„Zejdź Mi z oczu, szatanie!” (Mt 16,21–28) Odrzucenie Piotra czy wezwanie do pójścia za Jezusem?

Main Article Content

Tomasz Krzysztofiak

Abstrakt

Upomnienie Jezusa skierowane do Piotra wynika z wiernej realizacji przez Chrystusa Bożego planu zbawienia, który obejmuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Piotr ukazuje niezrozumienie słów Mistrza, czego wynikiem są słowa skierowane do Jezusa, wyrażające życzenie, żeby nie spełniły się trudnie do zaakceptowania po ludzku wydarzenia. Odpowiedź Chrystusa jest nie tyle wyrazem odrzucenia i potępienia, ile wezwaniem do pójścia za Nim w pozycji ucznia, który całkowicie podporządkowuje się swemu Panu. Jezus upomina apostoła, aby ten mógł zrozumieć swój błąd i zmienić swoje postępowanie. Przesłanie Chrystusa ma wymiar uniwersalny. Każdy Jego uczeń jest wezwany, by iść za Nim, biorąc swój krzyż na ramiona, całkowicie oddając i powierzając Jemu własne życie, bo to jest jedyna droga, która prowadzi ku życiu wiecznemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzysztofiak, T. (2018). „Zejdź Mi z oczu, szatanie!” (Mt 16,21–28) Odrzucenie Piotra czy wezwanie do pójścia za Jezusem?. Teologia Praktyczna, (19), 205-226. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. wyd. III. Red. F. W. Danker. Chicago - London 2001.
 2. Analytical Lexicon of the Greek New Testament. Electronic edition. Red. W: B. Friberg, T. Friberg, N. F. Miller. Grand Rapids 2000.
 3. Davies W. D., Allison D. C.: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel to Saint Matthew. T. II. Edinburgh 1991.
 4. Fletcher D. R.: Condemned to Die. The Logion on Cross-Bearing. What Does it Mean? „Interpretation”. R. 18: 1964 s. 156-164.
 5. Ghiberti G.: Vade retro, Satana (Mt 16,23; Mc 8,33). Ripulsa o chiamata al discepolato? W: Atti del VII Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo. Red. L. Padovese. Roma 2002 p. 115-129.
 6. Gnilka J.: Il Vangelo di Matteo. II. Testo greco e traduzione. Commento ai cap. 14,1 – 28,20 e questioni introduttive. Brescia 1991.
 7. Grasso S.: Il Vangelo di Matteo. Commento esegetico e teologico. Roma 2014.
 8. Grobel K.: He that cometh after me. „Journal of Biblical Literature”. R. 60: 1941 s. 397-401.
 9. Gundry R. H.: Matthew. A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution. wyd. II. Grand Rapids 1994.
 10. Luz U.: La storia di Gesù in Matteo. Brescia 2002.
 11. Mc’Neile A. H., The Gospel According to St. Matthew. London 1915.
 12. Nolland J.: The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text. Grand Rapids-Cambridge 2005.
 13. Paciorek A.: Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. T. II. Lublin 2008.
 14. Refoulé R.: Primauté de Pierre dans les Évangiles. „Revue des sciences religieuses”. R. 38: 1964 s. 1-41.
 15. Robertson A. T.: Word Pictures in the New Testament. T. I. New York 1930.
 16. Sabourin L.: Il Vangelo di Matteo. Teologia e Esegesi. T. II. Marino 1977.
 17. Sailhamer J. H.: 1 Chronicles 21,1 – A Study in Inter-Biblical Interpretation. „Trinity Journal”. R. 10: 1989 s. 33-48.
 18. Sand A.: Das Evangelium nach Matthäus. Regensburg 1986.
 19. Schaberg J.: Daniel 7, 12 and the New Testament Passion-Resurrection Predictions. “New Testament Studies”. R. 31: 1985 s. 208-222.
 20. Seesemann H.: ovpi,sw. W: Grande lessico del Nuovo Testamento. T. VIII. Red. G. Kittel, G. Friedrich. Brescia 1972 s. 811-815.
 21. Stoutenburg D. C.: Out of my sight!, Go behind me!, or Follow after me!. There is no choice in God’s kingdom. „Journal of the Evangelical Theological Society”. R. 36.1: 1993 s. 173-178.
 22. Swete H. B.: The Gospel According to St. Mark. London 1908.