Teologia uczestnistwa
PDF

Słowa kluczowe

teologia
nauka
uniwersytet

Jak cytować

Sienkiewicz, E. (2010). Teologia uczestnistwa. Teologia Praktyczna, (11), 109–134. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.07

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.07
PDF

Bibliografia

Aubert J.M.: Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku. Warszawa 1986.

Barczyk Z.: Z księdzem Franciszkiem Blachnickim o oazach, chrześcijaństwie konsekwentnym, polityce i o polskiej teologii wyzwolenia (fragment rozmowy nagranej na video-kasetę w maju 1985 roku w Sztokholmie). Światło–Życie 1991.

Bartnik Cz.: Misterium człowieka. Lublin 2004.

Bartnik Cz.: Chrześcijańska pedagogia narodu według Stefana Wyszyńskiego. W: Polska teologia narodu. Red. Cz. S. Bartnik. Lublin 1988.

Bartnik Cz.: Główne linie polskiej myśli chrześcijańskiej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. R. 30: 1983 nr 6.

Bartnik Cz.: Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyly. „Zeszyty Naukowe KUL”. R. 22: 1979 nr 1–3.

Bartnik Cz.: Problem „teologii polskiej”. W: Teologia polska na XXI wiek. Red. K. Góźdź, K. Klauza. Lublin 2005.

Bartnik Cz.: Spotkanie personalistyczne. W: Ku mądrości teologii. Red. K. Góźdź, E. Sienkiewicz. Szczecin 2008.

Bartnik Cz.: Teologia narodu w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. „Zeszyty Naukowe KUL”. R. 27: 1984 nr 1.

Bartnik Cz.: Krzak gorejący. Lublin 1991.

Bartnik Cz.: Personalizm. Lublin 1995.

Bartnik Cz.: Walka o Kościół w Polsce. Lublin 1995.

Bartnik Cz.: Historia filozofii. Lublin 2000.

Bartnik Cz.: Nauka społeczno-polityczna Kościoła. Lublin 2008.

Becker H., Barnes H. E.: Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. T. 2. Warszawa 1965.

Bocheński J.M.: ABC tomizmu. „Znak”. R. 5: 1950 nr 4 (25).

Boecjusz A.M.: Księga o osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi do Jana Diakona Kościoła Rzymskiego. W: Tenże: O pociechach filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne. Tłum. T. Jachimowski. Poznań 1926.

Copleston F.: Historia filozofii. Warszawa 1991.

Dec I.: Osoba jako podmiot w ujęciu Kard. Karola Wojtyły. „Collectanea Theologica”. R. 57: 1987 nr 3.

Ewertowska J.: Twórcze napięcia między osobą i społecznością (według polskich personalistów w XX wieku). Kolekcja „Communio”. T. 16: 2004.

Gałkowski J.: Samostanowienie osoby w Ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. „Zeszyty Naukowe KUL”. R. 22: 1979 nr 1–3.

Góźdź K.: Personalizm systemowy. W: Ku mądrości teologii. Red. K. Góźdź, E. Sienkiewicz. Szczecin 2008.

Granat W.: Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań 1985.

Granat W.: Osoba ludzka. Sandomierz 1961.

Gray J.: Hayek on Liberty. Red. Basil Blackwell. New York 1985.

Hayk F.: Individualism: True and False. W: Individualism and Economic Order. A. Gateway Edition. Chicago 1972.

Hayk F.: Liberalism. W: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and ten History of Ideas. „The University of Chicago Press”. Chicago 1978.

Hobbes T.: Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Warszawa 1954.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.

Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991.

Jan Paweł II: Przemówienie do teologów w Altötting (18 listopada 1980). AAS 73 (1981).

Juros H.: Próba teologicznej i etycznej relektury współczesnych przemian kulturowych. Interpretacja i perspektywy. W: Europa i Kościół. Red. H. Juros. Warszawa 1997.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 1992.

Kochanowicz J.: Teologia Rynku. „Res Publica Nowa”. R. 2000 nr 10.

Kowalczyk S.: Alienacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002.

Kowalczyk S.: Zarys filozofii człowieka. Sandomierz 1990.

Kroeber A.L.: Istota kultury. Warszawa 1989.

Krukowski J.: Podstawy współdziałania Kościoła i państwa w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. „Zeszyty Naukowe KUL”. R. 30: 1987 nr 1.

Kurdziałek M.: Boecjusz. W: Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1989.

Lewiński J.: Twórcy ekonomii politycznej. Lublin 1920.

Mazurek F.J.: Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin 1999.

Michalski R.: Wyzwolenie społeczne w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Studia Pelplińskie”. T. 18: 1987.

Młotek A.: Misja Kościoła a wyzwolenie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 19: 1987 nr 11.

Nagórny J.: Teologiczno-moralne podstawy uczestnictwa chrześcijan w życiu społecznym. W: Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym. Red. A. Marcol. Opole 1994.

Nagórny J.: Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym. „Roczniki Teologiczne”. T. 38–39: 1991–1992 z . 3.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin 1997.

Nitecki P.: Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 21: 1989 nr 3 (184).

Pajestka J.: Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. Warszawa 1990.

Pawlak Z.: Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty. „Ateneum Kapłańskie”. T. 133: 1999.

Pokrywka M.: Osoba – uczestnictwo – wspólnota. Lublin 2000.

Possenti V.: Il bene comune e la giustizia sociale. Spunti di critica della posizioni neoliberali W: Etica e società contemporanea. Atti del III Congresso Internazionale della S.I.T.A. Red. A. Labato. T. 3. Vaticano 1992.

Rahner K.: Modlitwy życia. Kraków 2001.

Ratzinger J.: Europa – dziedzictwo zobowiązujące chrześcijan. Kolekcja „Communio”. T. 5: 1990.

Sobolewska B., Sobolewski M.: Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm. Warszawa 1978.

Stanowski A.: Liberalistyczne teorie zniewolenia człowieka i koncepcje jego wyzwolenia. W: Problem wyzwolenia człowieka – Materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej (Rzym) w dniach 16–17 maja 1986 r. w Kazimierzu nad Wisłą. Rzym 1987.

Štrukelj A.: Teologia i świętość. Lublin 2010.

Styczeń T.: Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola Wojtyły. Posłowie. W: K. Wojtyła: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin 1994.

Styczeń T.: Solidarność wyzwala. Lublin 1993.

Szlachta B.: Indywidualizm. W: Słownik społeczny. Red. Tenże. Kraków 2004.

Szymik J.: Teologia w Polsce. Tożsamość, intuicje, perspektywy. „Teologia w Polsce”. R. 2: 2008 nr 1.

Tokarczyk R.: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 1998 .

Wojtyła K.: O humanizmie św. Jana od Krzyża. W: K. Wojtyła: Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków 1979.

Wojtyła K.: Objawienie Trójcy Świętej a świadomość zbawienia w świetle Vaticanum II. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin 1973.

Wojtyła K.: Osoba: podmiot i wspólnota. W: Tenże: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń, W. Chudy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin 1994.

Wojtyła K.: Problem doświadczenia w etyce. W: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 3. Red. B. Bejze. Warszawa 1969.

Wojtyła K.: U podstaw odnowy (studium o realizacji Vaticanum II). Kraków 1972.

Wojtyła K.: Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża. Kraków 1990.

Wojtyła K.: Aby Chrystus się nami posługiwał. Kraków 1979 .

Wyszyński S.: Naród ochrzczony patrzy w jutro. Warszawa – archikatedra św. Jana (24 VI 1966). W: Idzie nowych ludzi plemię. Poznań–Warszawa 1973.

Wyszyński S.: U podstaw soborowej nauki o człowieku. (Fragmenty rozważań). W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 2. Warszawa 1968.

Wyszyński S.: W otwartych drzwiach. W: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce. Red. Cz. Strzeszewski. Warszawa 1981.