Inspiracje dla misyjnej działalności Kościoła w encyklikach Benedykta XVI
PDF

Słowa kluczowe

Benedykt XVI
encykliki Benedykta XVI
misyjna natura Kościoła
ewangelizacja
integralny rozwój człowieka
miłość chrześcijańska
nadzieja

Jak cytować

Adamiak, G. (2021). Inspiracje dla misyjnej działalności Kościoła w encyklikach Benedykta XVI. Annales Missiologici Posnanienses, 26, 41–59. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.3

Abstrakt

The analysis carried out in the article indicates the truths about the Church contained in Benedict XVI’s encyclicals, which at the same time constitute specific inspirations for the missionary work of the Church ad gentes. The Pope does not distinguish between generally separate „missionary situations” and speaks rather of a single, fundamental, inalienable mission that still stands before the Church. Sometimes, however, he evokes the activity of the Church in mission areas. He reminds and points out that the Church’s ever-present task, including the mission ad gentes, is to remind and proclaim to the contemporary world the truth about God who is love. Missionary activity is also supposed to restore hope to modern man that goes beyond the temporal order. Finally, the Church’s mission, especially in the framework of her mission ad gentes, is to care for the true progress and development of every person and of the whole human society in truth and love. The missionary activity of the community Christ’s disciples remains a special area of such presence and witness of the Church in a world which is constantly globalizing.

https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.3
PDF

Bibliografia

Antoniewicz, Marian. „Integralny rozwój człowieka w ujęciu Caritas in veritate Benedykta XVI.” Studia Gnesnensia 24 (2010): 265-277.

Bańka, Aleksander. „Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. Studium analityczne.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48.2 (2015): 330-342.

Benedykt XVI. Caritas in veritate. Kraków: Wydawnictwo M, 2009.

Benedykt XVI. Deus caritas est. Kraków: Wydawnictwo M, 2006.

Benedykt XVI. Spe salvi. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.

Błoński, Bernard. „Papieskie Dzieła Misyjne w Orędziach Misyjnych Benedykta XVI-aktualność zadań współpracy misyjnej.” Światło Narodów (2010) 4: 52-67.

Czermak, Krzysztof. „Aktualne określenie misji i jej praktyczne uwarunkowania.” Studia Misjologiczne 5-6 (2012-2013): 9-26.

„Dekret o działalności misyjnej Ad gentes divinitus.” Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum, 1967. 436-474.

Gniadek, Jacek. „Moralna moc nadziei chrześcijańskiej a wolność – społeczny wymiar encykliki Benedykta XVI Spe salvi.” Studia Płockie 41 (2013): 139-148.

Górski, Jan. „Jak mówić o misjach ad gentes w dobie globalizacji i w nowej rzeczywistości europejskiej.” Studia Misjologiczne 1 (2008): 29-36.

Górski, Jan. „Trynitarne uzasadnienie misyjnej natury Kościoła.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-1993): 57-68.

Jan Paweł II. „Redemptoris missio.” W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków: Znak, 2009: 511-608.

Kiejkowski, Paweł. „Motyw antropologiczny w encyklice Benedykta XVI Deus caritas est.” Poznańskie Studia Teologiczne 22 (2008): 151-162. https://doi.org/10.14746/pst.2008.22.10 DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2008.22.10

Kluj, Wojciech. Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II. Warszawa: IPJPII, 2008.

Kluz, Marek. „Nadzieja w życiu i postawie moralnej w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI.” Rocznik Teologii Katolickiej 14.2 (2015): 97-112. https://doi.org/10.15290/rtk.2015.14.2.06 DOI: https://doi.org/10.15290/rtk.2015.14.2.06

Kluz, Marek. „Wymagania miłości w życiu społecznym w świetle encyklik Deus caritas est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI.” Studia Nauk Teologicznych 12 (2017): 191-210.

Kowalak, Władysław. „Teologia misji. Misterium Kościoła a misterium Trójcy Przenajświętszej.” Ateneum Kapłańskie 61.1 (1969): 36-43.

Kowalczyk, Stanisław. „Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki Caritas in veritate Benedykta XVI.” Annales. Etyka w życiu gospodarczym 15.1 (2012): 25-31. DOI: https://doi.org/10.18778/1899-2226.15.02

Kupczak, Jarosław. „Teologia encykliki Benedykta XVI Deus caritas est.” W: Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką „Deus caritas est” Ojca świętego Benedykta XVI. Red. Antoni Świerczek. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2006. 17-28.

Migut, Urszula. „Horyzonty nadziei chrześcijańskiej w świetle encyklik Benedykta XVI Spe salvi oraz teologii posoborowej.” Studia Elbląskie 20 (2019): 403-416.

Müller, Karol. Teologia misji. Wprowadzenie. Warszawa: Verbinum, 1989.

Piotrowski, Jan. „Misyjne przesłanie encykliki Caritas in veritate.” Światło Narodów (2009) 3: 23-29.

Piotrowski, Jan. „Światowy Dzień Misyjny w Orędziach Misyjnych Benedykta XVI - wyzwania teologiczne i praktyczne.” Światło Narodów (2007) 4: 96-106.

Różański, Jarosław. „Natura misyjna Kościoła w świetle dekretu soborowego Ad gentes.” Światło Narodów (2005) 4: 20-30.

Różański, Jarosław. Misje a promocja ludzka. Warszawa: Missio-Polonia, 2001.

Różański, Jarosław. „Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka: dwa równorzędne filary działalności misyjnej.” Studia Ecologiae et Bioethicae 8.2 (2010): 173-186.

Rychlicki, Czesław. „Odmitologizowanie obrazu Boga w encyklice Benedykta XVI Deus caritas est.” Studia Płockie 34 (2006): 15-29.

Tatar, Marek. „Duchowość misyjna kapłana i seminarzysty w Orędziach papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny.” Światło Narodów (2010) 3: 29-44.

Sienkiewicz, Marta. „Duch Ameryki Łacińskiej nadzieją dla (nie)chrześcijańskiej Europy.” Annales Missiologici Posnanienses 24 (2019): 32-34. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.2 DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.2

Szawara, Renata. „Duchowość misyjna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI na przykładzie wybranych dokumentów papieskich.” Światło Narodów (2009) 3: 12-22.