Pressto.

Nagłowek strony

Technologie informacyjne w warsztacie homilisty

Edward Wiszowaty

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2015.29.13

Abstrakt


The development of information technology has a profound impact on all areas of life without exception. These technologies are tools that enable the user not only to obtain information, select, process and manage it but also pass it on to other people. In the context of the media  society also a preacher of the word of God during Sunday and holiday masses cannot ignore the assistance they offer if he wants to avoid the danger that his efforts will be treated as a kind of an open-air museum. The main thread of the study is therefore an attempt to identify opportunities for the use of  these technologies in the homilist’s skills and tools because they can provide an interesting and profitable alternative to traditional forms of homiletic expertise. Attention is drawn to the fact that in order to use these technologies efficiently and in accordance with the nature of the homily  they should be treated only as a supporting source that provides preaching  material.


Słowa kluczowe


animacja komputerowa; kaznodziejstwo; homilia; obrazowość; technologie informatyczne

Pełny tekst:

Bibliografia


Adamski M., Informatyka – nauka, sztuka, czy rzemiosło?, http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik11-2002/17.pdf [dostęp: 29.04.2015], s. 1-4.

Arens H., Richardt F., Schulte J., Kreativität und Predigtarbeit. Vielseitiger Denken Einfallsreicher Predigen, München 1974.

Bartoszek J., Technologie informacyjne w edukacji przyszłości, „Prakseologia” (2005) nr 145, s. 141-149.

Batorowska H., Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, Kraków 2001.

Breczko A., Rozwój technologii informacyjnej: nowe wyzwania prawa i moralności w XXI wieku, „Administracja Publiczna” 1 (2011), s. 151-162.

Duployé P., Rhetorik und Gotteswort, Düsseldorf 1957.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 43.

Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, B. Migut, E. Gigilewicz [i in.], Lublin 2000.

Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków 1994.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Kraków 2013, wydanie II poprawione.

http://homilie.pl/bn.html.

http://liturgia.wiara.pl/Homilie.

http://www.ekspreshomiletyczny.pl/.

http://www.kazanie.katolik.pl/.

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/46758/0/Misja_strony.html

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/50170/0/Kazania_i_homilie_obrzedowe.html

Internet światem człowieka, red. M. Drożdż, J. Smoleń, Kielce 2009.

Kołodziejczyk R., Technologia informacyjna – nowa gałąź wiedzy, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 21 (2004), s. 103-115

Kołodziejczyk R., Technologia informacyjna, Kielce 2011.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, tłum. P. Borkowski, tekst nieoficjany (komputeropis), nr 4.

Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1: Z najnowszych dziejów ruchu homiletycznego, Warszawa 1980.

Migut B., Kazanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, B. Migut, E. Gigilewicz [i in.], Lublin 2000, kol. 1265.

Mikulski K., Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, Bydgoszcz 2008.

Niwiński A., Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004.

Orzoł M., Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych dla zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/117_Orzol_I.pdf [dostęp: 28.04.2015], s. 1-2.

Paja W., Technologie internetowe – wybrane zastosowania, Rzeszów 2012.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999.

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”, 8 grudnia 1975, tekst polski, Warszawa 1986.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa 1989.

Sikorski W., Komputer, Warszawa 2010.

Sławiński H., Przygotowanie homilii i kazania za pomocą internetu, „Ateneum Kapłańskie” 149 (2007), z. 1, s. 125-132.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, 7 grudnia 1965 r., w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 256-606.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium” (04.12.1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 48-78.

Stachowiak B., Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych, Toruń 2012.

Staniek E., Kazanie w starożytności chrześcijańskiej, w: Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 19.

Ścigała M., Technologie informacyjne determinantą innowacyjności: aktualny model organizacji, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” 68 (2014), s. 413-423;

Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy, red. J. Trawka, Katowice 2005.

Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji, red. S. Kuruliszwili, Kraków 2014.

Technologie informacyjne dla społeczeństwa, red. W. Chmielarz, T. Parys, Warszawa 2009.

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych: przewodnik dobrych praktyk, red. I. Moczydłowska, Siedlce 2012.

Technologie informacyjne w edukacji policjantów, red. A.W. Mitasa, Legionowo 2008.

Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji: zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kiełtyka, Toruń 2013.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, red. R. Wawer, M. Pakuła, Lublin 2014.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych, red. E. Harlow, S.A. Webb, Warszawa 2014.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia, red. J. Jędryczkowski, Jelenia Góra 2011.

Twardy J., Proces przygotowania homilii, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014) z. 12, s. 73-87.

Wiszowaty E., Od kazania tematycznego do homilii, „Studia Warmińskie” 39 (2002), s. 385-394.

Żywczak K., Internet krok po kroku. Praktyczny poradnik, Poznań 2010.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 132 PDF - 167

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2016