Pressto.

Nagłowek strony

La Dichiarazione «Dominus Iesus» a quindici anni dalla pubblicazione (2000-2015)

Angelo Amato

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.1

Abstrakt


Artykuł pt. „Deklaracja «Dominus Iesus» po piętnastu latach od publikacji (2000-2015)" jest analizą recepcji z jaką się spotkał dokument Kongregacji Nauki Wiary w Kościele. Ponieważ de- klaracja wzbudziła wiele komentarzy i krytycznych obserwacji na forach teologicznych całego świata, artykuł nie tylko je sygnalizuje, lecz również stanowi usystematyzowaną odpowiedź na pojawiające się zastrzeżenia i uwagi. Artykuł porusza między innymi kwestie natury soteriologicz- nej, dotyczące zbawienia nie chrześcijan, zwraca uwagę na konieczność kontynuacji misji „ad gen- tes", zachęca do kontynuacji dialogu międzyreligijnego.


Słowa kluczowe


Kongregacja Nauki Wiary; Deklaracja Dominus Jesus; zbawienie; Chrystus; Kościół

Pełny tekst:

Bibliografia


Acta synodalia S. Concilii oecumenici Vaticani II. Vol. 4/4: Congregationes generales CXLVI-CL. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1977.

Bultmann R., ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1965, vol. I.

Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica su la Chiesa Lumen gentium, in: Enchridion Vaticanum. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), vol. I, EDB, Bologna 1981, pp. 120-263.

Concilio Ecumenico Vaticano II, Costtuzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes in: Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), vol. I, EDB Bologna 1981, pp. 772-965.

Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto su l’attivita missionaria della Chiesa Ad gentes in: Enchridion Vaticanum. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), vol. I, EDB, Bologna 1981, pp. 608-695.

Concilio Vaticano II, Dichiarazione sulla liberta religiosa Dignitatis humanae in: Enchiridion Vaticaanum. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), EDB, Bologna 1981, pp. 578-605.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione “Dominus Iesus”, circa l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione “Dominus Iesus”. Documenti e studi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.

Fernandez F., In Ways Known to God, Vendrame Institute Publications, Shillong 1996.

Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale circa Gesù Cristo, il Salvatore e la sua missione di amore e di servizio in Asia Ecclesia in Asia. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.

Pontificia Academia Theologica, “Gesù Cristo, via, verità e vita” (Gv 14,6). Per una rilettura della “Dominus Iesus”, PATH 1 (2002) n. 2, p. 141-370.

Schlier H., Lettera agli Efesini, Paideia, Brescia 1965.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 125 PDF - 147

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016