Od teologii ciała do duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Prorocza myśl katechez św. Jana Pawła II

Main Article Content

Przemysław Kwiatkowski

Abstrakt

Aby wiernie odtworzyć obraz rodziny nakreślony przez św. Jana Pawła II, należy wspólnie z nim zastanowić się nad źródłem, specyfiką i ostatecznym celem wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Takie poszukiwania prowadzą do odkrycia szczególnej drogi, na której członkowie rodziny odnajdują Boga i żyją Nim, a przez to stają się coraz bardziej sobą. Papież bowiem podkreślał wyraźnie, że w obliczu współczesnych zagrożeń, osoba, małżeństwo i rodzina bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują otwarcia się na tę Prawdę, która jest fundamentem ich istnienia i miłowania. W dobie obecnej debaty wokół małżeństwa i rodziny, która znalazła swój oddźwięk również w pracach Synodu Biskupów, odkrycia wymaga ciągle proroczy charakter spojrzenia św. Jana Pawła II na mał-żeństwo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, P. (2015). Od teologii ciała do duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Prorocza myśl katechez św. Jana Pawła II. Teologia Praktyczna, (16), 141-156. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Przemysław Kwiatkowski, Uniwersytet Laterański. Papieski Instytut Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie

ks. dr, professore incaricato teologii duchowości rodzinnej i katolickiej nauki społecznej na Papieskim Instytucie Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, sekretarz Katedry im. Karola Wojtyły tegoż Instytutu; sekretarz Prymasa Polski

Referencje

 1. Biffi I.: Introduzione al quinto ciclo. W: Giovanni Paolo II: Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano. Città Nuova, Roma 20067.
 2. Buttiglione R.: Introduzione al sesto ciclo. W: Giovanni Paolo II: Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova, Roma 20067.
 3. Caffarra C.: Introduzione generale. W: Giovanni Paolo II: Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano. Città Nuova. Roma 2006.
 4. Ciccone L.: Uomo-donna. L’amore umano nel piano divino. La grande Catechesi del Mercoledì di Giovanni Paolo II (2 settembre 1979 – 28 novembre 1984). Elle Di Ci. Torino 1986.
 5. Crociani L.: Eucaristia, sorgente della vita della Chiesa. Lettura di testi patristici. W: L’Eucaristia sorgente della vita ecclesiale. Red. F. Pilloni.
 6. Giovanni Paolo II: Ai docenti e studenti del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia in occasione del XX anniversario della fondazione (31 maggio 2001). W: „Anthropotes” R. 2005 nr 21/2.
 7. Giovanni Paolo II: Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova, Roma 2006.
 8. Giovanni Paolo II: L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979–1984), red. G. Marengo, Lev, Città del Vaticano 2009.
 9. Granados J.: I segni nella carne. Il matrimonio nell’economia sacramentaria. Cantagalli. Siena 2011.
 10. Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. RW KUL. Lublin 1995.
 11. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. RW KUL. Lublin 1998.
 12. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. STYCZEŃ, RW KUL, Lublin 1998.
 13. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwych-wstania. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. RW KUL. Lublin 1998.
 14. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. RW KUL. Lublin 1999.
 15. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wydawnictwo KUL. Lublin 2008.
 16. John Paul II: Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body. Red. M. Waldstein. Pauline - Books & Media. Boston 2006.
 17. Kwiatkowski P.: Lo Sposo passa per questa strada… La spiritualità coniugale nel pensiero di Karol Wojtyla. Le origini. Cantagalli – Istituto Giovanni Paolo II. Siena – Città del Vaticano 2011.
 18. Kwiatkowski P.: Una particolare spiritualità coniugale e familiare - Beato Giovanni Paolo II e le „Catechesi sull’amore umano”. W: „Famiglia Oggi” R. 2011 nr 4.
 19. Kwiatkowski P.: La grazia del sacramento del matrimonio: la testimonianza di fede di Giovanni Paolo II. W: La grazia del sacramento delle nozze. Stupirsi del dono grande. Red. R. Bonetti. Cantagalli. Siena 2011.
 20. Kwiatkowski P.: Spirito Santo e matrimonio nel pensiero del Beato Giovanni Paolo II. W: La grazia del sacramento delle nozze. Nello Spirito Santo pienezza di vita. Red. R. Bonetti, F. Pilloni. Cantagalli. Siena 2012.
 21. Kwiatkowski P.: Architettura divina e umana: la famiglia, Chiesa domestica nel magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. W: La grazia del sacramento delle nozze. Identità e missione degli sposi nella famiglia: Chiesa domestica. Red. R. Bonetti, F. Pilloni. Cantagalli. Siena 2013.
 22. Laffitte J., Melina L.: Amore coniugale e vocazione alla santità. Effatà Editrice. Cantalu-pa (TO) 2006.
 23. Lubowicki K.: Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II. Bratni Zew. Kraków 2005.
 24. Marengo G.: Introduzione. W: L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984). Red. G. Marengo. LEV. Città del Vaticano 2009.
 25. Marengo G.: Giovanni Paolo II e il Concilio. Una sfida e un compito. Cantagalli. Siena 2011.
 26. Mazzanti G.: I sacramenti. Simbolo e teologia. Vol. I: Introduzione generale. EDB. Bologna 1997.
 27. Melina L.: Ogni famiglia porta una luce. W: „Roma Sette”, 17.04.2011.
 28. Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała. Red. A.J. Najda. Instytut Pa-pieża Jana Pawła II. Warszawa 2011.
 29. Ouellet M.: Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione. Cantagalli. Siena 2007.
 30. Peque M. M.: Lo Spirito Santo e il matrimonio nell’insegnamento della Chiesa. Dehoniane. Roma 1993.
 31. Pilloni F.: Danza nuziale. Itinerario teologico e catechistico per coppie e famiglie. Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2002.
 32. Pilloni F.: Ecco lo Sposo: andategli incontro. Percorsi teologici e pastorali sul sacramento del matrimonio, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2002.
 33. Rocchetta C.: La sponsalità del corpo nell’Eucaristia e nel matrimonio. W: Eucari-stia e matrimonio, unico mistero nuziale. Red. R. Bonetti. Città Nuova. Roma 2000 s. 127–145.
 34. Rocchetta C.: Il sacramento della coppia. Saggio di teologia del matrimonio Cristiano. EDB. Bologna 2003.
 35. Scola A.: Il mistero nuziale I. Uomo-Donna. PUL. Roma 2005.
 36. Waldstein M.: New Textual Evidence for the Structure of John Paul II’s Catecheses on Human Love. W: „Anthropotes” R. 2005 nr 21/2 s. 271–276.
 37. Waldstein M.: Introduction. W: Tenże: Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body. Pauline Books & Media. Boston 2006 s. 1–128.
 38. Wojtyła K.: Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej. W: „Ateneum Kapłańskie” R. 1974 nr 83 s. 347–361.
 39. Wojtyła K.: Rozważania pastoralne o rodzinie. W: „Rocznik Nauk Społecznych” R. 1975 nr 3 s. 75–76.
 40. Wojtyła K.: Regola per il gruppo di coppie di sposi „Humanae vitae” (premesse). W: Bellezza e spiritualità dell’amore coniugale. Red. L. Grygiel, S. Grygiel, P. Kwiatkowski. Cantagalli. Siena 2009 s. 31–33.
 41. Wojtyła K. – Jan Paweł II. Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003. Znak. Kraków 2014.