan Paweł II: Przemówienie do biskupów polskich podczas Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Jasna Góra 19 III 1983. W: Jan Paweł II do narodu. Program dla Kościoła w Polsce. Red. A. Wieczorek. Warszawa 2005 s. 45–55.
 14. Jan Paweł II: Adhortacja Reconciliatio et peanitaentia. Watykan 1982.
 15. Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000 s. 423–443.
 16. Kongregacja ds. Biskupów: Dyrektorium o duszpasterskiej posłudze biskupów Apostolorum succesores. Watykan 2004.
 17. Kozinets R.V.: Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa 2012.
 18. Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław 1984.
 19. Misiaszek K.: Katecheza dorosłych w funkcji „nawrócenia pastoralnego”. W: „Warszawskie Studia Pastoralne". Numer specjalny. 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa. Polska krajem misyjnym? Red. T. Wielebski, M. J. Tutak, P. Ochotny. Warszawa 2016 s. 287–298.
 20. Misiaszek K.: Programy duszpasterskie: pomoc czy przeszkoda? „Ateneum Kapłańskie” 509: 1993 s. 75–88.
 21. Nachmias D., Frankfort-Nachmias Ch.: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.
 22. Olszewski M.: Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967–2000. Studium teologiczno-pastoralne. Białystok 2005.
 23. Olszewski S.: Planowanie duszpasterskie. W: Leksykon teologii pastoralnej. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 619–622.
 24. Ostrowski M.: Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych. „Teologia Praktyczna” 9: 2008 s. 49–63.
 25. Sadłoń W.: Duszpasterskie Rady w Polsce na podstawie badań empirycznych. „Teologia Praktyczna” 14: 2013 s. 73–90.
 26. Siuda P.: Ankieta internetowa. W: Metody badań online. Red. P. Siuda. Bydgoszcz 2016 s. 28–81.
 27. II Sobór Watykański: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Watykan 1965.
 28. Staniszewska M.: Internet jako narzędzie prowadzenia badań społecznych, „Acta Innovations” 9: 2013 s. 51–97.
 29. Stułkowski S.: Idźcie i głoście. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017. Rok 2016–2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2016 s. 19–27.
 30. Stułkowski S.: Wierzę w Syna Bożego. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017. Rok 2013–2014. Red. S. Stułkowski. Poznań 2013 s. 23–32.
 31. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań–Warszawa 2001 s. 143–158.
 32. Szymańska K.: Planowanie w organizacji. W: Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia.Red. A. Zakrzewska Bielawska. Warszawa 2012 s. 167–188.
 33. Śmigiel W.: Planowanie pastoralne w kontekście współczesnych wyzwań. W: Warszawskie Studia Pastoralne. Numer specjalny. 1050 lat po przyjęciu chrześcijaństwa. Polska krajem misyjnym? Red. T. Wielebski, M. J. Tutak, P. Ochotny. Warszawa 2016 s. 169–185.
 34. Wielebski T.: Cele, sposoby, formy i środki programowania duszpasterskiego. „Teologia Praktyczna” 9: 2008, s. 19–48.
 35. Zając J.M., Batorski D.: Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby. „Psychologia Społeczna” t. 2 3–4 (5): 2007 s. 234–247.