Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa

Main Article Content

Wiesław Śmigiel

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śmigiel, W. (2010). Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa. Teologia Praktyczna, (11), 199-210. https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Góralski W.: Synod diecezjalny. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 2. Hochstaffl J.: Die Konzeption von Praxis. W: Handbuch Praktische Theologie. Hg. H. Haslinger. Bd 1. Grundlegungen. Mainz 1999.
 3. II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań. 2001.
 4. Jennings L. J.: A renewed Understanding of the Diocesan Synod. „Studia Canonica”. T. 20: 1986.
 5. Kamiński R.: Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Red. J. Kudasiewicz. Lublin 1991.
 6. Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.
 7. Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001.
 8. Kata Z.: Dialog wewnątrzkościelny w nauczaniu Jana Pawła II. Zarys problematyki. „Studia Sandomierskie”. T. 9: 2002.
 9. Mierzwiński B.: Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576.
 10. Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge. Graz – Wien – Köln 1993.
 11. Perszon J.: Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej. Toruń 2009.
 12. Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Red. L. Adamczyk, W. Zdaniewicz. Płock 2010.
 13. Pottmeyer H.H.: Dialog jako wzorzec komunikacji eklezjalnej. W: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy. Kolekcja „Communio”. T. 16. Red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka. Poznań. Pallotinnum 2004.
 14. Przygoda W.: Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009.
 15. Seweryniak H.: Święty Kościół powszedni. Warszawa 1996.
 16. Szafrański A.L.: Kariologia. Zarys nauki w Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990.
 17. Sztafrowski E.: Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich. „Prawo Kanoniczne”. R. 30: 1987 nr 1–2.
 18. Śmigiel W.: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła–Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1961–2009). Lublin 2010.
 19. Wal J.: Dialog. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 20. Wal J.: Rola dialogu w życiu Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000.
 21. Wójcik W.: Synod diecezjalny w Nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego. „Prawo Kanoniczne” R. 29: 1986 nr 1–2.