Pressto.

Nagłowek strony

Educational Creativity of Family Life Education Teachers: Polish Context

Anna Zellma

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.6

Abstrakt


Twórczość edukacyjna nauczyciela należy do podstawowych kategorii badawczych we współ- czesnej pedeutologii. Zagadnienie to analizowane jest w powiązaniu z aktywnością dydaktyczną    i wychowawczą w szkole. Wśród różnych powinności współczesnego nauczyciela wymienia się twórczość w myśleniu i działaniu. Powinność ta odnosi się również do nauczyciela wychowania  do życia w rodzinie. Jej realizacja wymaga innowacyjności oraz umiejętności wielostronnego sty- mulowania uczniów do aktywnego udziału procesie nauczania i wychowaniu w polskiej szkole. Twórczość edukacyjna nauczyciela wychowania do życia w rodzinie wymaga bowiem umiejętno- ści przekraczania zastanych reguł postępowania dydaktycznego i wychowawczego oraz tworzenia

- na bazie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia - nowych rozwiązań edukacyjnych. Istotna jest też zdolność do osobistego namysłu (refleksyjności przed, nad i w trakcie działania) oraz umiejęt- ność podejmowania decyzji, samodzielnego rozstrzyganiu problemów praktycznych, modyfikowa- nia własnych sposobów aktywności zawodowej i działania naznaczonego oryginalnością.

Wyżej wymienione właściwości znajdują wyraz w aktywności zawodowej nauczyciela wycho- wania do życia w rodzinie, ukonkretnionej w przekazie wiedzy na temat wielorakich aspektów małżeństwa i rodziny, ludzkiej seksualności, kontaktów interpersonalnych i rozwoju osobowego oraz współczesnych zagrożeń w zakresie życia indywidualnego i społecznego. Nauczyciel wycho- wania do życia w rodzinie ma wspomagać uczniów w kształtowaniu postaw społecznych i moral- nych. Skuteczność jego działalności edukacyjnej jest warunkowana m.in. osobowością nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (w tym postawami, wartościami, światopoglądem), samodzielno- ścią w myśleniu i działaniu oraz troską o integralny rozwój uczniów. Za priorytetowe uznaje się  też podmiotowe traktowanie wychowanków, tworzenie atmosfery zaufania i dialogu, stymulowa- nie uczestników zajęć do samodzielności w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętno- ści wartościowania w zakresie życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego.


Słowa kluczowe


nauczyciel; twórczość; pedeutologia; twórczość edukacyjna; wychowanie do życia w rodzinie; polska szkoła; polska edukacja

Pełny tekst:

Bibliografia


Act on Family Planning, Prenatal Life Protection and Conditions Under Which Pregnancy Termination is Permitted of 17 January 1993, “Journal of Laws” of 1993, No. 17, item 78, as amended.

Adamek I., Twórcze rozwiązywanie problemów, “Życie Szkoły”, 63(2008) No. 3, p. 19-24.

Adamowicz M.M, Twórcze kształcenie: utopia czy rzeczywistość?, “Dydaktyka Literatury”, 25(2005), p. 203-211.

Ciechanowska D., Twórczość w edukacji, Szczecin 2007.

Cygan B., Kreatywność w pracy nauczyciela, “Życie Szkoły” 2011 No. 11, p. 14-17.

Denek K., Pawelski L., Żukrowska A. (ed.), Regionalizm i twórczość w edukacji, Szczecin 2011.

Glombik K. (ed.), Wychowane seksualne w rodzinie i w szkole, Opole 2010.

Just M., Kreatywny nauczyciel – pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo, “Życie Szkoły” 2010 No. 8, p. 43-48.

Klim-Klimaszewska A., Twórcza aktywność, in: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 6, ed. T. Pilch, Warsaw 2007, p. 833-841.

Kocór M., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli, “Kwartalnik Edukacyjny” 2010 No. 4, p. 20-32.

Kołodziejska M. (ed.), Twórczość codzienna w praktyce edukacyjnej, Płock 2009.

Łaszczak J., Jabłonowska M. (ed.), Zdolność i twórczość jako perspektywa współczesnej Edukacji, Warsaw 2009.

Magda-Adamowicz M. (ed.), Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych: obszary i panorama problematyki, Gniezno 2011.

Piskulski M., Lekcja ciekawa. Nauczyciel kreatywny – uczeń kreatywny, in: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności : doświadczenia – badania – koncepcje, Łódź 2009.

Regulation No. 17 of the Minister of National Education of 19 September 1997, “Official Journal of the Ministry of National Education” of 1997, No. 8, item 37.

Regulation No. 26 of the Minister of National Education of 18 August 1993 with respect to school curriculum encompassing knowledge about the sexual life of man, “Official Journal of the Ministry of National Education” of 1993, No. 7, item 31.

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 26 February 2002 on the core curriculum of pre-school education and general education in individual school types. “Journal of Laws” of 2002, No. 51, item 458.

Regulation of the Minister of National Education of 12 August 1999 on the manner of school teaching and the scope of content regarding knowledge about the sexual life of man, principles of conscious and responsible parenthood, family value, life in the pre-natal phase and methods and means of conscious procreation contained in the core curriculum of general education, “Journal of Laws” of 1999, No. 67, item 756.

Regulation of the Minister of National Education of 12 August 1999 on the manner of school teaching and the scope of content regarding knowledge about the sexual life of man, principles of conscious and responsible parenthood, family value, life in the pre-natal phase and methods and means of conscious procreation contained in the core curriculum of general education, “Journal of Laws” of 2009, No. 131, item 1079.

Regulation of the Minister of National Education of 17 February 2012 amending the regulation on the manner of school teaching and the scope of content regarding knowledge about the sexual life of man, principles of conscious and responsible parenthood, family value, life in the pre-natal phase and methods and means of conscious procreation contained in the core curriculum of general education, “Journal of Laws” of 2012, No. 0, item 300.

Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2008 on the core curriculum of pre-school education and general education in individual school types, “Journal of Laws” of 2009, No. 4, item 17.

Regulation of the Minister of National Education of 7 February 2012 on framework teaching plans in public schools, “Journal of Laws” of 2012, No. 0, item 204.

Rusiecki M., Dialog w szkole drogą do dojrzałości osobowej, “Nauczanie Początkowe” 2009/2010 No. 1, p. 7-20.

Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku: pytania, refleksje, dobre rady: poradnik dla nauczyciela, Warsaw 2014.

Skorecka L., Prakseologiczny wymiar pedagogiki twórczości w pracy nauczyciela, Warsaw 2010.

Smogorzewska J., Twórczy nauczyciel=twórczy uczeń?, “Nowa Szkoła” 64 (2008) 2, p. 35-37.

Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001.

Szempruch J., Kompetencje komunikacyjne nauczycieli wzorem zachowań interpersonalnych, “Nauczanie Początkowe” 2007/2008 No. 3, p. 29-36.

Szmidt J.K., Ligęza W. (ed.), Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wsparcie, Kraków 2009.

Szmidt J.K., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.

Szmidt K.J, Twórczość, in: Encyklopedia XXI wieku, vol. 6, ed. T. Pilch, Warsaw 2007, p. 841-849.

Zellma A., Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie – perspektywa katechetyczna, “Studia Warmińskie” 50 (2013), p. 155-167.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 119 PDF (English) - 139

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016