Historia i współczesność duszpasterstwa więziennego w kontekście formowania postaw chrześcijańskich wśród więźniów
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo więzienne
organizacje pomagające więźniom
resocjalizacja

Jak cytować

Wdowiszewski, A. (2018). Historia i współczesność duszpasterstwa więziennego w kontekście formowania postaw chrześcijańskich wśród więźniów. Teologia Praktyczna, (19), 173–190. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.11

Abstrakt

Instytucje kościelne od początków swego powstania otaczały opieką swoich wiernych, a także tych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. W dawnych wiekach inicjowano pomoc duchową i materialną dla osób, które za wiarę trafi ały do więzień, a także zbierano fundusze do ich wykupu. Duchowny posługujący w więzieniu nie tylko spełniał funkcję spowiednika, ale także był edukatorem osadzonych, ucząc ich czytania, pisania, rachunków i religii. Współcześnie w Polsce i na świecie powstaje coraz więcej organizacji zrzeszających duchownych i świeckich, którzy w sposób kompleksowy zajmują się niesieniem pomocy więźniom, a także byłym więźniom oraz ich rodzinom. Głównym jednak zadaniem duszpasterzy więziennych pozostaje wciąż praca z osadzonymi nad ich życiem duchowym i formowaniem u nich właściwych postaw chrześcijańskich.

https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.11
PDF

Bibliografia

Balandynowicz A.: Probacja. Resocjalizacja z Udziałem Społeczeństwa. Warszawa 2011.

Balge R.D.: “Walls In History” A Historical Perspective On Prison Ministry. Milwaukee 1988.

Banaszak M.: Historia Kościoła katolickiego. t. III cz. 1. Warszawa 1991.

Bedyński K.: Duszpasterstwo więzienne w Polsce: zarys historyczny. Warszawa 1994.

Buksik D.: Znaczenie kształtowania religijności w funkcjonowaniu dojrzalej osobowości. W: Religia w procesie resocjalizacji. Red. P. Gołdyn. Konin 2010 s. 15-16.

Donahue M.J.: Intrinsic and extrinsic religiousness: The empirical research. “Journal for the Scientific study of Religion” 24: 1985 s. 418-423.

Durkheim E.: Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii. Warszawa 1990.

Gilson E.: Bóg i ateizm. Kraków 1996.

Jan Paweł II: Przemówienie do więźniów wygłoszone w zakładzie karnym. Płock 1991.

Jan Paweł II: Nauczanie Jana Pawła II nt. więźniów. „L’Osservatore Romano” 12(48): 1983.

Kahoe R.D: The development of intrinsic and extrinsic religious orientation. „Journal for the Scientific Study of Religion” 24:1985 s. 408–412.

Kamiński R., Drożdż B.: Duszpasterstwo specjalne. Lublin 1998.

Kluska B.: Znaczenie kształtowania religijności w funkcjonowaniu dojrzalej osobowości. W: Religia w procesie resocjalizacji. Red. P. Gołdyn. Konin 2010 s. 20-21.

Korcyl-Wolska M.: Postępowanie w sprawach nieletnich. Warszawa 2008.

Kuczkowski S.: Psychologia religii. Kraków 1993.

Pędracki M: Przepisy prawne najstarszych „kodeksów” mezopotamskich ustanawiające kary dla ludzi wolnych. „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. 6: 1997 cz. 2(12) s. 7-41.

Sikorski J.: Duszpasterstwo więzienne. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 314-320.

Pol J.D.: Więzienna szansa. Warszawa 2008.

Ptak K.: Metody oddziaływań resocjalizacyjnych. Mysłowice 2010.

Wdowiszewski A.: Ku religijnemu nawróceniu: Zmiana postaw, odbudowa tożsamości chrześcijańskiej, odnajdywanie nowych wartości i nadziei. W: „Studia Gdańskie” T. XL s. 215-232.

Wdowiszewski A.: Duszpasterstwo więzienne. W: Psychologia w postępowaniu karnym i wykonawczym. Psychologia penitencjarna. Red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska. Warszawa 2016 s. 335.

Wojtas P.: Fundamentalne zagadnienia w działalności duszpasterstwa więziennego. W: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Red. P. Szepaniak. Warszawa 2013 s. 232-233.

Wojtas P.: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej. W: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej. Red. J. Świtka, M. Kuć. Lublin 2007 s. 23-24.

Wysocka E.: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności. Katowice 2000.

Zdybicka Z.: Czym jest i dlaczego istnieje religia? W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Red. H. Zimoń. Lublin 2000 s. 56-