Duszpasterstwo młodzieży w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2015)

Main Article Content

Jolanta Kurosz

Abstrakt

W przededniu zbliżającego się Światowego Dnia Młodzieży, który w 2016 roku będzie miał miejsce w Krakowie, warto podjąć refleksję dotyczącą duszpasterstwa młodzieży. Wystarczy pobieżne spojrzenie na polską parafię, by dostrzec, jak wiele jest inicjatyw pastoralnych, które w zamyśle twórców miały przyczynić się do pogłębienia wiary młodych. Niestety, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Tylko niewielka część młodzieży w wieku dorosłym czynnie uczestniczy w życiu wspólnot parafialnych, ruchach i stowarzyszeniach chrześcijańskich. Dlaczego tak się dzieje? Jak pomóc młodym ludziom dojść do dojrzałej wiary? Co powinniśmy robić, by być bardziej skutecznymi narzędziami w rękach Boga? Czy proponowane formy oddziaływania duszpasterskiego na młodego człowieka są odpowiednie do tej grupy wiekowej? To zaledwie tylko kilka przykładowych pytań, na które nieustannie trzeba szukać odpowiedzi. Celem niniejszego opracowania jest najpierw przedstawienie zawartych w programach treści odnoszących się do młodzieży, które można znaleźć w ogólnopolskich programach duszpasterskich z lat 2000–2015, następnie szukanie odpowiedzi na postawione powyżej pytania oraz stwierdzenie przydatności zgromadzonego materiału w pracy duszpasterskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kurosz, J. (2015). Duszpasterstwo młodzieży w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2015). Teologia Praktyczna, (16), 79-94. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.05
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jolanta Kurosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

dr teologii; adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego; Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Benedykt XVI: Przemówienie Benedykta XVI do pierwszej grupy biskupów polskich 26 listopada 2005. W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2006 s. 11–18.
 2. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. [1988]. Poznań 1989.
 3. Cieślik I.: Przezwyciężyć kryzys parafii. W: KDEP: Nowa ewangelizacja u progu Trze-ciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kem-py, A. Liskowacka. Katowice 2000 s. 159–168.
 4. Długosz A.: Duszpasterstwo młodzieży wobec nowych wyzwań. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Li-skowacka. Katowice 2004 s. 132–139.
 5. Długosz A.: Młodzieży duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Ka-miński, W. Przygoda, M. Fijałkowski. Lublin 2006 s. 511–515.
 6. Drob J.: „Dzień Papieski” szansą duszpasterską. W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 308–311.
 7. Drożdż M.: Współczesne wyzwania duszpasterskie. W: KDOKEP: Naśladować Chrystu-sa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 11–36.
 8. Durski M.: Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu. W: KDKEP: Bądźmy świadkami miłości. Rok 2009/2010. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. S. Stułkowski. Poznań 2009 s. 268–276.
 9. Dziekoński S.: Znaczenie wychowania i kultury w realizacji powołania. W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. P. Kurzela, A. Li-skowacka. Katowice 2006 s. 188–207.
 10. Dziewiecki M.: Stawanie się człowiekiem. Pschopedagogika świętości. W: KDOKEP Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. P. Kurzela, A. Li-skowacka. Katowice 2006 s.158–187.
 11. Fiałkowski M.: Uwarunkowania społeczno-kulturowe duszpasterskiej pracy Kościoła w Polsce na początku XXI wieku. W: KDKEP: Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012 s. 228–239.
 12. Gogola J. W.: Stała troska o rozwój życia duchowego. W: KDKEP: KDKEP: Otoczmy troską życie. Rok 2008/2009. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008 s. 158–165.
 13. Kantowski K.: Katechetyczny wymiar odkrywania powołania do małżeństwa. W: KDO-KEP: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005 s. 226–250.
 14. Kurosz J.: Duszpasterstwo dzieci w ogólnopolskich programach duszpasterskich (2000–2010). „Teologia Praktyczna”. T. 14: 2013 s. 185–195.
 15. Kurosz J.: Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse. Poznań 2008 s. 28–30.
 16. Kusz E.: Młodzi stróżami poranka? Sylwetka współczesnego młodego człowieka. W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 103–123.
 17. Korgul M.: Zdania dla katechezy szkolnej i parafialnej. W: KDKEP: Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012 s. 24–50.
 18. Korgul M.: Katecheza dzieci i młodzieży – szkolna i parafialna – w kontekście programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. W: KDKEP Wierzę w Syna Bożego. Rok 2013/2014. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20013–2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2013 s. 33–49.
 19. M. Korgul: Katecheza szkolna i parafialna w kontekście programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. W: KDKEP: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rok 2014/2015. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017. Red. Red. S. Stułkowski. Poznań 2014 s. 31–65.
 20. Kowalczyk J.: Ożywienie przygotowania do sakramentu bierzmowania w Polsce. W: KDKEP: Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012 s. 264–281.
 21. Mierzwiński B.: Specyfika polskich znaków czasu. W: KDOKEP: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 20001/2002. Red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2001 s. 28–54.
 22. Musioł W., Piechaczek K.: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD). W: KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Sułkowski, Po-znań 2012 s. 242–253.
 23. Nosowski Z.: Bardzo dobra nowina i Miłości w małżeństwie. W: KDKEP: Bądźmy świadkami miłości. Rok 2009/2010. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program dusz-pasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. S. Stułkowski. Poznań 2009 s. 229–245.
 24. Nycz K.: Katecheza a parafia. W: KDOKEP: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 20001/2002. Red. P. Kurzela, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2001 s. 232–246.
 25. Ożóg K.: Wartości i wartościowanie w języku współczesnej młodzieży. W: KDOKEP Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 124–140.
 26. Musioł W.: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) na terenie Diecezji Opolskiej. W: KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Sułkowski, Poznań 2012 s. 242–248.
 27. Pawlina K.: Kondycja duchowa młodego pokolenia. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004 s. 94–105.
 28. Piechaczek K.: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) na terenie Diecezji Gliwickiej. KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Sułkowski, Poznań 2012 s. 249–253.
 29. Polak W.: Sytuacja powołań duchownych w Polsce. W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2006 s. 268–282.
 30. Przybysz M.M.: Public relations w dawaniu świadectwa w wierze. E-ewangelizacja i profesjonalizacja działań. W: KDKEP: Wierzę w Syna Bożego. Rok 2013/2014. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20013–2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2013 s. 356–377.
 31. Sałdoń W.: Jak wierzą Polacy? W: KDKEP: Wierzę w Syna Bożego. Rok 2013/2014. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Pro-gram duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20013–2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2013 s. 269–2715.
 32. Schulz: Ruchy i stowarzyszenia katolickie środowiskiem formacji i działalności apostolskiej. W: KDKEP: Bądźmy uczniami Chrystusa. Rok 2007/2008. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. Szymon Stułkowski, Poznań 2007 s. 211–226;
 33. Sepioło S.: Otworzyć młodych na Ducha Świętego. Trzyletni program dla parafii – „Młodzi na progu”. W: KDKEP: Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012 s. 282–290.
 34. Sołtysik A.: Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004 s. 447–468.
 35. Stolarczyk I.: Wyzwania duszpasterskie okresu globalizacji. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004 s. 211–231.
 36. Stułkowski S.: Być solą ziemi. W: KDKEP: : Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012 s. 17– 23.
 37. Suchodolski G.: Przygotowanie duchowe do XX Światowych Dni Młodzieży, W: KDO-KEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004 s. 289–394.
 38. Szczepański M.: Społeczne koszty transformacji. W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 59–74.
 39. Tomasik H.: Wychowanie młodych do wiary. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2004 s. 105–132.
 40. Waluś M.: Ciało, dobry pomysł Boga. Śladami Jana Pawła II. W: KDKEP: Otoczmy troską życie. Rok 2008/2009. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Red. S. Stułkowski. Poznań 2008 s. 166–177.
 41. Wielebski T.: Troska Kościoła w Polsce o niedzielę jako czas budowania komunii. W: KDKEP KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą ko-munii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Sułkowski, Poznań 2012 s. 261–285.
 42. Wodarczyk A.: Struktury komunijne w Kościele miejscem realizacji powołań, darów i charyzmatów. W: KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Sułkowski, Poznań 2012 s. 242–253.
 43. Zdaniewicz W.: Kościół w Polsce na początku XXI wieku. W: KDOKEP: Przywracajmy nadzieję ubogim. Rok 2005/2006. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010.. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2005 s. 67–76.
 44. Życiński J.: Nowe wyzwania duszpasterskie w perspektywie budowania duchowej jedności Europy. W: KDOK EP: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Red. P. Kurzela, A. Liskowacka. Katowice 2003 s. 28–36.
 45. Życiński J.: Wizja nowej ewangelizacji w przesłaniu II Specjalnego Synodu Biskupów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce. W: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Red. E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka. Katowice 2000 s. 36–54.