Pressto.

Nagłowek strony

Poetyckie formy pamięci o Czerwcu ’56

Dobrochna Dabert

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pspsl.2016.29.8

Abstrakt


The article is devoted to occasional poetry related to the Poznań 1956 protests. The survery was conducted within the framework of memory studies, assuming that this type of verse is mostly involved in the literary discourse of memory, and can be treated as one of the forms of forgetting. This approach is supported by theory of collective memory, with notions proposed by Pierre Nora, Jan Assmann, Marcin Kula, Andrzej Szpociński and Michel Foucault.


Słowa kluczowe


Poznań 1956 protests; occasional poetry; memory; places of memory; memory carriers; collective memory

Pełny tekst:

Bibliografia


Ankersmit Frank (2006), Pamiętając Holocaust, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. (Antologia przekładów), red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Assmann Jan (2009), Kultura pamięci, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Bednarek Stefan (2012), Mnemotoposy. Słowo wstępne, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1 (11), s. 5-11.

Csete Örs (2000), Budapeszt. Węgrzy, Polacy – twarze i losy, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.

Dabert Dobrochna (1998), Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Wydawnictwo WiS, Poznań.

Dąbrowska Danuta (1998), Okolicznościowa poezja polityczna w latach 1980-1990, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.

Detka Janusz (2010), Wiersze polskiej „odwilży” (1953-1957), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.

Dębska Agnieszka (2000), Czerwiec 1956 w poezji, „Napis”, seria VI, s. 273-281.

Drajewski Stefan, wybór (2006), Czarny czwartek. Wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań.

Eisler Jerzy (2007), Poznański Czerwiec ’56 – powstanie, protest, bunt?, w: Poznański Czerwiec. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 22-23 czerwca 2006, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Instytut Historii UAM, Poznań.

Foucault Michel (1998), Trzeba bronić społeczeństwa. Wykład z Collège de France, przeł. Małgorzata Kowalska, KR, Warszawa.

François Étienne, Schulze Hagen (2014), Niemieckie miejsca pamięci – wprowadzenie, w: (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. Kornelia Kończal, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Kansteiner Wulf (2014), Szukanie znaczeń w pamięci. Metodologiczna krytyka pamięcioznawstwa, w: (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. Kornelia Kończal, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Kula Marcin (2002), Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Machcewicz Paweł (2010), Odwilż 1956, w: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970, red. Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, Muzeum Historii Polski, Warszawa.

Machcewicz Paweł (1996), Ostatnie powstanie, w: Poznański Czerwiec w świadomości i historii, red. Andrzej Górny, Wydawnictwo WiS, Poznań.

Nora Pierre (2014), Jak pisać historię Francji?, w: (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. Kornelia Kończal, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Nora Pierre (2009), Między pamięcią i historią. Les lieux de Mémoire, przeł. Paweł Mościcki, „Tytuł roboczy: archiwum”, nr 2, s. 4-12.

Rybicka Elżbieta (2008), Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie”, nr 1-2, s. 19-32.

Sawicki Jacek Zygmunt (2015), Pomnik jako pole bitwy, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 7 (43), nr 3, s. 85-112.

Słodkowski Wojciech (2016), Pamięć/przeciw-historia jako ideologia, „Pozytywy” Zbigniewa Libery [online], [dostęp: 21 września 2016] www.fundusz.org/images/12Serock/slodkowski-1.pdf.

Szpociński Andrzej (2014), Nośniki pamięci, miejsca pamięci, „Sensus Historiae”, t. 17, nr 4, s. 17-26.

Trzeciakowski Lech, Rykowski Zbysław, Władyka Wiesław (1982), Poznański Czerwiec 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 153-205.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 84 PDF - 82

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.