Chrystianizacja Słowian połabskich
PDF

Słowa kluczowe

Słowianie połabscy
pogaństwo
kult pogański
chrystianizacja
Radogoszcz
Rugia

Jak cytować

Sprutta, J. (2020). Chrystianizacja Słowian połabskich. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 23–34. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.2

Liczba wyświetleń: 661


Liczba pobrań: 1038

Abstrakt

The Polabian Slavs were the last refuge of paganism in the Slavic region. They survived until 1168, because then Rugen, the last pagan bastion of the Slavs after the destruction of Radgosc, was conquered by Waldemar I, king of Denmark. The Polabian Slavs put up the longest resistance to Christianization, seeing it as a threat to their identity, nationality and tradition, of which the pagan cult was an important part. Even in 1147 a crusade was organized against the pagan Polabians, for which St. Bernard of Clairvaux called. The world of pagan Slavs ended with the moment of fall of Rügen and its Arkona, which became the centre of Slavic pagan cult after Radogosc. Two or three centuries later, Polabian Slavs were germanized, losing their nationality and thus becoming the part of Germany.

https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.2
PDF

Bibliografia

Banaszak, Marian. Historia Kościoła katolickiego. Średniowiecze. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1987.

Barkowski, F. Robert. Krucjata połabska 1147. Warszawa: Bellona, 2017.

Barkowski, F. Robert. Połabie 983. Warszawa: Bellona, 2015.

Bednarczuk, Leszek. Językowe drogi chrystianizacji Polski, Poznańskie Spotkania Językoznawcze (2017) 34: 7-34.

Brunon z Kwerfurtu. „List do króla Henryka II.” Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Tłum. Kazimierz Abgarowicz. Warszawa: PWN, 1966. 247-256.

Büttner, Bengt. Die pfarreien. Der insel Rügen. Köln: Böhlau, 2007.

Czapliński, Władysław. Galos, Adam. Korta, Wacław. Historia Niemiec. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

Gieysztor, Aleksander. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982.

Głosik, Jerzy. W kręgu Światowita. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.

Güttner-Sporzyński von, Darius. „Od misji do wojny świętej i krucjaty. Chrzest pogan w kręgu środkowoeuropejskim a ideologia krucjatowa.” Chrystianizacja „Młodszej Europy”. Red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk i Marzena Matla. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. 201-220.

Helmolda Kronika Słowian. Tłum. Józef Matuszewski. Oprac. Jerzy Strzelczyk. Warszawa: PWN, 1974.

Helmolda Kronika Słowian. Dostęp 2 czerwca 2020.

Labuda, Gerard. Studia nad początkami państwa polskiego. T. 3. Wodzisław Śląski: Wydawnictwo Templum, 2012.

Ludat, Herbert. Siedlung und Verfassung der Slawen: zwischen Elbe, Saale und Oder. Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1960.

Ławrynowicz, Olgierd. „Uzbrojenie indywidualne w Kronice Thietmara z Merseburga.” Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Red. Paweł Kucypera i Piotr Pudło. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011: 9-32.

Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. Lech Leciejewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.

Łowmiański, Henryk. Religia Słowian i jej upadek. W. VI-XII. Warszawa: PWN, 1979.

Manteuffel, Tadeusz. Historia powszechna. Średniowiecze. Warszawa: PWN, 1978.

Kronika Thietmara. Tłum. Marian Zygmunt Jedlicki. Kraków: Universitas, 2005.

Thietmar von Merseburg. Chronik. Darmstadt: WBG Academic, 2017.

Váňa, Zdeněk. Świat dawnych Słowian. Tłum. Elżbieta i Józef Kaźmierczakowie. Warszawa: Artia Interpress, 1985.

Wejman, Grzegorz. „Modele chrystianizacji ludów basenu Morza Bałtyckiego – podobieństwa i różnice.” Studia Paradyskie (2014) 24: 247-261.