Pressto.

Nagłowek strony

Human identity and purpose according to the Qur'an

Joseph Ellul

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2014.28.6

Abstrakt


Joseph Ellul w artykule zatytułowanym Tożsamość i cel człowieka według Koranu odnosi się do tajemnicy stworzenia według świętej księgi muzułmanów. Według Koranu cały wszechświat został stworzony przez Boga. Natura za pośrednictwem stworzenia przypomina człowiekowi o je- dyności Boga oraz uczy go niektórych Jego atrybutów. Człowiek, będąc przez Niego stworzony, jest wyposażony w naturalną zdolność do bycia Jego świadkiem i głoszenia jedyności Stworzycie- la. Dlatego poprzez kontemplację stworzenia został wezwany do zwrócenia się ku Bogu i podpo- rządkowania się Stworzycielowi, który troszczy się o całe stworzenie. Umieszczony w centrum stworzonej natury, podporządkowanej Bogu, człowiek winien naśladować wszechświat w tym pod- porządkowaniu. Jest on odpowiedzialny przed Bogiem za swoje działania w świecie. Cała jego aktywność wpisuje się w dzieło stworzenia. W tej perspektywie islam jawi się jako religia natural- na, opierająca się na jedyności Boga, która została wpisana w naturę pierwszego człowieka. We- dług Koranu Adam już od początku był monoteistą.mniej

Słowa kluczowe


God; Islam; Qur'an; humanity; creation

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 83 PDF (English) - 80

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016