Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią i praktyką
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo chorych
teologia pastoralna
badania duszpasterstwa chorych w Polsce
kapelani szpitalni

Jak cytować

Wielebski, T. (2015). Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią i praktyką. Teologia Praktyczna, (16), 43–77. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.04

Abstrakt

Jak jest realizowane w Polsce duszpasterstwo chorych rozumiane jako działalność Kościoła zmierzająca do udzielenia wszechstronnej pomocy osobom przeżywającym doświadczenie choroby i cierpienia? Czy podejmowane w jego ramach działania z jednej strony biorą pod uwagę wymiar normatywny zawarty w Objawieniu i Magisterium Kościoła, a drugiej strony odczytanie pojawiających się znaków czasu? Autor artykułu postanowił zestawić ze sobą wybrane wskazania Magisterium Kościoła z wynikami prowadzonych przez siebie w 1998 roku i powtórzonych w 2014 roku badań socjologicznych, aby ukazać, jak na przestrzeni 16 lat zmieniło się to duszpasterstwo. Pragnie on też uwypuklić konieczność podjęcia takich działań, aby było ono wierne wskazaniom Magisterium i wyzwaniom współczesności.

https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.04
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI: Encyklika Deus Caritas est o miłości chrześcijańskiej. Watykan 2005.

Benedykt XVI: Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego Otaczajmy troską i miłością umysłowo chorych (Watykan 8.12.2005).

Benedykt XVI: Orędzie na XV Światowy Dzień Chorego Kościół naśladuje miłosiernego Samarytanina (Watykan 8 XII 2006).

Benedykt XVI: Orędzie na XVI Światowy Dzień Chorego Eucharystia, Lourdes i dusz-pasterstwo chorych (Watykan 11.01.2008).

Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, (Watykan 20 XI 2011).

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej rady ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia i chorych Chrześcijańska nauka o cierpieniu (Watykan 17.11. 2012).

Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, A. Muszala: Ku Szkole Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, w: Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia. Red. A. Muszala, J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki. Kraków 2011 s. 28–56.

CBOS: Lokalna parafia. Jej społeczne znaczenie i funkcje. Komunikat z badań CBOS nr 158/2014. Warszawa 2014.

CBOS: Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej, Komunikat z badań CBOS nr 163/2014. Warszawa 2014.

Donaj M.: Obawy i nadzieje kapelana szpitalnego. W: Kapelan szpitalny i zespoły me-dyczne we wspólnej posłudze przy chorym. Zapis konferencji Łagiewniki 14 III 2009. Red. K. Moćko. Kraków 2010.

Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej (27. 11. 2008). Wrocław 2012.

Franciszek: Orędzie na XXIII Światowy Dzień Chorego Być oczami niewidomego i nogami chromego. „L’Osservatore Romano” 2015 nr 1.

Franciszek: Przemówienie podczas audiencji generalnej Jezus dotyka ran człowieka. „L’Osservatore Romano” 2014 nr 3–4.

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach (19.11.1986) W: W. Przygoda: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998

Jakubiak T.: Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według wyroku Sądu Najwyższego, Warszawskie Studia Teologiczne 2013 T. XXVI nr 2.

Jan Paweł II: List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Watykan 1984.

Jan Paweł II: Homilia wygłoszona podczas mszy św. z udziałem chorych i niepełno-sprawnych (Wellington 23.11.1986). W: Ewangelia cierpienia. Red. J. Poniewierski. Kraków 1997.

Jan Paweł II: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do chorych (Gdańsk 12.06.1987). W: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Kraków 1999.

Komisja Charytatywna KEP: Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas (18.05.2000). W: L. Achremowicz: Wierzę... Zeszyt formacyjny da parafialnych grup charytatywnych. Warszawa 2000.

Konferencja Episkopatu Polski: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (22.06.1991). W: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1998). Red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz. Lublin 1999.

Krakowiak Cz.: Namaszczenie Chorych. Sakrament uzdrowienia. Sandomierz 2005.

Ołów A.: Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów. „Communio” 1998 nr 3.

Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia: Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia. Watykan 1987.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia. Watykan 1991.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? Watykan 1992.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Karta Pracowników Służby Zdrowia. Watykan 1995.

Ryś G.: W poszukiwaniu przyszłych kapelanów szpitalnych. Formacja w polskich seminariach duchownych – rekonesans. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym. Zapis konferencji Łagiewniki 14.03.2009. Red. K. Moćko. Kraków 2010.

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Katowice 2001.

Skowronek A.: Chorzy i ich sakrament. Włocławek 1997.

Stefański J.: Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła. Gniezno 2000.

Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki społecznej. W: J. Jachimczak: W służbie życiu. Kraków 2003.

Wielebski T.: Chorych duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Ka-miński, W. Przygoda, M. Fiałkowski Lublin 2006.

Wielebski T.: Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju. „Ateneum Kapłańskie” 2007 nr 588.

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa: Duszpasterstwo w stylu św. Jana Bożego. Rzym 2012.

Zakrzewska M.: Choroba – zło dotykające człowieka. W: Biblia a medycyna. Red. B. Pawlaczyk. Poznań 2007.

Zakrzewska M.: Uzdrowienia w Nowym Testamencie. W: Biblia a medycyna. Red. B. Pawlaczyk. Poznań 2007.

Zimowski Z.: Przemówienie podczas międzynarodowej konferencji o szpitalu jako miejscu nowej ewangelizacji (Watykan 15 XI 2012).